Vážení pozůstalí,
přijměte prosím upřímnou soustrast nad úmrtím vašeho blízkého. Dovolujeme si vám podat několik důležitých informací, jak se orientovat v této nelehké chvíli.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení, kde k úmrtí došlo.

Pozůstalost

Dle platných právních předpisů  mohou být  osobě blízké po předložení občanského průkazu předány oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy a časopisy, potraviny, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, berle, hůl, zubní náhrady apod.). Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel a registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému.

Cennosti, finanční hotovost, telefony, radia, televize, osobní počítače, klíče a osobní doklady se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou deponovány v depozitu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Lze je vydat pouze na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém.

Úmrtní list

Sociální pracovnice ÚVN odevzdá občanský průkaz zesnulého/é Obvodnímu úřadu městské části Praha 6 – oddělení matriky – úmrtí (Úřad městské části Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6, tel. č.: 220 189 111), které vydá do 30 dnů úmrtní list. Pracovnice matriky zašle úmrtní list do bydliště pozůstalých a České správě sociálního zabezpečení, která zastaví výplatu důchodu. Průkaz zdravotní pojišťovny předá zdravotní pojišťovně, která jej vydala. Pracovnice matriky zároveň informuje příslušný soud (dle trvalého bydliště zesnulého/é) o úmrtí. Daný soud ustanoví notáře, který vyřizuje dědictví a sám kontaktuje pozůstalé.

Poplatky za uchování těla zemřelého

Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy, byla-li provedena. Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb.

Informace o výsledku pitvy

Informace o výsledku pitvy lze pozůstalým poskytnout pouze na jejich vlastní žádost, po kontaktování sekretariátu patologie nebo Vojenského ústavu soudního lékařství (oddělení, kde byl zesnulý/á pitván/a). Tyto informace budou podány buď osobně (na předem domluvené schůzce s lékařem patologie), nebo písemně. S písemnou žádostí je nutné se obrátit na právní odbor ÚVN a doložit příbuzenský vztah k zesnulému (kopie rodného listu, oddacího listu apod.). Informace může být rovněž poskytnuta lékaři, který zemřelého za života registroval, či lékaři poskytujícímu před smrtí zdravotní péči (vždy pouze na základě písemné žádosti). Informace o výsledku pitvy nelze nikomu poskytovat telefonicky.

Kontakty:

Oddělení patologie +420 973 203 541
Vojenský ústav soudního lékařství +420 973 203 521
Právní odbor +420 973 203 550
Sociální pracovnice ÚVN +420 973 202 733, 973 202 891
Poradce pro pozůstalé ÚVN +420 605 201 331
Kaplan ÚVN +420 973 208 262

 

Ke stažení:

pdf Pohřeb a jeho organizace - praktické rady (370 KB)

pdf Provázení a podpora pro pozůstalé (1.47 MB)