Vojenská urologie se do roku 1947, stejně jako v civilním zdravotnictví, vyvíjela výhradně v rámci oboru chirurgie. Prvním samostatným urologickým pracovištěm bylo historicky urologické oddělení městské nemocnice v Praze na Bulovce, zřízené v roce 1928. Vojenskému zdravotnictví slouží ke cti, že v roce 1947 se v pořadí jako druhé pracoviště osamostatnilo urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze - Střešovicích.

Nutno zmínit, že vznik samostatného vojenského urologického pracoviště nebylo výrazem moderní koncepce lékařských oborů ze strany tehdejšího vedení Ministerstva obrany, ale vyplynulo ze snahy nekonfliktně vyřešit choulostivou personální situaci, k níž ve druhém poválečném roce došlo na Chirurgickém oddělení ÚVN.

Když se 1. 7. 1938 stěhovala odborná oddělení ÚVN - tehdejší sborové nemocnice - ze starého objektu vojenské nemocnice na Karlově náměstí do nově vybudovaného areálu v Praze - Střešovicích, byl přednostou chirurgického oddělení pplk. MUDr. J. Vich a mezi jeho asistenty patřili npor. MUDr. Jan Bláha a pozdější akademik Lichtenberg. Po necelém roce činnosti byla ÚVN předána Němcům a za protektorátu se v ní nacházel německý vojenský lazaret. Chirurgické pracoviště se v té době specializovalo především na ošetřování poranění urologických a maxilofaciálních.

Bezprostředně po skončení války, dokonce hned 9.5.1945, se ke službě v ÚVN přihlásil kpt. MUDr. Bláha a byl ustanoven přednostou chirurgického oddělení. Jeho předválečný předchůdce pplk. MUDr. Vich se vrátil do ÚVN až o rok později. Tím došlo k situaci, kdy se na chirurgickém oddělení sešli dva přednostové. Nadřízené orgány proto ve snaze o nenásilné řešení zřídily samostatné urologické oddělení. Přednostou urologického oddělení byl jmenován kpt. MUDr. Bláha a pplk. MUDr. Vich převzal oddělení chirurgické. I když první samostatné vojenské urologické pracoviště vzniklo výhradně z administrativních důvodů, lze s odstupem let hodnotit tuto skutečnost jako nadmíru pokrokovou, neboť v r. 1947 neměla samostatnou urologickou část ani Lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Na sklonku r. 1945 nastoupil do ÚVN pplk. MUDr. Maxmilián Gracinger, který byl prvním kvalifikovaným vojenským urologem. V oboru urologie se vyškolil za války v Londýně. MUDr. Gracinger však nesl s nelibostí, že přednostou urologického oddělení ÚVN je dr. Bláha, který měl pouze chirurgickou specializaci a po krátké době odešel. Dlouhá léta pak působil v civilní ambulantní urologické praxi. Do roku 1951 se vojenské urologii v ÚVN věnovali především primář MUDr. Bláha s MUDr. Kuncem, pozdějším primářem urologického oddělení v Českých Budějovicích. Kratší dobu na urologickém oddělení ÚVN působili další urologové zvučných jmen: primář MUDr. Voženílek, Doc.MUDr. Uldrich, prof. MUDr. Šváb. V letech 1947 - 1954 mělo oddělení 27 lůžek. Ačkoliv se jednalo o administrativně samostatné oddělení, byla urologie dlouho propojena s oddělením chirurgickým. Ambulantní činnost a operativu zajišťovali urologové, operovalo se však na chirurgických sálech s chirurgickými instrumentářkami a rovněž pohotovostní služby byly zajišťovány v rámci služeb chirurgického oddělení. V r. 1951 odešel MUDr. Kunc do civilu a ve funkci zástupce přednosty jej vystřídal MUDr. J. Náhlovský (narozen 1913). MUDr. Náhlovský patřil k předním představitelům poválečné české urologie. Aktivně pracoval v lékařské společnosti J. E. Purkyně a v r. 1956 vydal v nakladatelství Naše vojsko knihu "Úrazová urologie", která je dodnes jedinou českou učebnicí urologické traumatologie. Též první čísla periodika "Zprávy Československé urologické společnosti" byla vydávána v ÚVN zásluhou tiskového referenta sekce MUDr. Náhlovského.

V r. 1954 byl počet lůžek rozšířen na 41 a kádrově bylo oddělení posíleno o mjr. MUDr. Forgáče (s původní specializací gynekologa) a kpt. MUDr. Fuchse. Nadále se operovalo na chirurgických sálech a pohotovostní lékařské služby byly stále společné s chirurgickým oddělením.

V r. 1958 odešel plk. MUDr. Jan Bláha do zálohy, řadu let ještě pracoval jako přednosta urologického oddělení fakultní polikliniky. Náčelníkem urologického oddělení se stal plk. MUDr. Josef Tuhý (1913 - 1988), žák prof. MUDr. Emericha Poláka. V r. 1959 odešel do zálohy i MUDr. Náhlovský, aby se stal obvodním urologem OÚNZ v Praze 6. Na funkci zástupce náčelníka postoupil pplk. MUDr. Emil Fuchs. Ten odjel později pracovat do Císařské nemocnice v Harrare v Etiopii a na urologické oddělení ÚVN se již nevrátil. Odborně posílil urologické oddělení o.p. MUDr. Ferdinand Leffler (1922 - 1980), žák prof. MUDr. Pačese, který v ÚVN zavedl plné spektrum urologických endoskopických výkonů. V r. 1966 byl prvním, který v Československu provedl transuretrální resekci prostaty novým resektoskopem dovezeným z USA.

V r. 1963 získalo urologické pracoviště v ÚVN celé II. patro centrální budovy nemocnice po tehdy zrušeném gynekologickém oddělení. Tím se odpoutalo od chirurgie, získalo vlastní operační sály a možnosti pro vybudování specializovaných urologických pracovišť. Počet lůžek byl rozšířen na 60 a bylo možno zřídit vlastní pooperační oddělení v počtu šesti mužských a čtyřech ženských lůžek. Zásluhou plk. MUDr. Tuhého, který měl vynikající všeobecně chirurgickou průpravu, byly do praxe úspěšně zavedeny složité transperitoneální operační postupy (cystektomie s ortotopickou náhradou měchýře exkludovanou kličkou, retroperitoneální lymfadenektomie …). V r. 1965 nastoupil na oddělení mjr. MUD. J. Švejnoha (1935), v r. 1963 pplk. MUDr. Č. Jančík, který po srpnových událostech v r. 1968 emigroval do Německa.

V polovině roku 1969 bylo personální obsazení urologického oddělení následující: náčelník plk. MUDr. Tuhý, zástupci plk. MUDr. Forgáč a pplk. MUDr. Švejnoha, dva civilní lékaři – urolog MUDr. Leffler a ordinář pro gynekologii MUDr. Blažek. Ze známých urologů na oddělení přechodně působil pozdější profesor a děkan LF v Hradci Králové MUDr. Pavel Navrátil a první urologické zkušenosti zde získával Střešovicích také prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc., pozdější přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK a prof. MUDr. V. Študent, Ph.D., stávající přednosta Urologické kliniky FN a LF UP Olomouc.

V r. 1970 nastoupil na urologické oddělení kpt. MUDr. A. Jelínek, CSc. (1941 - 1996). V r. 1977 převzal funkci náčelníka urologického oddělení pplk. Doc. MUDr L. Hyršl, CSc. V 80. letech bylo personální složení urologického oddělení následující: náčelník plk. Doc. MUDr. L. Hyršl, CSc., pplk. MUDr. A. Jelínek, CSc., pplk. MUDr. J. Švejnoha, pplk. MUDr. J. Poduška, a civilní urologové MUDr. M. Bartůněk a MUDr. P. Jenka. Ordinářkou pro gynekologii byla. MUDr. J. Čížková. V r. 1994 odešel do zálohy plk. Doc. MUDr L. Hyršl, CSc. Na místo primáře byl jmenován plk. MUDr. A. Jelínek, CSc. a po jeho náhlém úmrtí byl v r. 1997 primářem urologického oddělení ÚVN ustanoven pplk. MUDr. O. Köhler, CSc. Ten na oddělení zavedl techniku laserové operace benigní hyperplazie prostaty a mnoho dalších moderních postupů v urologické endoskopii. V dubnu 2013 byl po výběrovém řízení jmenován primářem urologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha pplk. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. Pod jeho vedením došlo k dalšímu zaměření urologického oddělení ÚVN na miniinvazivní, laparoskopické a roboticky asistované operační výkony. Tato specializace umožnila vznik Centra robotické a miniinvazivní urologie v ÚVN. Od 1.7.2019 je primářem oddělení MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA.

Slavnostní otevření multioborového Centra robotické chirurgie ÚVN proběhlo 5.11.2005. Již před jeho otevřením probíhalo školení tří robotických týmů. Chirurgický tým pracoval ve složení pplk. prof. MUDr M. Ryska, CSc., MUDr. D. Langer, instrumentářka Ing. R. Kejmarová a Bc. B. Motyčková, urologický tým ve složení pplk. MUDr. O. Köhler, CSc., pplk. MUDr. J. Kočárek, Ph.D. a instrumentářka Bc. P. Dvorská a gynekologický tým ve složení prim. MUDr. V. Folauf, MUDr. D. Procházková a instrumentářka Z. Rožníčková.

První praktické seznámení robotických týmů se systémem da Vinci proběhlo na pitevně European Surgery School v Paříži, následný trénink probíhal na zvířecích modelech v European Surgical Institute v Hamburku. Závěrečné školení robotické týmy absolvovaly pod vedením Steva Kresse v Univerzitní nemocnici Hackensack Medical Center v New Jersey.

Po absolvování všech školení a stáží, několika desítkách hodin strávených „suchým“ tréninkem s robotickým systémem da Vinci v ÚVN a na trenažéru a po získání všech nutných certifikátů, operační týmy postupně zahájily vlastní operační robotický program. Prvním urologickým robotickým výkonem byla dne 9. 12. 2005 pánevní lymfadenektomie a 16. 12. 2005 byla úspěšně dokončena první roboticky asistovaná radikální prostatektomie. Následně zahájil operační program také chirurgický a gynekologický robotický tým, jako druhé robotické centrum ve střední Evropě po centru v Nemocnici na Homolce.

V roce 2008 urologické oddělení ÚVN úspěšně uspořádalo Evropskou robotickou konferenci (ERUS). Do třídenního programu bylo zařazeno také devět robotických operačních výkonů přenášených v přímém přenosu z robotického centra ÚVN do kongresového sálu. Během konference robotické týmy pod vedením prof. MUDr. K. Guru (New York) a prof. MUDr. P. Wiklunda (Stockholm) uskutečnily poprvé v České republice robotickou radikální cystektomii s ortotopickou náhradou. Pod vedením prof. dr. P. Mottrieho (Alst) byla poprvé v České republice provedena roboticky asistovaná resekce ledviny. MUDr. V. Partel (Orlando) v přímém přenosu z robotického sálu ÚVN prezentoval svoji novou techniku roboticky asistované radikální prostatektomie s rekonstrukcí pánevního dna umožňující rychlejší návrat pooperační kontinence.

Po osmi letech provozu došlo koncem roku 2013 k výměně robotického systém da Vinci standard za nový čtyřramenný robotický systém III. generace da Vinci Si. To přineslo nejen FULL HD 3D zobrazení a snadněji ovladatelnou konzolu, ale především možnost používat nové EndoWrist nástroje a laser pro fluorescenční zobrazení při operacích nádorů ledvin.

Do konce roku 2013 vedl Robotické centrum ÚVN chirurg MUDr. Daniel Langer, v lednu 2014 byl vedoucím lékařem Centra robotické chirurgie ÚVN pověřen primář urologie MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. a uvedenou funkci převzal v r. 2019 stávající primář oddělení.

U příležitosti deseti let provozu Centra robotické chirurgie v ÚVN a robotické urologie v České republice byla dne 8.12.2015 v kongresovém centru ÚVN uspořádána úspěšná mezinárodní konference. Své prezentace zde přednesli také zástupci všech aktivních robotických center v České republice. Během konference se uskutečnilo několik přímých 3D přenosů z robotického operačního sálu zaměřených na roboticky asistované resekce ledvin u pacientů s nádory ledvin. Během robotických výkonů byla prezentována možnost použití sonografické detekce nádorů a poprvé v České republice také možnost fluorescenčního zobrazení nádorů ledvin s aplikací barvaiva indocyaninové zeleně (ICG). Hlavním robotickým operatérem byl MUDr. Geert de Neyer z Alstu v Belgii.

V současnosti je robotická operativa standardní součástí péče v urologii, chirurgii a gynekologii s dalším předpokládaným rozvojem v uvedených i dalších oborech.

MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA
Vedoucí lékař Centra robotické chirurgie ÚVN