Domů | 

Pracoviště Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

V ÚVN pracuje 9 klinik 1., 2. i 3. LF UK, přes dvě desítky oddělení a čtyři specializovaná centra se statutem uděleným Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Emergency

Je komunikační centrum a místo pro poskytování neodkladné léčebně-diagnostické péče pacientům v bezprostředním ohrožení života nebo pacientům, u kterých prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu může vést k ohrožení základních životních funkcí.  

Kliniky
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči, podílí se na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů, je zapojena do výzkumných projektů. V oblasti zdravotní péče zajišťuje diagnostickou a léčebnou činnost na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství – gastroenterologii, gastrointestinální endoskopii, kardiologii, všeobecné interně, diabetologii a nefrologii.

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Spektrum činnosti Neurochirurgické kliniky ÚVN, 1. LF UK a Subkatedry neurochirurgie IPVZ zahrnuje léčebně preventivní péči, výuku a výzkum. V léčebně preventivní péči klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti a operační léčba farmakorezistentní epilepsie. Spektrum poskytované péče ještě doplňují operace některých vrozených vad.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN zajišťuje (vyjma věkové kategorie dětí do 15 let) komplexní péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní. V rámci 1. LF UK probíhá na klinice pregraduální i postgraduální výuka, ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany rovněž vzdělávání armádních specialistů v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.  Vědecko-výzkumná činnost kliniky je zaměřena zejména na neurointenzivní péči a hemodynamické monitorování.

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN se zabývá výkonem kompletní a komplexní ambulantní i lůžkové oftalmologické péče pro spádovou oblast, konsiliární, superkonsiliární činností a výukou. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony (vlastní oční tkáňová banka) a na veškerý sortiment laserové léčby.

Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Klinika provádí konziliární vyšetření, stanovení taktiky léčby zhoubných nádorů a dlouhodobé sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě, tzv. dispenzář. Kromě operací a ozařování, zajišťuje, ve většině případů ambulantně, chemickou, hormonální, podpůrnou a ve spolupráci s komplexními onkologickými centry i biologickou léčbu.

ORT – Klinika traumatologie pohybovího aparátu 1. LF UK a ÚVN
Klinika se zabývá ortopedií a traumatologií pohybového aparátu dospělých. Z hlediska traumatologie řeší, s výjimkou poranění páteře, všechna poranění pohybového aparátu včetně poranění pánve a aacetabula. podílí se na ošetřování polytraumatizovaných pacientů, zajišťuje léčbu závažných komplikacím úrazů, provádí řadu rekonstrukčních výkonů včetně osteotomií a artrodéz. Ortopedické plánované operace zahrnují především primární a revizní totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu včetně počítačově navigovaných výkonů, ostetomie v oblasti velkých kloubů, operační léčbu následků vývojové dysplázie kyčelního kloubu a rekonstrukční výkony.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Klinika poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pacientům s chirurgickými chorobami. Úzce spolupracuje i s některými dalšími chirurgickými odděleními na území Prahy a Středočeského kraje. V chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu poskytuje superkonziliární péči. Spolupracuje s mammocentrem, onkology, endokrinology a s celou řadou dalších pracovišť a odborníků.

Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a ÚVN
Otorynolaryngologická klinika ÚVN (ORL) provádí diagnostiku a komplexní léčbu ušních, nosních a krčních onemocnění, léčbu poruchy sluchu a rovnováhy. ORL klinika zajišťuje vyšetření v odborných poradnách (otologická, otoneurologická, rhinologická, endokrinologická, onkologický dispenzář).

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Klinika poskytuje léčebnou  i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce. Součástí poskytované péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí, kdy je velmi důležitá správná interpretace laboratorních analýz, pomocných vyšetření a výběr empirické i kauzální antimikrobiální terapie. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemoci či specifickým orgánovým postižením, která vyvolají, probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi.


Specializovaná centra ÚVN se statutem uděleným MZ ČR
Traumacentrum
Komplexní cerebrovaskulární centrum
Kardiovaskulární centrum
Centrum pro screeningovou kolonoskopii.


TiskEmail