Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kriteriích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2022

 

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:

 

Obor

Počet rezidenčních míst

Chirurgie

1

Psychiatrie

1

 

 

2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4.:

Příjem přihlášek ukončen dnem:

 • chirurgie - 9. 8. 2022 včetně (do 15:00 hod.)
 • psychiatrie - 22.8.2022 včetně (do 15:00 hod)

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

 

3. Adresa a způsob podání přihlášky:

Poštou:

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
  U Vojenské nemocnice 1200
  169 02 Praha 6
  Odbor vzdělávání a výuky – Oddělení vzdělávání

 

Osobně:

 • V pracovních dnech Po – Pá od 7:00 – 14:30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, 1. patro, č. dv. 120, Odbor vzdělávání a výuky – Oddělení vzdělávání.

 

Obálka musí být opatřena:

 • zpáteční adresou uchazeče
 • označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022 - název oboru – NEOTEVÍRAT“.

 

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou*:

 • vyplněný osobní dotazník*
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné
 • způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe uchazeče

 

*) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz

**) nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

 

5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb.

odborná způsobilost

zdravotní způsobilost

bezúhonnost

zařazení do specializačního vzdělávání

 

Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu

20%

motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v ÚVN

30%

dosavadní odborná praxe uchazeče

30%

komunikační schopnosti

10%

znalost cizího jazyka

10%

 

 

6. Informace o výběrovém řízení

Výběrové řízení – RM 2022

Chirurgie

Psychiatrie

 

Výběrové řízení pro obor chirurgie se uskuteční dne 10. 8. 2022.

Čas zahájení: 14:00 hodin.

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova CH1, část B, 1. patro, místnost č. 1.303.1(„Knihovna chirurgie“)

 

Výběrové řízení pro obor Psychiatrie se uskuteční dne 23. 8. 2022.

Čas zahájení: 8:00 hodin.

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova C, vchod C5, přízemí, č. dv. 0.10.

 

Upozorňujeme, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2022 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

 

V případě dotazů kontaktujte Oddělení vzdělávání:

Mgr. Zdeňka Pavlíčková
tel.: 973 208 567, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Praze dne 4. 7. 2022

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.

 

 

Přílohy ke stažení v elektronické podobě:

Příloha 1 – Přihláška (22 KB)

Příloha 2 – Osobní dotazník (34 KB) (POZOR!!! – Dotazník se skládá z 2 listů + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy)

 

Ostatní povinné přílohy jsou jmenované v bodu 4. tohoto vyhlášení