Vyhlašovatel: Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
 
na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o  stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
 
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2024 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 
1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání
 
Obor: Počet rezidenčních míst:
Aplikovaná fyzioterapie  2
Ošetřovatelská péče v interních oborech 3
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii 1
 
 
2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do 24.6.2024 do 14,30 hod. včetně; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
 
 
3. Adresa a způsob podání přihlášky:
Poštou:
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
úsek náměstkyně pro NLZP a ŘKZP – vzdělávání
 
U Vojenské nemocnice 1200
PSČ 169 02  Praha 6 
 
Osobně:
v pracovních dnech PO až PÁ od 7:00 do 14,30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, přízemí vpravo, místnost 51, úsek náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče – vzdělávání - tel: 973 208 173 nebo 973 208 572
Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024 - NEOTEVÍRAT“
 
4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:
 1. vyplněný osobní dotazník*
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 6. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 7. přehled odborné praxe uchazeče
*)     přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz
**)    nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele
 
 
5. Kriteria pro hodnocení uchazečů:
 
A - Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/ 2009, Sb.:
 1. odborná způsobilost 
 2. zdravotní způsobilost 
 3. bezúhonnost
 4. zařazení do specializačního vzdělávání 
 
B – Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

 1. motivace uchazeče pro spec. vzdělávání v oboru dotačního programu 20 % 
 2. motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v ÚVN 30 % 
 3. dosavadní odborná praxe uchazeče 30 % 
 4. komunikační schopnosti 10 % 
 5. znalost cizího jazyka 10 % 
 6. Místo konání výběrového řízení pro jednotlivé obory: ÚVN, zasedací místnost OVV, budova F1, přízemí vpravo.
 
7. Termíny konání výběrového řízení

Obory specializačního vzdělávání Termín výběrového řízení
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
26. 6.2024 od 9,00 hod.
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii 26. 6. 2024 od 9,15 hod.
Aplikovaná fyzioterapie 26. 6. 2024 od 9,30 hod.
Ošetřovatelská péče v interních oborech 26. 6. 2024 od 9,45 hod.
 
V případě dotazů kontaktujte pracoviště vzdělávání NLZP:
 
Vladimíra Sládková  -   tel.: 973 208 173,  email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Dagmar Drnovcová – tel. 973 208 572, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
V Praze dne 3. 6. 2024
 
 
                                                    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. v.r.
                      ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha 
 
 
Přílohy ke stažení v elektronické podobě: 

Příloha 1 – Přihláška
Příloha 2 – Osobní dotazník (3 listy + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy) Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení