Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
 
na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
 
vyhlašuje
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2024 
 
 
1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:         
 
Obor  Počet rezidenčních míst
Psychiatrie      2
              
2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4.:
 • příjem přihlášek ukončen dnem:  psychiatrie -  1. 7. 2024 - 20. 8. 2024 včetně (do 15:00 hod)       
 • přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
3. Adresa a způsob podání přihlášky:
 • poštou:
                       Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
                       U Vojenské nemocnice 1200
                       169 02 Praha 6
                       Odbor vzdělávání a výuky – Oddělení vzdělávání
 • osobně:
  v pracovních dnech  Po – Pá od 7:00 – 14:30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, 1. patro, č. dv. 120, Oddělení vzdělávání ÚVN.
Obálka musí být opatřena:
 • zpáteční adresou uchazeče
 • označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024 - název oboru – NEOTEVÍRAT“.
4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou*:
 • vyplněný osobní dotazník*
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné  
 • způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe uchazeče
 
*) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách https://www.uvn.cz/cs/rezidencni-mista
**)  nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele
 
5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:
 
Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb.
 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost
 • zařazení do specializačního vzdělávání
 
 
Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu 20%
motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v ÚVN 30%
dosavadní odborná praxe uchazeče  30%
komunikační schopnosti 10%
znalost cizího jazyka  10%
   
6. Informace o výběrovém řízení
 
Výběrové řízení – RM 2024
Psychiatrie
                                       
Výběrové řízení pro obor Psychiatrie se uskuteční dne 21. 8. 2024.

Čas zahájení: 14:00 hodin.

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova C, vchod C5, přízemí, č. dv. 0.10.
 
Upozorňujeme, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2024 musí být zařazen do příslušného oboru po 1.7.2017. 
 
V případě dotazů kontaktujte Oddělení vzdělávání ÚVN:
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková  -   tel.: 973 208 567,  email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
V Praze dne 1. 7. 2024

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA
 

Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 – „ spreadsheet Přihláška (22 KB)
Příloha 2 – „ spreadsheet Osobní dotazník (34 KB) “ (POZOR!!! – Dotazník se skládá z 2 listů + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy)

Ostatní povinné přílohy jsou jmenované v bodu 4. tohoto vyhlášení

1. 7. 2024