973 208 333 e-podatelna

Pracoviště následné intenzivní péče - NIP, DIOP


Vedoucí lékař: MUDr. Jan Votava
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Staniční sestra: Bc. Martina Finková
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontakty:
pracovna sester: tel.: +420 973 203 796

Zdravotně sociální pracovník pro Pracoviště následné intenzivní péče:
Mgr. et Bc. Jan Roušal, tel.: +420 725 772 499, 973 202 733   

Umístění: pavilon CH1, část A, patro -1


Obě pracoviště následné intenzivní péče jsou určena pro pacienty, kteří vyžadují následnou intenzivní a dlouhodobou ošetřovatelskou péči.  Jedná se o oddělení Následné intenzivní péče (NIP) a oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Vzhledem k návaznosti na akutní péči a specializovaná centra ÚVN jsou přednostně přijímáni pacienti z ÚVN, v případě volné kapacity je možné i přijetí pacienta z jiného zdravotnického zařízení. Základním kritériem pro přijetí je zdravotní stav pacienta a prognóza dalšího zlepšování stavu v horizontu týdnů až měsíců.

Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace (viz níže).

V rámci ÚVN je pro pacienty zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, neurologie, logopedie, interna, chirurgie, atd.).

Koncept bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Autorem konceptu je dr. prof. Andreas Fröhlich. Základním atributem je vysoce lidský přístup k nemocným a integrace rodiny a osob blízkých do péče a práce s pacientem. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Zprostředkování těchto vjemů spolu s trpělivou a citlivou komunikací přispívá ke stimulaci nervového systému. Cílem bazální stimulace je maximální podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných, v závislosti na typu postižení pak v některých případech i možnost kontaktu a určité formy komunikace s okolním světem.

Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu  (např.  nemocní  v  bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní po mozkové příhodě, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility nebo jinak zdravotně postižení).

NIP
Oddělení NIP o kapacitě 6 lůžek slouží pacientům, u kterých již pominula indikace k akutní intenzivní péči, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání. Jedná se o pacienty, u kterých byla v rámci akutní lůžkové péče stanovena základní diagnóza, nejčastěji povahy náhle vzniklé kritické nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci s ohrožením základních životních funkcí.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti ve stabilizovaném stavu, bez potřeby dalších diagnostických nebo specializovaných léčebných výkonů. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání.  

DIOP
Oddělení DIOP s kapacitou 14 lůžek poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty.

Na oddělení jsou přijímání pacienti z akutní či následné intenzivní péče, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. DIOP není pracovištěm paliativní medicíny, není tedy určen pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Dle vývoje zdravotního stavu je v pravidelných intervalech přehodnocována indikace k další hospitalizaci na oddělení, je možný přechod na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného zařízení, do domácího ošetření, v případě marné (neefektivní) péče na pracoviště hospicového typu. 


PDFTiskEmail