Vyhlašovatel:

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o  stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2019 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků


1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání

Obor: Počet rezidenčních míst:
Aplikovaná fyzioterapie      2
Ergoterapie pro dospělé   1
Intenzivní péče  6
Klinická biochemie  1
Klinická hematologie a transfuzní služba 1
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech   1
Perioperační péče   1
Zobrazovací technologie v RDG  2

              
2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do  10.6.2019 do 14,30 hod. včetně; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

3. Adresa a způsob podání přihlášky:
Poštou:
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
úsek náměstkyně pro NLZP a ŘKZP – vzdělávání

U Vojenské nemocnice 1200
PSČ 169 02  Praha 6

Osobně:
v pracovních dnech PO až PÁ od 7:00 do 14,30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, přízemí vpravo, místnost 51, úsek náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče – vzdělávání - tel: 973 208 173.
Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2019 - NEOTEVÍRAT“

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

 1. vyplněný osobní dotazník*
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 6. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 7. přehled odborné praxe uchazeče


*)     přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz
**)    nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele


5. Kriteria pro hodnocení uchazečů:

A - Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/ 2009, Sb.:

 1. odborná způsobilost
 2. zdravotní způsobilost
 3. bezúhonnost
 4. zařazení do specializačního vzdělávání


B – Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

 1. motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu 20 %
 2. motivace uchazeče ke  specializačnímu vzdělávání v ÚVN 30 %
 3. dosavadní odborná praxe uchazeče 30 %
 4. komunikační schopnosti 10 %
 5. znalost cizího jazyka 10 %

6. Místo konání výběrového řízení pro jednotlivé obory:  ÚVN, zasedací místnost OVV, budova F1, přízemí vpravo.

7. Termíny konání výběrového řízení

Obory specializačního vzdělávání  Termín výběrového řízení
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech  13.6.2019 od 9,00 hod.
Klinická biochemie  13.6.2019 od 9,15 hod.
Klinická hematologie a transfuzní služba   13.6.2019 od 9,30 hod.
Perioperační péče   13.6.2019 od 9,45 hod.
Ergoterapie pro dospělé  13.6.2019 od 10,00 hod.
Aplikovaná fyzioterapie   13.6.2019 od 10,15 hod.
Zobrazovací technologie v RDG  13.6.2019 od 10,30 hod.
Intenzivní péče  13.6.2019 od 10,45 hod.

         
V případě dotazů kontaktujte pracoviště vzdělávání NLZP:

Vladimíra Sládková  -   tel.: 973 208 173,  email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


V Praze dne 9.5.2019


                                                    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. v.r.
                      ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha


Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 – spreadsheet Přihláška (71 KB)
Příloha 2 – spreadsheet Osobní dotazník (43 KB) (2 listy + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy) Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení