F1 Umístění: vchod F1, 1. patro

Oddělení řízení kvality zdravotní péče koordinuje proces kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů ÚVN

 • Zajišťuje sběr dat a jejich pravidelnou analýzu za účelem hodnocení kvality poskytované péče

 • Sleduje a analyzuje výskyt nežádoucích událostí v průběhu poskytování péče

  V roce 2016 bylo nahlášeno celkem 613 nežádoucích událostí.  V porovnání s předcházejícím rokem (2015) došlo k více než 15% poklesu počtu nežádoucích událostí. Polovina všech hlášení upozorňovala na pád pacienta; také u pádů jsme zaznamenali pokles nežádoucích událostí ve srovnání s rokem 2015, a to o 42 případů. Závažné nežádoucí události byly analyzovány systémem kořenové analýzy, tj. zjišťováním příčin výskytu těchto událostí, včetně identifikace všech souvisejících rizik. Na základě této analýzy byla navrhována nápravná opatření vedoucí k eliminaci výskytu závažných nežádoucích událostí.

 • Koordinuje pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů

  Hospitalizovaní pacienti
  V roce 2015 proběhlo v ÚVN šetření v rámci projektu Kvalita očima pacientů. Výsledky prokázaly nejvyšší spokojenost pacientů v desetileté historii měření kvality v této nemocnici.

  ÚVN dosáhla nejlepšího výsledku ve všech kategoriích nejen ve své historii měření, ale i mezi všemi všeobecnými nemocnicemi v ČR.

  Ústřední vojenská nemocnice byla první nemocnicí v ČR, která tento projekt realizovala na všech svých odděleních, a po celých deset let dosahuje významné nadstandardní výsledky. Oproti šetření v minulých letech byl největší nárůst zaznamenán u dimenze tělesné pohodlí, informovanost pacientů a koordinace a integrace péče.

  Ambulantní pacienti
  Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Ambulantní pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v ambulanci vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách nebo na webových stránkách nemocnice. Schránky na vyplněné dotazníky jsou umístěny v každé ambulanci. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení.

 • Podílí se na koordinaci procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů

 • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti
  V roce 2016 byly realizovány pravidelné audity Oddělení farmakologistiky, zaměřené na distribuci a skladování léčiv. Nedílnou součástí auditní činnosti jsou hodnocení ošetřovatelské a lékařské činnosti, zaměřená na vedení zdravotnické dokumentace, ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických bariérových režimů a zajištění bezpečného prostředí.