973 208 333 e-podatelna

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

CH1 Umístění: budova CH1, vchod CH2, -2. patro

Charakteristika oddělení:

Spektrum činnosti Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Subkatedry neurochirurgie IPVZ zahrnuje léčebně preventivní péči, výuku (pregraduální a postgraduální) a výzkum. V léčebně preventivní péči klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti a operační léčba farmakorezistentní epilepsie. Spektrum poskytované péče ještě doplňují operace některých vrozených vad. Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s cizinou. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích - operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace. Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Pooperační péče je zajištěna jednak na centrální jednotce intenzivní péče (OIPCHO), jednak na samostatné jednotce semiintenzivní péče, která je součástí kliniky.

V únoru 2008 se uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruovaného pavilonu C. V tomto moderním pavilónu se nachází unikátní pracoviště multifunkčního operačního sálu s intraoperační magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie.

Ambulance, odborné poradny:

Kraniální ambulance

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě svobodné volby lékaře, na doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - rtg, CT, magnetická rezonance.Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.

Po - čt:7.00 - 15.15 hod
Pá:
7.00 - 12.00 hod

Tel. +420 973 202 954


Spondylochirurgická ambulance

Po – čt: 7.00 – 15.15 hod

Ve spondylochirurgické ambulanci zvažujeme možnosti chirurgické léčby pacientů onemocněním páteře. Objednání do této ambulance je možné na základě doporučení praktického lékaře, ambulantního neurologa, rehabilitačního lékaře či ortopéda nebo lůžkového zařízení, pokud diagnosticko-terapeutický proces vyžaduje konziliární vyšetření lékařem specializovaným na chirurgickou léčbu onemocnění páteře. Pro uspokojivé posouzení situace pacienta je nezbytné, aby se k ambulantnímu vyšetření dostavil s kompletní dokumentací, která pojednává o dosavadním průběhu léčení a kompletní grafickou dokumentací (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření – rtg, počítačové tomografie( CT), magnetická rezonance(MR).
Bez objednání vyšetřujeme pouze akutní případy.


Ambulance pro léčbu chronické bolesti (umístění pavilon CH1, výtahy A, - 2. patro)

V rámci ambulance bolesti zvažujeme na základě kompletní zdravotnické dokumentace optimální způsob operační i neoperační léčby chronické bolesti.

Út
8.00 - 15.15 hod
od 1.5.2016
St, Čt
8.00 - 15.00 hod

8.00 - 12.00 hod

Tel. +420 973 202 954


Elektrofyziologická laboratoř

V laboratoři jsou vyšetřeni pacienti pouze na základě objednání odborným lékařem, například neurologem, neurochirurgem nebo ortopedem.

Po - Pá

8.30 - 15.15 hod

Lůžkové oddělení:

Oddělení má 47 lůžek. z toho 10 lůžek je vyčleněno pro poskytování pooperační péče (jednotka semiintenzivní péče). Na lůžkovém oddělení se především věnujeme předoperační přípravě a pooperační péči u pacientů s onemocněním a poraněním nervového systému. K operaci přijímáme pacienty obvykle formou překladu z neurologického nebo jiného oddělení lůžkového zařízení, popřípadě na základě objednání z naší ambulance. Podmínkou přijetí k plánovanému výkonu je kompletní předoperační vyšetření (ke stažení zde ve formátu PDF) a administrativní dotazník (ke stažení zde ve formátu PDF) a celkový zdravotní stav, který provedení operace umožní. Z organizačních důvodů je nutné, aby se pacient dostavil do přijímací kanceláře oddělení nejpozději v 9.30 hodin dopoledne. Akutní příjmy domlouváme individuálně podle závažnosti zdravotního stavu nemocného nebo zraněného. Pokud povaha onemocnění vyžaduje speciální diagnostický postup - mozková angiografie, magnetická rezonance - přijímáme pacienty k těmto vyšetřením a během hospitalizace zvažujeme vhodnost operační léčby a způsob jejího provedení. Návštěvy nemocných nejsou časově omezené pokud nenarušují provozní řád jednotlivých stanic lůžkového oddělení. Výjimkou jsou nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje, aby návštěva byla předem domluvena s ošetřujícím lékařem. Na lůžkách standardní péče provádí lékař vizitu u každého pacienta dvakrát denně, na jednotce pooperační péče je lékař nepřetržitě 24 hodin denně. Velká vizita, vedená přednostou kliniky, probíhá jednou týdně. Používání mobilních telefonů je povolené. Televizory jsou k dispozici v jídelnách jednotlivých stanic oddělení, se souhlasem ošetřujícího lékaře je povolené používat i soukromý televizor na pokoji.

Vrchní sestra kliniky: Mgr. Marta Želízková, tel. 973 202 948

Pooperační oddělení:
Vedoucí lékař - doc. MUDr. David Netuka, PhD.
Staniční sestra - Zuzana Vaňatová, DiS. 973 202 955

Standardní oddělení:
Vedoucí lékař-
MUDr. Milan Mohapl, PhD.
Vedoucí sestra
- Bc. Kateřina Nebřenská, tel. 973 202 947

Spondylochirurgické oddělení:
Vedoucí lékař -
MUDr. Petr Vaněk
Vedoucí sestra
- Dagmar Janáčková, tel. 973 202 940

Nadstandardní služby:
Klinika disponuje třemi jednolůžkovými pokoji s koupelnou, TV, telefonem a možností připojení k internetu. Dále nabízíme dvoulůžkový apartmán ( možnost ubytování rodinného příslušníka). Cena tohoto apartmánu na den činí 1.500,- Kč, cena jednolůžkového pokoje je 800,-Kč/den. Nadstandardní pokoj je potřeba objednat předem na tel: 973 202 963.

www.neurosurg.cz

PDFTiskEmail