973 208 333 e-podatelna

Poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon č. 106/1999), má Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN) povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může ÚVN požádat o informaci písemně, způsobem uvedeným níže.

Podání žádosti

ÚVN poskytne požadovanou informaci v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, nebo není-li dostatečně zřejmé, jaká informace je žadatelem dle zákona č. 106/1999 požadována, případně pokud je dotaz formulován příliš obecně, vyzve ÚVN žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne ředitel ÚVN o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Nevztahuje – li se požadovaná informace k působnosti ÚVN, dojde k odložení žádosti a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena žadateli v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti)

Pokud existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace, vydá ředitel ÚVN rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle právní oddělení žadateli.

Po zpracování žádosti je žadatel vyrozuměn a vyzván k úhradě příslušných nákladů za poskytnuté informace (dle zveřejněného Ceníku nákladů). Po zaplacení je žadateli vydána požadovaná informace, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.

icon Ceník v souvislosti s poskyt. informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svob. přístupu k informacím

icon Výpis ze zdravotní dokumentace, ceník kopírovacích služeb

Způsoby podání žádosti

Žádost se zasílá písemně poštou, elektronicky nebo předáním na podatelnu ÚVN : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa:
Právní oddělení
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

Podatelna: Budova F1 přízemí,

Adresa ID datové schránky je:
b8mtp8k

Otvírací doba:

Po - Čt7.15 - 13.3014.00 - 15.00

7.15 - 13.30


Žadatel může využít formulář Žádost o poskytnutí informace


Žádost lze též formulovat volně s uvedením údajů daných zákonem:

  • identifikace žadatele - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • charakteristika požadované informace;
  • způsob poskytnutí informace (písemně, k osobnímu vyzvednutí).
PDFTiskEmail