Odborná a vědecká činnost  

Odborné zaměření kliniky

 

Klinika poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pacientům s chirurgickými chorobami ze spádové oblasti Prahy 6. Úzce spolupracuje i s některými dalšími chirurgickými odděleními na území Prahy a Středočeského kraje.
V chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu poskytujeme superkonziliární péči. Spolupracujeme s mammocentrem, onkology, endokrinology a s celou řadou dalších pracovišť a odborníků. V posledních letech jsme rozšířili spektrum laparoskopických výkonů, terapeutických i diagnostických včetně chirurgické léčby obezity. Od roku 2006 rozvíjíme robotickou chirurgii při použití robotického systému daVinci. Ročně je na naší klinice hospitalizováno okolo 3 000 pacientů a provedeno na 2 500 specializovaných chirurgických výkonů, při významném snížení hospitalizační doby.

 

 

Vědecká činnost kliniky

Seznam projektů výzkumu a vývoje ÚVN Praha – projekty řešené v r. 2017

AZV ČR 15 - 279 39A
Řešitel: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac, Praha
Spoluřešitel: mjr. MUDr. Kateřina Menclová, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Název projektu: Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4.stádiu onemocnění

AZV ČR 15 - 301 86A
Řešitel: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Členové řešitelského týmu:  MUDr. Eva Koblihová, plk. MUDr. Radek Doležel, prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Chirurgická kliika 2. LF UK a ÚVN Praha
Název projektu: Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození

AZV ČR 15-291 11A
Řešitel: Masarykova Univerzita, doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Eva Koblihová, Mgr. Lucie Kubátová, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Název projektu: Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

AZV ČR 16-31806A  
Řešitel: MUDr. Ondřej Ryska, PhD., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Spoluřešitel: MUDr. Jaroslav Kalvach, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha                                                                                                  Název projektu: Nové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modelu

AZV ČR 17-300156A      
Řešitel: Chirurgická klinika FN Ostrava                                                        
Spoluřešitel: MUDr. Jiří Pudil, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha                                                                                                              
Název projektu: Srovnání léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázemi jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii

Studie a podpora MO ČR            
MO 1012 - Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha Odpovědný řešitel: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Název: Zapojení mladých pracovníků do Dlouhodobého záměru rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN - VFN v prioritních oblastech: onkologie, sepse

MO 3270 - Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice Praha   
Řešitel: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.  Členové řešitelského týmu: Mjr. MUDr. Kateřina Menclová, MUDr. Ondřej Ryska, PhD., MUDr. Radek Doležel, MUDr. Jan Hadač, kpt. MUDr. Petr Svoboda, Ing. Karel Eminger                                                                                   
Název projektu: Nanoobvaz – použití nanotechnologie v obvazových materiálech
Spoluřešitelé: Ing. Marcela Munzarová, Ing. Arnoštová