Domů | 

Regulační poplatky

Informace pro pacienty:
V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen „zákon o vzp“), a dále v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR k aplikaci zákona o vzp. Je povinna ÚVN Praha vybírat regulační poplatky.
K tomuto účelu připravila ÚVN Praha pro pacienty informační materiál, který vymezuje pojmy a informuje o základních pravidlech při výběru regulačních poplatků.

Regulační poplatky

 • Pojištěnec nebo za něj jeho zákonný zástupce (dále jen „pojištěnec“) je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené zdravotní péče hradit ÚVN Praha regulační poplatek za poskytnutou péči.
 • Regulační poplatky hradí pojištěnec v hotovosti. Bezhotovostní platba platební kartou je možná pouze ve výjimečných případech, zejména při dlouhodobé hospitalizaci. Tuto platbu je možné provést na pokladně ÚVN nebo na pracovišti informační službypavilonu CH2
 • Regulační poplatek ve výši 30,- Kč se hradí za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u:
 1. praktického lékaře (po dovršení 18 let věku)
 2. ženského lékaře (po dovršení 18 let věku)
 3. zubního lékaře
 4. lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči (po dovršení 18 let věku)
 5. klinického psychologa
 6. klinického logopeda.
 • Regulační poplatek ve výši 30,- Kč se hradí za vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení

 • Regulační poplatek ve výši 90,- Kč se hradí za pohotovostní službu poskytnutou v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 do 07.00 hodin.
  Poplatek se nehradí v případě, že dojde k následnému přijetí pojištěnce k hospitalizaci.

 • Od 1.1.2014 se nevybírá regulační poplatek 100,- Kč/den za lůžkovou péči – zrušeno Nálezem Ústavního soudu ze dne 20.6.2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11; tento regulační poplatek nebyl ničím nahrazen.

Vybírání regulačního poplatku pro ambulantní provozy:

 • Výběr regulačních poplatků (dále jen „poplatků“) v ÚVN pro ambulantní provozy je zabezpečen ve výběrových místech prostřednictvím platebních automatů, které jsou ve třech případech doplněny měnícími automaty peněz (tzv. měnička).
 • Výběrová místa v ÚVN jsou:
 1. vstupní hala pavilonu CH2 + měnička
 2. čekárna pohotovostní a příjmové ambulance pavilonu CH2
 3. vchod B do pavilonu CH1
 4. vchod A7 do pavilonu A
 5. vchod A1 do atria pavilonu A + měnička
 6. vchod C3 do pavilonu C + měnička
 7. Centrum ambulantní zdravotní péče.
 • Výše poplatku je stanovena za klinické vyšetření:
 1. 30,- Kč v pracovních dnech v době od 07.00 hod. do 17.00 hod
 2. 90,- Kč za pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek (po celých 24 hodin) a v pracovních dnech v době od 17.00 hod do 07.00 hod. pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce k hospitalizaci (viz. čl. VI, odst. 8). Tento poplatek se hradí vždy pouze jednou za kalendářní den“.
 3. Pro určení výše poplatku je rozhodující doba registrace pojištěnce na recepci ambulance
 4. Doba platnosti lístku o zaplacení je do 31. prosince roku jeho vystavení. Lístek je použitelný v kterékoliv ambulanci ÚVN Praha.
 5. V případě, kdy pojištěnec bude mít zaplacený lístek za klinické vyšetření a bude-li následně přijat k hospitalizaci, je nutné ho informovat o možnosti vrácení poplatku za klinické vyšetření.
 6. Byl-li pojištěnec, který uhradil poplatek, vyšetřen na lékařské pohotovosti a poté přijat k hospitalizaci, upozorní jej lékař na možnost vrácení poplatku na příslušném místě.
 • Vracení poplatků
 1. Vrácení lístku o zaplacení, který nebyl použit k úhradě regulačního poplatku je možné provést v pracovní době na nemocniční pokladně na ředitelství ÚVN, informačním centru na hlavní vrátnici ÚVN, a Centrum ambulantní zdravotní péče. V mimopracovní době na informačním centru pavilonu CH2.
 • Nezaplacení poplatku
 1. Bude-li pojištěnec požádán o zaplacení poplatku a pojištěnec tento poplatek nezaplatí, bude požádán, aby tuto skutečnost písemně potvrdil. Do lékařské zprávy pak bude uvedeno, že pojištěnec odmítl uhradit regulační poplatek ve výši …… Kč a dále bude požádán, aby toto odmítnutí písemně potvrdil.
 2. Odmítne-li neoprávněně pojištěnec zaplatit poplatek a současně odmítne tuto skutečnost písemně potvrdit nebo není-li toho pro svůj zdravotní stav schopen (např. pod vlivem omamných látek) bude tato skutečnost zaznamenaná do zdravotnické dokumentace.
 3. Nezaplatí-li pojištěnec regulační poplatek bude mu vystaven dlužní úpis (viz vzor), který je povinen ze zákona uhradit nejdéle do 8 kalendářních dnů. Pokud dlužní úpis nezaplatí, bude po něm dluh vymáhán právní cestou.
PDFTiskEmail