13. září 2018

Sepse (laicky “otrava krve“)
Je časté onemocnění, které přináší vysoké riziko úmrtí nebo dlouhodobých, často i doživotních komplikací. Je charakterizována jako nepřiměřená odpověď na infekci vedoucí  k poškození tělesných orgánů. Vede k šoku, selhání i několika důležitých orgánů současně. Dochází k dlouhodobým nebo doživotním poškozením u přeživších, v 1/3 případů k smrti.

Proč se věnovat prevenci sepse? Data ze světa jsou varující.
Sepse způsobuje více úmrtí než karcinom prsu, karcinom prostaty a AIDS dohromady. Na sepsi každou hodinu na celém světě zemře 50 lidí. Výskyt sepse se v posledních desetiletích dramaticky zvyšuje. Ročně se v celém světě vyskytne  20 - 30 milionů případů sepse. Počet pobytů v nemocnicích pro sepsi se za posledních 10 let zdvojnásobil a počet sepsí komplikujících chirurgické operace se mezi roky 1997 a 2006 dokonce ztrojnásobil. Například v USA je nyní počet hospitalizací pro sepsi vyšší než pro infarkt myokardu Léčba sepse je velmi nákladná. Jedna hospitalizace pacienta se sepsí v EU stojí přibližně 25 tis. EUR. Pacienti, kteří přežili sepsi, mají do 5 let od jejího prodělání 2x vyšší riziko úmrtí, mají mají fyzické problémy, trpí depresemi a vyžadují dlouhodobou nebo dokonce doživotní péči.

Diagnostika sepse
Často bývá opožděná. Hlavní příznaky jako je zvýšení  tělesné teploty, rychlejší  pulz i dech a obluzené vědomím mohou být podceněny. Ačkoliv jsou prvotní příznaky často nenápadné, stav pacienta se může během několika hodin dramaticky zhoršit. Významná je rychlá diagnostika, kde pomáhají laboratorní ukazatele, jako je například počet bílých krvinek a další.

Co jsme udělali a děláme v ÚVN pro prevenci sepse?
„V ÚVN je zaveden správný management sepse vyvolané zlatým stafylokokem, což vede ke zlepšenému přežití této infekce. Pilotně byl v ÚVN také otestován britský skórovací systém NEWS, který pomáhá časnému záchytu komplikací sepse. Nyní nemocnice přistoupila k postupné implementaci tohoto systému na odborná pracoviště. Úspěšně byl Klinikou infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN dokončen výzkumný projekt „ALARMINY“, jehož cílem bylo ověřit použitelnost nových laboratorních ukazatelů bakteriální sepse. Za důležité a nezbytné také považujeme zařazení tréninku hygienické dezinfekce rukou do praktické výuky mediků. Je důležité, abychom si i my zdravotníci uvědomovali a stále připomínali význam hygienické dezinfekce rukou pro prevenci sepse,“ uvádí přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN prof. Michal Holub.

Problematice SEPSE se Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN věnuje již od svého ustanovení klinikou v roce 2014. V čele kliniky stojí prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., který je nadnárodně  uznávaným odborníkem na patogenezi sepse a věnuje se dlouhodobě výzkumu se zaměřením na ukazatele (markery) sepse v krvi.

Na klinice probíhá výuka velké části povinného předmětu Infekční lékařství 4. roč. oboru všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce. Klinika dále zajišťuje např. výuku magisterského studia sester pro obor intenzivní péče,výuku volitelného předmětu Infektologie pro praxi, Základy antimikrobiální terapie, rovněž se podílí na výuce volitelného předmětu Medicína za mimořádných událostí a krizových situací.  V roce 2017 pracovištěm prošlo výukou na klinice 542 studentů 1. LF UK.

Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN