Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon č. 106/1999), má Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN) povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může ÚVN požádat o informaci písemně, způsobem uvedeným níže.

Podání žádosti

ÚVN poskytne požadovanou informaci v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, nebo není-li dostatečně zřejmé, jaká informace je žadatelem dle zákona č. 106/1999 požadována, případně pokud je dotaz formulován příliš obecně, vyzve ÚVN žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne ředitel ÚVN o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Nevztahuje – li se požadovaná informace k působnosti ÚVN, dojde k odložení žádosti a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena žadateli v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti)

Pokud existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace, vydá ředitel ÚVN rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle právní oddělení žadateli.

Po zpracování žádosti je žadatel vyrozuměn a vyzván k úhradě příslušných nákladů za poskytnuté informace (dle zveřejněného Ceníku nákladů). Po zaplacení je žadateli vydána požadovaná informace, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.

pdf Ceník v souvislosti s poskyt. informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svob. přístupu k informacím (89 KB) pdf

(89 KB)

pdf Ceník výpisu ze zdravotnické dokumentace, ceník kopírovacích služeb (88 KB)

Způsoby podání žádosti

Žádost se zasílá písemně poštou, elektronicky nebo předáním na podatelnu ÚVN : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa:
Právní oddělení
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

Podatelna: Budova F1 přízemí,

Adresa ID datové schránky je:
b8mtp8k

Otvírací doba:

Po - Čt 7.15 - 13.30 14.00 - 15.00
7.15 - 13.30  


Žadatel může využít formulář  document Žádost o poskytnutí informace (41 KB)


Žádost lze též formulovat volně s uvedením údajů daných zákonem:

  • identifikace žadatele - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • charakteristika požadované informace;
  • způsob poskytnutí informace (písemně, k osobnímu vyzvednutí).