Domů | 

Regulační poplatek za pohotovostní službu


Od 1. ledna 2015 se hradí pouze regulační poplatek za pohotovostní službu, a to ve výši 90 Kč (30korunové regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30korunový regulační poplatek za recept byly zrušeny).


Pohotovostní služba
je:

  • v sobotu, v neděli nebo ve svátek po celých 24 hodin
  • v pracovních dnech v době od 17.00 do 07.00 hodin


Úhrada
Úhrada je vždy jen jedna za kalendářní den. Poplatek lze uhradit v automatech na výběrových místech (CH2, A, A7). Byl-li pojištěnec vyšetřen na lékařské pohotovosti a poté přijat k hospitalizaci, poplatek se nehradí.

Pracovníci Informačního centra na pavilónu CH2 vrátí na vyžádání poplatek, který nebyl použit, oproti předložení stvrzenky o úhradě poplatku.

Regulační poplatek za pohotovostní službu neplatí

  • Pojištěnci, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15% příjmu méně než 800 Kč, nebo pokud nemají žádný příjem (tuto skutečnost musí doložit potvrzením od poskytovatele sociálních služeb).

  • Pacienti, kteří se prokážou dokladem vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je jim poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Uvedená potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.


Nezaplacení poplatku


Dovolujeme si upozornit, že:

  • V případě odmítnutí úhrady poplatku bude v lékařské zprávě uvedeno, že pojištěnec odmítl uhradit regulační poplatek ve výši 90 Kč a pojištěnec bude požádán, aby toto odmítnutí potvrdil podpisem.

  • Odmítne-li neoprávněně pojištěnec zaplatit poplatek a současně odmítne tuto skutečnost písemně potvrdit, nebo není-li toho pro svůj zdravotní stav schopen (např. je pod vlivem omamných látek), bude tato skutečnost zaznamenaná do zdravotnické dokumentace.

  • Nezaplatí-li pojištěnec regulační poplatek, bude mu vystaven dlužní úpis, který je pojištěnec ze zákona povinen uhradit nejdéle do 8 kalendářních dnů. Pokud dlužní úpis nezaplatí, bude po něm dluh vymáhán právní cestou.PDFTiskEmail