Seznam článků

Plazmaferézou je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět. Rozvoj plazmaferéz je spojen zejména s rozvojem průmyslového zpracování plazmy na jednotlivé bílkovinné součásti plazmy jako léky - tzv. krevní deriváty. Jedná se zejména o:

Albumin,
který se používá jako krevní náhrada při velkých ztrátách, při vážných onemocnění ledvin, jater a dalších onemocněních.

Imunoglobuliny,
které pomáhají pacientům s těžkými infekcemi, poruchou imunity a v poslední době jsou velmi moderním lékem při léčbě tzv. systémových onemocnění.

Faktor VIII (antihemofilický globulin) a faktor IX
jsou nenahraditelnými léky při léčbě vrozené krvácivosti (hemofilie) typu A a B.

Antitrombin III
jedná o důležitý lék při řešení získaných poruch krvácivosti při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.

Dalším využitím plazmy je též pochopitelně možnost jejího použití jako plazmy klinické k přímému podání pacientovi.

V každém případě se plazma po odběru mrazí a ve zmrazeném stavu skladuje.

Jak již bylo řečeno, plazmaferéza se provádí zejména pomocí přístrojů - separátorů. Na odběry plazmy se zpravidla používají tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky). Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky (podle typu přístroje buď pouze odstředěním nebo současně i membránovou filtrací). Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou posléze vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy 7 - 12 a celý proces tvá 30 - 45 minut. Množství odebrané plazmy se zpravidla nastavuje podle hmotnosti dárce na celkových 600 - 800 ml. Část odebraného objemu je dárci hrazena dodávkou fyziologického roztoku (tj. 0,9 % roztoku NaCl), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení.

Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak s plazmou a zbylý set se zlikviduje.

Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní, nicméně finančně dosti náročnou.

Přes poněkud větší dyskomfort a časovou zátěž při odběru ve srovnání s odběry plné krve se jedná o výkon, který organizmus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí max. 24 hodin. Z tohoto důvodu se odběry plazmy mohou provádět častěji.

Plazmaferéza není ovšem výkon, který slouží pouze k odběru dárců, ale též jako apod. léčebný zákrok při řadě onemocnění, kdy je potřebné odstranit škodlivou látku z těla obsaženou v plazmě, kterou jiným způsobem odstranit nelze (např. dialýzou). Jedná se například při odstraňování nadbytečných bílkovin při mnohočetném myelomu nebo lipidů při dědičných hyperlipidémiích.

K léčebným plazmaferézám se pak používají tzv. kontinuální separátory se dvěma žilními přístupy, kdy z jedné paže se provádí odběr a do druhé návrat. Při takovém odběru je ovšem nutné odebrat alespoň 2-3 l plazmy, která se hradí albuminem, zmraženou plazmou a fyziologických roztokem. Doba odběru je 2 - 3 hodiny.