ze dne 14. února 2005

Ministerstvo obrany po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách v rámci odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy (dále jen "uchazeč"), při lékařských prohlídkách vojáků v činné službě, před služebním zařazením vojáků na funkce vyžadující některé speciální odbornosti (dále jen "specialista") a také před propuštěním z vojenské činné služby.

§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupně zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřují zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti k výkonu vojenské činné služby a jsou jedním z podkladů pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou značkou.

(2) Zdravotní klasifikace:

a) "Schopen (značka A)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost nebo kladou zvýšené nároky na zdravotní stav,

b) "Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu kromě vojenských odborností a funkcí, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), duševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení současně. Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" vylučuje výkon vojenské činné služby v některých speciálních odbornostech, které jsou označeny arabskými číslicemi 1 až 6. Tyto číslice se uvádějí jako dodatek ke zdravotní klasifikaci (např. "Schopen, ne pro I, ne 1, 2, 6"). Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,

c) "Schopen s omezením (značka C)" se stanoví vojákům z povolání a vojákům v aktivní záloze. Dále se stanoví vojákům, kteří jsou příslušníky hodnostních sborů rotmistrů, praporčíků, důstojníků a generálů při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některé funkce a vyžaduje občasné poskytování krátkodobých úlev anebo dlouhodobých, ale méně podstatných úlev, v plnění služebních povinností. Doba, po kterou je tato zdravotní klasifikace stanovena, je dána předpokládaným vývojem zdravotního stavu. Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,

d) "Neschopen (značka D)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům, jejichž zdravotní stav nedovoluje déle než 12 měsíců nebo trvale vykonávat vojenskou činnou službu. Dále se tato zdravotní klasifikace stanoví vojákům v základní přípravě, jejichž zdravotní stav nedovoluje nepřetržitě vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů a není předpoklad jeho úpravy před skončením základní přípravy.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska podle seznamu u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví diferencovaně požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče.

§ 4

Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky jsou prováděny ke zjištění zdravotního stavu posuzovaného občana nebo vojáka s cíleným zaměřením na nemoci a vady, které zdravotní způsobilost k vojenské činné službě vylučují nebo omezují. Nemoci a vady, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v přílohách 1, 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu. Občané a vojáci odsouzení za spáchání trestného činu, občané a vojáci léčení, popřípadě sledovaní v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro patologické hráčství, pro závislost na alkoholu a jiných návykových látkách, se vždy odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(3) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách a vyšetřeních v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a) vstupní lékařské prohlídky vojáků v základní přípravě při jejich nástupu, vojáků z povolání při povolání do služebního poměru, vojáků v záloze při nástupu na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení anebo k výkonu mimořádné služby. Obsahem je rodinná, osobní, pracovní a epidemiologická anamnéza, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,

b) pravidelné roční lékařské prohlídky vojáků z povolání. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory, kterými jsou zejména ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů a profesní rizika, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce. Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí psychologické vyšetření, laboratorní vyšetření krve, a to celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin a krevní obraz, klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, a to vyšetření per rectum a hemokult, u žen vyšetření prsu,

c) lékařské prohlídky vojáků vykonávajících rizikové práce v termínech a rozsahu podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) mimořádné lékařské prohlídky:

1. specialistů před zahájením jejich odborného výcviku,

2. specialistů, jestliže jejich činnost vykáže nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob,

3. specialistů, jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

4. jestliže to nařídí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

5. jestliže to stanoví zvláštní právní předpis,

6. před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,

7. vojáků z povolání, kteří mají konat službu v zahraničí před odjezdem a po návratu. Tito vojáci se podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve s vyhodnocením sedimentace erytrocytů, krevního obrazu a diferenciálu, GMT, HBsAg, o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu. Nejpozději do 3 dnů po návratu z epidemiologicky závažných, klimaticky a jinak obtížných oblastí, včetně míst působení jednotek mnohonárodních ozbrojených sil, se uskutečňuje karanténní vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Součástí vyšetření je klinicko-psychologické vyšetření.

Rozsah mimořádné lékařské prohlídky je dán zdravotním stavem posuzované osoby a náročností činnosti, ke které je posuzován,

e) výstupní lékařské prohlídky vojáků před jejich přemístěním nebo propuštěním z vojenské činné služby. Obsah lékařské prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 5

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o stupni zdravotní způsobilosti občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu (dále jen "posudek o zdravotní způsobilosti") vyhotovují na základě lékařské prohlídky, vyhodnocení dotazníku a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen "posádková ošetřovna"), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává písemně a je obsažen v odvodním protokolu při odvodním řízení nebo v "Osvědčení o nemoci" při přezkumném řízení. Posudek pro potřebu rozhodování vyšších přezkumných komisí se zpracovává v podobě informace o výsledku posouzení. Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává také na závěr lékařských prohlídek prováděných podle § 4 odst. 2.

(3) Lékaři odvodních a přezkumných komisí si mohou od ošetřujících lékařů vyžádat výpisy ze zdravotní dokumentace, lékařské nálezy a posudky s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(4) Lékaři odvodních a přezkumných komisí odesílají posuzované občany a vojáky k odborným vyšetřením, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné nebo starší 3 měsíce.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti vyjadřuje zdravotní způsobilost občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu a je podkladem pro vydání rozhodnutí při odvodním nebo přezkumném řízení. Obsahuje vždy zdravotní klasifikaci, která odpovídá aktuálně zjištěnému zdravotnímu stavu.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti zpracovaný podle odstavce 2 platí do příští lékařské prohlídky provedené podle § 4.

§ 6

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží lékařské vysvědčení s vyplněnými osobními daty a anamnestickými údaji a dále výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a) ověření a doplnění anamnestických údajů,

b) antropometrická měření,

c) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,

d) vyšetření EKG,

e) laboratorní vyšetření moče a krve,

f) rtg hrudních orgánů,

g) vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,

h) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

i) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,

j) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,

k) u žen gynekologické vyšetření,

l) psychologické vyšetření a

m) další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Lékařský posudek obsahuje zdravotní klasifikaci a jednoznačné vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče vykonávat vojenskou činnou službu; je podkladem pro rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu vydaným krajským vojenským velitelstvím, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen (značka A)" podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(4) Uchazeč, který je zdravotně nezpůsobilý k výkonu služby vojáka z povolání nebo k zařazení do aktivní zálohy, může žádat o nové vyšetření a posouzení zdravotní způsobilosti ve vojenské nemocnici nejdříve za 12 měsíců od posledního posouzení.

§ 7

Klinicko-psychologické vyšetření

(1) Nedílnou součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků, kteří mají konat službu v zahraničí, a některých specialistů je klinicko-psychologické vyšetření. Provádí se za účelem posouzení a vyhodnocení psychické způsobilosti posuzovaných vojáků a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.

(2) Klinicko-psychologické vyšetření se uskutečňuje v Ústředním lékařsko-psychologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v jeho detašovaném pracovišti a v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic.

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti specialisty obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr:

a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,

b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,

c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

Závěr podle písmene a) lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen", popřípadě "Schopen, ne pro I" nebo "Schopen, ne pro III" podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

§ 9

Přezkumné řízení

Při přezkumném řízení se posuzuje zdravotní způsobilost vojáků při zjištění takové změny zdravotního stavu, která podmiňuje změnu jejich zdravotní způsobilosti vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 10

Zahájení přezkumného řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a) při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále

1. u vojáků v základní přípravě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů,

2. u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

3. u vojáků v záloze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,

4. u vojáků v mimořádné službě,

b) vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení.

(2) Přezkumné řízení zahajuje za přezkumnou komisi u vojenské nemocnice její předseda

a) s vojáky v činné službě na návrh ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny nebo primáře odborného oddělení vojenské nemocnice,

b) s vojáky v záloze na návrh ředitele krajského vojenského velitelství.

(3) Velitel posuzovaného vojáka v činné službě zveřejní ve svém rozkazu zahájení přezkumného řízení a zabezpečí odeslání tohoto vojáka k provedení přezkumného řízení ve stanoveném termínu. Pro přezkumnou komisi zpracuje "Charakteristiku vojáka pro přezkumné řízení".

(4) Ředitel krajského vojenského velitelství povolává vojáka v záloze k přezkumnému řízení povolávacím rozkazem.

§ 11

Průběh přezkumného řízení

(1) Přezkumná komise při přezkumném řízení podle výsledku lékařské prohlídky stanoví stupeň zdravotní způsobilosti a rozhodne o schopnosti nebo neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Přezkumné řízení se koná za přítomnosti posuzovaného vojáka. Vojáka, kterému v jednání před přezkumnou komisí brání procesní nezpůsobilost, zastupuje zákonný zástupce nebo opatrovník.

(2) Přezkumná komise na základě výsledku lékařské prohlídky vydá posudkový závěr, který obsahuje zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, vyjádření o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení na vhodnou funkci a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví. Posudkový závěr přezkumné komise je podkladem pro vydání rozhodnutí přezkumné komise.

(3) Rozhodnutí přezkumné komise obsahuje zdravotní klasifikaci s vyjádřením o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby a výrok o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Dále obsahuje odůvodnění výroku a poučení o odvolání.

(4) Přezkumná komise vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení přezkumného řízení.

(5) Služební orgány jsou povinny respektovat závěry přezkumné komise v celém rozsahu.

(6) Vojáci v činné službě, kterým byla navržena neschopnost k výkonu vojenské činné služby, jsou od doby zahájení přezkumného řízení až do doby propuštění z této služby vedeni jako neschopní ke službě pro nemoc.


§ 12

Zrušuje se vyhláška Ministerstva obrany č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2005 Sb.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (dále jen MKN - 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10). Za číslem -značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:

- občané, kteří jsou povinni podrobit se odvodnímu řízení,

- mužstvo a poddůstojníci v povinné záloze,

- mužstvo a poddůstojníci v aktivní záloze před rokem 2005.

Podle sloupce II se posuzují:

- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové v povinné záloze

- uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,

- vojáci v základní přípravě,

- vojáci z povolání,

- občané a vojáci v povinné záloze, žádající o zařazení do aktivní zálohy,

- vojáci vykonávající mimořádnou službu.

Ve sloupci „Poznámka“ slouží uváděná omezení, vyjádřená arabskými číslicemi, jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:

1. průzkumníci, potápěči, operátoři protitankových kompletů,

2. výsadkáři,

3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,

4. radisté,

5. operátoři radiolokační a rádiové zaměřovací techniky,

6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,

7. uchazeči.

Poznámka „ne strážní služba“ znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI-BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel postupuje posuzující lékař podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

OBSAH

I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00-B99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Novotvary (C00-D48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D50 - D89) . . . . . .. . . . . . . . . . . .

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90) . . . . .
v. Duševní poruchy a poruchy chování (F00 - F99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95) . . . . . . . . . . . .
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99) . . . . . . . . . . . . . . .  . .
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99) . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99) . . . . . . . . . . . .
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99) . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96) . . . . . . . . . . . .
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99) . . . . . . . . . . . . .
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99) . . . . . . . .
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98) . . . . . . . . . .
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98) . . . . . . . . . .
XXI. Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99) . . . . . . . ..

I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci
A00 - A09 STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost D D
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů D C - D ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A
A15-A19 TUBERKULÓZA


A15 - A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřenáa) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci D léčení Dg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice, jsou uvedeny samostatně dále
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci D léčení
c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rok.Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózu D D
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilace BI - D A - C ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A15.6 A16.5 Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený


a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením) D léčení
b) Inaktivní forma s rozsáhlými hraničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou D D
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce BI - D A - C ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
A17 Tuberkulóza nervové soustavy


A18 Tuberkulóza jiných orgánů

A19 Miliární tuberkulóza

a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy. Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen D D
b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů D C
c) Stavy zhojené ad integrum BI, BII, BIII - D A - C ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A20 - A28 NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI


A30 - A49 JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI

Dg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále
a) Aktivní onemocnění léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost D D
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů D C - D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
A 39 Meningokokové infekce


a) Aktivní onemocnění D léčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost nebo s postižením CNS D D
c) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění D C
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění A - BI, BII A ad d) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A50 - A64 INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM

Patří sem A69.2 - Lymeská nemoc
A65 - A69 JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI
A70 - A74 JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
A75 - A79 RICKETTSIÓZY
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů D D
Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě
c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci BI C ad c) ne 1, 2, 5, 6
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu A A
A80 - A89 VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY


A80 Akutní poliomyelitida


A81 Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy


A82 Vzteklina - rabies


A83 - A89 Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami D D
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS D C - D
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocnění A - BI, BII A ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A90 - A99 VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů D D
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění D C
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
B00 - B09 VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě D D
c) Nezávažná, ale často recidivující onemocnění BI C ad c) ne 1, 2, 6
d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků A A
B15 - B19 VIROVÁ HEPATITIDA


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
B15 Akutní hepatitida A


B16 Akutní hepatitida B


B17 Jiná akutní virová hepatitida

Dg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále
B18 Neurčená virová hepatitida


B25.1 Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocnění D C
c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění A - BI A ad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemikNásledky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 - K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky
B18 Chronická virová hepatitida


a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávažným snížením výkonnosti D C
c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnosti BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní službaVe sl. II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu
B20 - B24 ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)


R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]


Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]


a) Aktivní onemocnění D D
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů D C - D
B25 - B34 JINÉ VIROVÉ NEMOCI


B25 Cytomegalovirová nemoc

Kromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše
B26 Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemica

Kromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1), které se
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
B27 Infekční mononukleóza

Poruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění D C
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocnění A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a chemik
B30 - B34 Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkce D C - D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B35 - B49 MYKÓZY


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B50 - B64 PROTOZOÁRNÍ NEMOCI


B50 - B54 Malárie
B55 - B57 Leishmanióza, africká trypanosomóza,
Chagasova nemoc
B58 - B64 Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost D D
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů D C - D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
B65 - B83 HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy
B85 - B89 ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě D D
c) Nezávažná nebo recidivující onemocnění A - BI A - C ad c) při častých recidivách ne 1, 2, 6, 7
B90 - B94 NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
B95 - B97 BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS

Tyto položky se poskytují pro použití jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde
B99 JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami D C - D
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy

II. NOVOTVARY (C00 - D48)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
C00 - C14 ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU


C15 - C26 ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
C30 - C39 ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
C40 - C41 ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY
C43 - C44 MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
C45-C49 ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
C50 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
C51 - C58 ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C60 - C63 ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C64 - C68 ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
C69 - C72 ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Dg. C73-C75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále
C76 - C80 ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ


C81 - C96 ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
C97 ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
D37 - D48 NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ Dg. D00 - D09 - Novotvary in situ a Dg. D10 - D36 - Nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále
a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami D D
Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.

b) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčby D C
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 5 let po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavu BI, BII, BIII-D A - C ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
C73 - C75 ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLAZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ


D09.3 CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ

a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů D D
b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu D C - D ad b) zdravotní klasifikace C stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění
c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu, déle než 5 let po ukončení léčby BI - D A - C ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D00 - D09 NOVOTVARY IN SITU

Kromě Dg. D09.3 - Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části
a) Opakované postižení in situ D D
b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 3 let po ukončení léčby D C
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 3 roky při celkovém dobrém stavu BI, BII, BIII A ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D10 - D36 NEZHOUBNÉ NOVOTVARY


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbroje D D
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávažnou poruchou funkce orgánů BI, BII, BIII A - C ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
U nezhoubných novotvarů štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A ve sloupci II nestanovuje
c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu A A

III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
D50 - D53 NUTRIČNÍ ANÉMIE

Posuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu
D55 - D59 HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
D60 - D64 APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
D65 - D69 VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
D70 - D77 JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu D D
Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu

b) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismu D C
c) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazu A - BI A ad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D80 - D89 NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY

Posuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismu D D vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost.Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnosti D C - D
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu A - BI A ad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D86.0 - 2 Sarkoidóza plic a mízních uzlin


a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plicní formy přechod do plicní fibrózy -stadium IIIStacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí D D
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcí D C
c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
D86.3 - 9 Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu D C - D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba

IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémechPři posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření
E00 - E07 PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Patří sem Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismu D D
b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml.Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčbyHypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismu D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsiíStavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismu A - BI A ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 6, 7
E10 - E14 ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA


E15 - E16 JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ

a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzovanéFormy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinemCukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu D D
b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu D C
c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
E20 - E35 PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ


E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam

Kromě Dg E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše
a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismuTělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývoje D D
b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismuStavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaciEndokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastií D C - D
c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismu A - BI A ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 6, 7
E40 - E46 PODVÝŽIVA - MALNUTRICE


E50 - E64 JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismu D D
b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismu A - BI A - C ad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6,7
E65 - E68 OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE

Při posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadhmotnosti, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátuPři orientačním posouzení obezity vycházet z měření tloušťky kožních řas na několika místech kaliperem, hodnot relativní hmotnosti (RW) a indexu tělesné hmotnosti (BMI)
a) Obezita těžkého stupně, vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti (BMI nad 40) D D
b) Obezita středního stupně, vzdorující řízené redukci, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost (BMI 30 - 40) D C - D ad b) při obezitě, která trvale snižuje tělesnou zdatnost a výkonnost u vojáků z povolání se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30) A - BI A ad c) podle závažnosti ne 1, 2, 6
BMI = Body-Mass index
(tělesná hmotnost v kg / výška v m2)
Výška v m Výška v m2
1,55 2,40
1,60 2,56
1,65 2,72
1,70 2,89
1,75 3,06
1,80 3,24
1,85 3,42
1,90 3,61
1,95 3,80
2,00 4,00
2,05 4,20
2, 10 4,41
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
E70 - E90 PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMU

Dg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie.Dg. E89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše.Patří sem Dg. E80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 -K77 - Nemoci jater
a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismu D D
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismu D C
c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy A - BI A ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 7Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)

V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
F00 - F09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

Posuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu
F00 Demence u Alzheimerovy choroby
F01 Vaskulární demence
F02 Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03 Nespecifikovaná (neurčená) demence D D
F04 Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami


F05 Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
F06 Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
F07 Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F09 Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti D D
b) Při nezávažných poruchách duševní činnosti BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy A A ad c) do 2 let po odeznění poruchy ne 7
F10 - F19 DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami D D
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti D C - D
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti BII A - C ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba.Ve sloupci I se zdravotní klasifikace B II stanovuje po 2 letech, ve sloupci II zdravotní klasifikace A až po 5 letech od ústavní odvykací léčby
F20 - F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
F20 Schizofrenie


F21 Schizotypní (schizotypální) porucha
F22 Trvalé duševní poruchy s bludy Dg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F24 Indukovaná porucha s bludy
F25 Schizoafektivní poruchy
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy


F28 Jiné neorganické psychotické poruchy


F29 Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza


a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, i po úplné úpravě duševního stavu D D
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu BII - D C - D ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F30 - F39 PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.Dg. F30 - Manická fáze a Dg. F32 - Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále
F31 Bipolární afektivní porucha
F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha
F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
F38 Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
F39 Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Těžké a středně závažné poruchy provázené častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu D D ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu BII A - C
F30 Manická fáze

ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strázní služba
F32 Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déletrvající fázi D D
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné BII - D C - D
F40 - F48 NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORMNÍ PORUCHY

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
H53.1 Subjektivní poruchy vidění
F50 - F59 BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
a) Těžké a středně závažné poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

Sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres


b) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptace BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismu A A
F60 - F69 PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F60 Specifické poruchy osobnosti
F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
F63 Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti organismu D D
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace A A
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
F64 Poruchy pohlavní identity

Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.
F65 Poruchy sexuální preference Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F66 Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
a) Těžké a středně závažné poruchy D D
b) Lehké nezávažné poruchy A - BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F69 Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých

a) Těžké a středně závažné poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti D D
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismu BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace A A
F70 - F79 MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69) D D
Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptace

U IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60 - Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 - Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje)
b) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptace BII D ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F80 - F89 PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE


F90 - F98 PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCI Kromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 - Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadr-
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
F99 NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ) DUŠEVNÍ PORUCHAa) Těžké a středně těžké formy D D kopréza, F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále
b) Poruchy lehkého stupně BII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace A A služba
F98.0 Neorganická enuréza


F98.1 Neorganická enkopréza


a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčběStředně těžké formy prokázané ústavním pozorováním D D
b) Lehké formy s ojedinělým výskytem BII D ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F98.5 Koktavost (zadrhávání)

Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu
F98.6 Breptavost
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná) D D
b) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě A - BII A - C ad b) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba

VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací
G00 - G09 ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Diagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění.Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1)
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonností D D
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNS D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění D C
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocnění A - BI, BII A ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G10- G13 SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU


G20 - G26 EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
G30 - G32 JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
G35 - G37 DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanými D D
Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost
b) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu BII, BIII C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
G40 - G47 PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ

Při posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch
G40 Epilepsie - padoucnice
G41 Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčení D D
S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení
b) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatu D C
c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatuEpileptické záchvaty před více než 3 roky při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení BII, BIII C ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
d) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení A A
G43 Migréna

Dg. G43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy

Kromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. I60 - I69 - Cévní nemoci mozku
G47 Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnosti D D
b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvaty A - BII A - C b) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G50 - G59 ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ

Pro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svalů je nezbytné EMG vyšetření.Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis
a) Akutní stavy léčení
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčení D D
c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčení D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčení BIII A - C ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
e) Stavy bez poruchy funkce nejméně 2 roky po ukončení léčení A A
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini


G52 Poruchy jiných mozkových nervů
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G56 Mononeuropatie horní končetiny
G57 Mononeuropatie dolní končetiny
G58 Jiné mononeuropatie
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde.
G60 - G64 POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
G70 - G73 NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ
G80 - G83 MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ
G90 - G99 JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky D D
Formy s lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky
b) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení BI, BII, BIII C ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
c) S ukončeným léčením bez následků nebo recidiv A A

VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet i k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky a i k případnému onemocnění očních adnex
H00 - H06 NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE


H10 - H13 ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY


H15 - H22 NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA


H15 Nemoci skléry - bělimy


a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka D D
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávažným omezením funkce oka BIII C ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba
d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následků A A
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H16 Zánět rohovky - keratitis

U stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší
H17 Rohovkové jizvy a zákaly ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H18 Jiné nemoci rohovky
a) Akutní formy léčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy
H19 Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde


H20 Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H21 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa Dg. H21.4 - Pupilární - zornicové -membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti
H22 Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka D C
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka A -BIII A ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H25 - H28 ONEMOCNĚNÍ ČOČKY


H25 Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H26 Jiná katarakta Dg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále
H28 Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
a) Postupující léčení podle zrakové ostrosti
b) Nepostupující ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H27 Jiná onemocnění čočky

Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.0 Afakie
H27.1 Dislokace čočky
a) Stav po intrakapsulární extrakci D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Stav po extrakapsulární extrakci D podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou ad b) ve sl. II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
H27.8 Jiná určená onemocnění čočky


H27.9 Onemocnění čočky, NS
a) Zjištěné onemocnění léčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H30 - H36 NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY


a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítnice D D
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka D C
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka A -BIII A ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H40 - H42 GLAUKOM


a) Zjištěné onemocnění D léčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10) D D ad b) - d) při dlouhodobé terapii pilokarpinem se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5) D C U sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka D A - C ad d) ne 7
H43 - H45 NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU


a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka D D
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka D C
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka A -BIII A ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5,7
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H46 - H48 NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH


H46 Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47 Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
H48 Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formy léčení
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění

H49 - H52 PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCE

Dg. H51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49 Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou D D
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou léčení Posuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru
c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčení Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H50 Jiný strabismus


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Akutní léčení
b) Je-li dvojité vidění D D
c) Není-li dvojité vidění podle zrakové ostrosti a prostorového vidění ad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H52 Poruchy refrakce a akomodace

Při posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase
H52.0 Hypermetropie - dalekozrakost
a) Při refrakci nad +10 D D D
b) Při refrakci nad +8 D D D
c) Při refrakci nad +2 D BIII A - C ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Ve sl. II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C
d) Při refrakci do +2 D A A ad d) ve sl. I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5)
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H52.1 Myopie - krátkozrakost

Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36 - Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice -retiny
a) Při refrakci nad -10 D D D
b) Při refrakci nad -7 D D C - D ad b) ve sl. II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci D
c) Při refrakci nad -1 D BIII A ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň
d) Při refrakci do -1 D A A ad d) ve sl. I při refrakci do -1D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12(1,0 - 0,5)
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H52.2 Astigmatismus podle zrakové ostrosti Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H52.3 Anisometropie a aniseikonie
H52.4 - H52.7 Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace podle zrakové ostrosti Hodnotit až po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53 - H54 PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA


H53.0 Amblyopie z anopsie podle zrakové ostrosti Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53.1 Subjektivní poruchy vidění

Hodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2 Diplopie

Dg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus
H53.3 Jiné poruchy binokulárního vidění


H51 Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní stavy dvojitého vidění léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed D D
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran D C - D ad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sl. II stanovit zdravotní klasifikaci D
d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění BIII A ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.4 Poruchy zorného pole D D
a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15)
b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10) D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5) BIII A - C ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.5 Nedostatečné barevné vidění


a) Posuzovaný nerozezná barevné signály D D
b) Posuzovaný rozezná základní barevné signály A -BIII A ad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik
Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně
H53.6 Noční slepota


H53.8 Jiné poruchy vidění
H53.9 Poruchy vidění, NS
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka D D
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka A -BIII A - C ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H54 Slepota a slabozrakost podle zrakové ostrosti Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H55 Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H55 - H 59 JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX

Dg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše
H57 Jiné nemoci oka a očních adnex
H58 Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59 Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka D D
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka D C
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka A -BIII A ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2 , 3, 5, 6, 7 a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Návod k posuzování refrakčních vad
1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.
2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.
3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ±3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.

POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD

Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí(s brýlemi, kontaktní čočkou apod.) 1 2 3 4 5 6 7 8
Enukleace jednoho oka Pod 0,05 0,05 - 0,08 0,10 0,16 0,25 0,33 0,5 - 1,0
Pod 3/60 3/60 - 5/60 6/60 6/36 6/24 6/18 6/12 - 6/6
Pod 2,5/50 2,5/50 - 4/50 5/50 5/30 5/20 5/15 5/10 - 5/5
Sloupec Seznamu nemocí a vad I II I II I II I II I II I II I II I II
1 Enukleace jednoho oka D D D D D D D D D D D D D D D D
2 Pod 0,05 D D D D D D D D D D D D D D D C
Pod 3/60
Pod 2,5/50
3 0,05 - 0,08 D D D D D D D D D D D D D C D C
3/60 - 5/60
2,5/50 - 4/50
4 0,10 D D D D D D D D D C D C D C *)BIII A
6/60
5/50
5 0,16 D D D D D D D C D C D C D A BIII A
6/36
5/30
6 0,25 D D D D D D D C D C BIII A BIII A BIII A
6/24
5/20
7 0,33 D D D D D C D C D A BIII A BIII A BIII A
6/18
5/15
8 0,5 - 1,0 D D D C D C *)BIII A BIII A BIII A BIII A **)A **)A
6/12 - 6/6
5/10 - 5/5
*) Při nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti s korekcí u jednoho oka horší než 0,5 a u druhého oka 0,1 se stanovuje zdravotní klasifikace D
**) Viz poznámky k Dg. H52.0 d) - Hypermetropie - dalekozrakost a H52.1 d) - Myopie - krátkozrakost

VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II


Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů


H60 - H62 NEMOCI ZEVNÍHO UCHA
H65 - H75 NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
H92 Otalgie a výtok z ucha
H95 Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintuStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s pištěli v labyrintu D D
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem) Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomemStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě


c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympano-skleróza s perforací bubínku Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínkuStavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou BIII-D C - D ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvou BIII A - C ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkem BIII A - C ad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu A A ad f) ne potápěč
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H80 - H83 NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA


H80 Otoskleróza
H81 Poruchy vestibulární funkce
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě D D
b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, C D C - D
c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci) D C - D
d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez poruchy funkce A -BIII A ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H90 - H95 JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA

Kromě Dg. H92 - Otalgie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše.
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu


AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500, 1000 a 2000 Hza) Ztráty větší než 45 dB oboustranně D D Při střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranně D C - D
c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně BIII C ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strázní služba a hlučný provoz
d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně A -BIII A ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba; při ztrátách větších než 10 dB oboustranně i jednostranně ne 7
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U uchazečů o povolání do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Návod k posuzování vad sluchu
1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).
2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu“. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.
3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz.
4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.
5. Zdravotní klasifikace C a D je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.
6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik.
7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla, nemohou být vojáky v činné službě.

POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU

Sluch pro akcentovaný šepot 1 2 3 4 5 6 7 8
0,00 m (hluchota) Menší než 0,5 m 0,5 m 1 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Sloupec Seznamu nemocí a vad I II I II I II I II I II I II I II I II
1 0,00 m (hluchota) D D D D D D D D D D D C
D
D C
D
D C D
2 menší než 0,5 m D D D D D D D D D D D C D D C D D C D
3 0,5 m D D D D D D D D D D D C D D C D BIII A C
4 1 m D D D D D D D D D D BIII A BIII A BIII A
5 2 m D D D D D D D D BIII A BIII A BIII A BIII A
6 3 m D C D D C D D C D BIII A BIII A BIII A BIII A BIII A
7 4 m D C D D C D D C D BIII A BIII A BIII A BIII A BIII A
8 6 m D C D D C D BIII A C BIII A BIII A BIII A BIII A A A

IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 - I99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu
I00 - I02 AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA
I05 - I09 CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivituStavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny D D
b) Stavy do 3 let po ústavně prokázané atace revmatické horečkyPorevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované D C - D ad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let
c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 3 roky, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojí A - BI A - C ad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
I10 - I15 HYPERTENZNÍ NEMOCI D D
a) III. stadium podle WHO - závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)
b) II. stadium podle WHO - orgánové změny bez poruchy funkce D C - D
c) I. stadium podle WHO - bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnosti D C
d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku A - BI A ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Za hraniční hodnoty TK považovat 141-159/91-94torrů (18,8-21,2 / 12,1-12,5kPa)
I20 - I25 ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI


I26 - I28 KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU

a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti D D
b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cév D C - D ad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sl. II zdravotní klasifikaci D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností BI - D A - C ad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
I30 - I52 JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěži D D
b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru bez podstatného snížení výkonnosti D C - D
c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Zánět endokardu, srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby A - BI A - C ad c) ne 1, 2, 6, a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením
I60 - I69 CÉVNÍ NEMOCI MOZKUa) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí D D Patří sem Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocechPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení

a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci
b) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu BI, BII, BIII A - C ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
I70 - I79 NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC

Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I80 - I89 NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE

a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost) D D
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce.Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév D C - D
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnost A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
I95 - I99 JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY

Patří sem Dg. 195 - Hypotenze
a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkce D D
b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbu D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčení A - BI A ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech
J00 - J06 AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J10 - J18 CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE
J20 - J22 JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍa) Akutní formy léčení Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením D D
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest BI - D A - C ad c) ne 1, 2, , 7
d) Lehké formy zhojené bez následků A A
J30 - J39 JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST


J30 Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčení D D Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou, s přítomností atopie, příznaky imunodefici-
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
ence, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru., eozinofilií popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu.
Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J45.0 - Alergická rýma s astmatem
b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbou BI A - C ad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letech A A
J32 J33 Chronický zánět vedlejších nosních dutin Nosní polypy

Dg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále
J34 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích D C - D ad b) po opakovaných operacích se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace D
c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonu A - BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J31 Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu


J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36 Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris
J37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38 Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hltanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozéna D D
Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou
Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Vleklý atrofický zánět hltanu. Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání BI C ad b) ne 1, 2, 4, 6
c) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosuOstatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu) A A ad c) ne 1, 2
J40 - J47 CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ D D Kromě Dg. J45 - Astma a Dg. J46 - Astmatický stav - status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dálePři stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou irreversibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce
b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy D C - D
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkce BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7
J45 Astma


J46 Astmatický stav - status asthmaticus
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci , těžce omezující celkovou výkonnost D D
b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčby D C - D
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatancii nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnosti A - BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J60 - J70 NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELI

Dg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J45 - Astma
J80 - J84 JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy léčení
b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním postižením plic a rtg nálezem D D
c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního postižení plic, při pozitivním rtg nálezu D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezu A - BI A ad d) ne 1,2; do 3 let od zhojení ne 7
J85 - J86 HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ


J90 - J94 JINÉ NEMOCI POHRUDNICE
a) Akutní stavy Léčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním postižením plicStavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují D D
c) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plic D C - D
d) Následné stavy zhojené bez následků A - BI A ad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let od zhojení ne 7
J95 - J99 JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY

ad d) ne 1,2; do 3 let od zhojení ne 7
a) Akutní formy Léčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením D D
c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic D C - D
d) Lehké formy zhojené bez následků A - BI A

XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle závažnosti újmy celkového stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost

K00 - K14 NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů
K01 Zaklíněné a zadržené zuby
K02 Zubní kaz - caries dentis
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05 Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K07 Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální rozmělňování potravy a s následnou poruchou výživy D D
b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživu A - BI A - C ad b) ne 1, 2, 6, 7
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde


K10 Jiné nemoci čelistí
K11 Nemoci slinných žláz
K12 Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K14 Nemoci jazyka
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí D D
b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce A - BI A - C ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
K20 - K31 NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU


K20 Zánět jícnu - oesophagitis
K21 Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22 Jiné nemoci jícnu
K23 Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismu D D
b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavu D C - D
c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy a nebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K25 Žaludeční vřed - ulcus ventriculi


K26 Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
K27 Peptický vřed neurčené lokalizace
K28 Gastrojejunální vřed
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K30 Dyspepsie
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
K31 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku


a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživy D D
b) Vředové léze ovlivnitelné léčbou D C - D
Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené
Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida
Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnosti
c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové léze bez recidivy za poslední rok BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
Katarální gastritida a bulbitida
Nezávažné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživy
d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové léze bez recidivy v posledních 3 letech, bez nutnosti dietních opatření A A Při pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sl. I zdravotní klasifikace A
K35 - K38 NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU


a) Akutní formy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčení A A Jiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
K40 - K46 KÝLY


a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánů D D
b) Nezávažné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy a nebo s nezávažnou funkční poruchou BI A - C ad b) ne 1, 2, 5, 7 a 3 bojových vozidel
c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl A A
K50 - K52 NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA


K55 - K63 JINÉ NEMOCI STŘEV
K65 - K67 NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE
a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčení, při značných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnosti D D
b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnosti D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživy A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
K70 - K77 NEMOCI JATERa) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou D D Hepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 - B19 - Virová hepatitida
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem D C - D Hyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek -metabolismu
c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocnění A - BI A ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7
K80 - K87 NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ


K90 - K93 JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnosti D D
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnost D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy, stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7

XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje
L00 - L08 INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA


L10 - L14 PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismu D D
c) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbroje D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismu A - BI A ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L20 - L30 DERMATITIS A EKZÉMa) Aktivní onemocnění léčení U Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE
b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismu D D
c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismuProkázaná atopická dermatitida D C - D
d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčby BI A ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L40 - L45 PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍa) Aktivní onemocnění léčení
b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postižením D D
c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí těla


d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceDiskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionární mi ložisky na loktech a kolenou BI A ad d) ne 1, 2, 6, 7
L50 - L54 KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismu D C - D
c) Nezávažné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismu A - BI A ad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7
L55 - L59 ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu D D
c) Formy s výraznými projevy na exponovaných mís- D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

tech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismu


d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže A - BI A - C ad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7
L60 - L75 NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX


L80 - L99 JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí tělaAcne conglobata s častou tvorbou abscesů a pištěli a s celkovou odezvou organismu D D
c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušící D C - D
d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv A - BI A ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7

XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu
M00 - M03 INFEKČNÍ ARTROPATIE
M05 - M14 ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnosti D D
c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismu D C - D
d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
M15 - M19 ARTRÓZY


M20 - M25 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
a) Akutní formy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu D D ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismuFormy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohyFixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání D C - D
d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M30 - M36 SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ


a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnami D D
b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů D C - D
c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poru- D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

chou funkce postižených orgánů


M40 - M43 DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE

Patří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza páteře (Mb. Scheuermann).Při hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40°, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současné mu pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem.
a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánůScheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle Cobba D D
b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle Cobba D C - D
c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismu A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M45 - M49 SPONDYLOPATIE


M50 - M54 JINÉ DORZOPATIE
a) Akutní formy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnosti D D
c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnostiStavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce D C - D ad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d)
d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonností A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M60 - M63 ONEMOCNĚNÍ SVALŮ


M65 - M68 ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70 - M79 JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismu D D
c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové po- D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživy A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
K70 - K77 NEMOCI JATERa) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou D D Hepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 - B19 - Virová hepatitida
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem D C - D Hyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek -metabolismu
c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocnění A - BI A ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7
K80 - K87 NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ


K90 - K93 JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnosti D D
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnost D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy, stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7

XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje
L00 - L08 INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA


L10 - L14 PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismu D D
c) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbroje D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismu A - BI A ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L20 - L30 DERMATITIS A EKZÉMa) Aktivní onemocnění léčení U Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE
b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismu D D
c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismuProkázaná atopická dermatitida D C - D
d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčby BI A ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L40 - L45 PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍa) Aktivní onemocnění léčení
b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postižením D D
c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí těla


d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceDiskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionární mi ložisky na loktech a kolenou BI A ad d) ne 1, 2, 6, 7
L50 - L54 KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismu D C - D
c) Nezávažné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismu A - BI A ad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7
L55 - L59 ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM


a) Aktivní onemocnění léčení
b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu D D
c) Formy s výraznými projevy na exponovaných mís- D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

tech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismu


d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže A - BI A - C ad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7
L60 - L75 NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX


L80 - L99 JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocnění léčení
b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí tělaAcne conglobata s častou tvorbou abscesů a pištěli a s celkovou odezvou organismu D D
c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušící D C - D
d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv A - BI A ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7

XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu
M00 - M03 INFEKČNÍ ARTROPATIE
M05 - M14 ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnosti D D
c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismu D C - D
d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
M15 - M19 ARTRÓZY


M20 - M25 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
a) Akutní formy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu D D ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismuFormy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohyFixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání D C - D
d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M30 - M36 SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ


a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnami D D
b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů D C - D
c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poru- D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

chou funkce postižených orgánů


M40 - M43 DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE

Patří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza páteře (Mb. Scheuermann).Při hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40°, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současné mu pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem.
a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánůScheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle Cobba D D
b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle Cobba D C - D
c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismu A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M45 - M49 SPONDYLOPATIE


M50 - M54 JINÉ DORZOPATIE
a) Akutní formy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnosti D D
c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnostiStavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce D C - D ad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d)
d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonností A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M60 - M63 ONEMOCNĚNÍ SVALŮ


M65 - M68 ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70 - M79 JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismu D D
c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové po- D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

hyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánů


d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivitu A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M80 - M85 PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI


M86 - M90 JINÉ OSTEOPATIE
a) Akutní formy léčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy s častou nebo trvalou sekrecí z pištěli D D
c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby D C - D
d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M91 - M94 CHONDROPATIE


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
M95 - M99 JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ


a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismuMb. Perthes s oploštělou degenerovanou hlavici kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavice D D
b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžující dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismu D C - D
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismuDobře zhojený Mb. Perthes se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez artrotických změn A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a7

XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí uropoetického systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost
N00 - N08 NEMOCI GLOMERULŮ
N00 Akutní nefritický syndrom
N01 Rychle postupující nefritický syndrom Kromě
Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie,
N05 Neurčený nefritický syndrom
Dg. N03 - Chronický nefritický syndrom,
Dg. N04 - Nefrotický syndrom,
Dg. N06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením,
Dg. N07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a
Dg. N08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále
a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění BI A ad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N02 Recidivující a přetrvávající hematurie


R31 Neurčená hematurie
N03 Chronický nefritický syndrom
N04 Nefrotický syndrom Dg. N05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena výše
N06 Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07 Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08 Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N10 - N16 TUBULOINTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN
N10 Akutní tubulointersticiální nefritida
N11 Chronická tubulointersticiální nefritida
N12 Tubulointersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická Dg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále
N14 Tubulointersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
N15 Jiná tubulointersticiální onemocnění ledvin

Kromě Dg. N15.1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále
N16 Tubulointersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N17 - N19 SELHÁNÍ LEDVIN
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti D D
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu D C - D
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení D C
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění BI A ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N20 - N23 UROLITIÁZA


a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětuOperativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění D D
b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letech


c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojí BI A ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let po operaci nebo po posledních projevech ne 7
N25 - N29 JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ

Kromě Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti D D
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti D C - D
c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnosti D C
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění BI A ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie


N15.1 Ledvinný a perinefrický absces
N28.1 Získaná cysta ledviny
a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti D C - D
c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu BI A - C ad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N30 - N39 JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY

Dg. N39.1 - Přetrvávající proteinuric NS a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R80 - Izolovaná proteinurie
a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnosti D D
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaci D C - D
c) Nezávažné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčení BI A - C ad c) ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocnění A A ad d) do 3 let po prodělaném onemocnění ne 7
N40 - N51 NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ


a) Těžké stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčbě D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potíže; stavy po úspěšné léčbě při celkově dobrém stavu BI A - C ad b) při obtížích ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
N60 - N64 NEMOCI PRSU


N70 - N77 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
N80 - N98 NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ
N99 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují D D
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce D C - D
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci s nezávažnou poruchou nebo bez poruchy funkce a při celkovém dobrém stavu A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba

XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
000-008 TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM


010-016 EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ
020-029 JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM
030-048 PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM
060-075 KOMPLIKACE PORODU
080-084 POROD
085-092 KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM
095-099 JINÉ PORODNICKÉ STAVY, NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Akutní formy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení

ad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného oddělení

XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
P00 - P04 POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU

Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód
P05 - P08 PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU
P10 - P15 PORANĚNÍ ZA PORODU
P20 - P29 RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P35 - P39 INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P50 - P61 KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE
P70 - P74 PŘECHODNÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY A PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE
P75 - P78 PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE
P80 - P83 STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLOTY PLODU A NOVOROZENCE
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
P90 - P96 JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ

Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 -Q99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Q00 - Q07 VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY


Q10- Q18 VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU
Q20 - Q28 VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Q30 - Q34 VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY
Q35 - Q37 ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA
Q38 - Q45 JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY
Q50 - Q56 VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
Q60 - Q64 VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíAgenese ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladěStavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cév D D
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci A - BI, BII, BIII A - C ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Q65 - Q79 VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY


a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce D D
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postižení A - BI A ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 6, 7
Q80 - Q89 JINÉ VROZENÉ VADY


Q90 - Q99 ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují D D
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu D C -D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu , bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce A - BI A - C ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
R00 - R09 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY


a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění D D
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou BI - D A - C ad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy A A
R10 - R19 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA

Podle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R20 - R23 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
R25 - R29 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez morfologických následků A - BI A ad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6, 7
R40 - R46 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ

Dg. R30 - R39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále
R50 - R69 CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění D D
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou BI, BII, BIII A - C ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy A A
R47 - R49 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASU

Patří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 - Breptavost
a) Závažná nebo středně těžká porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná nebo těžko srozumitelná) D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě A - BII A - C ad b) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
R30 - R39 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVY

Kromě Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R70 - R79 ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus. Dg. R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience.
R80 - R82 ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY Patří sem Dg. R81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E74.8 -Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
N39.1 Přetrvávající Proteinurie, NS
N39.2 Ortostatická proteinurie NS
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezem D D Funkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu
b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopnosti, který v posledních 3 letech vyžadoval dispenzarizaci nebo léčení D C
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu A - BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7
R83 - R89 ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY


R90 - R94 ABNORMÁLNÍ NÁLEZYPŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY

a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění D D
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou D C
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce A - BI A ad c) ne 1, 2, 6, 7
R95 - R99 NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI

Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód

XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘIČIN (S00 - T98)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S00 - S09 PORANĚNÍ HLAVY
S00 Povrchní poranění hlavy
S01 Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové výkonnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením D D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení D C -D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce či omezením pohybů; stavy bez zohavení A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje


S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S04 Poranění mozkových nervů

Dg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06 Nitrolební poranění
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S08 Traumatická amputace části hlavy
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti; stavy s těžkým a trvalým zohavením D D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení Poúrazové defekty lebeční kosti D C - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo BI, BII, BIII A ad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zranění


e) Následné stavy po dokonalé zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zranění A A
S05 Poranění oka a očnice

Následné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad
S10 - S19 PORANĚNÍ KRKU
S10 Povrchní poranění krku
S11 Otevřená rána krku
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením D D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S12 Zlomenina krku


Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S13 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S14 Poranění nervů a míchy v úrovni krku


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy; následné D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů


d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S15 Poranění krevních cév v úrovni krku


S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17 Drtivé poranění (rozdrcení) krku Dg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S19 Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybů D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S20 - S29 PORANĚNÍ HRUDNÍKU


S20 Povrchní poranění hrudníku
S21 Otevřená rána hrudníku
S22 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteř D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezení pohybů hrudníku a hrudní páteře A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů D C - D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S25 Poranění krevních cév hrudníku


S26 Poranění srdce
S27 Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníTraumatická amputace části hrudníku D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy nitrohrudních orgánů či omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S30 - S39 PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE


S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31 Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S32 Zlomenina bederní páteře a pánve
S33 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavy léčení
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůStavy po operativním odstranění ledviny D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S34 Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů


d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S35 Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve


S36 Poranění nitrobřišních orgánů
S37 Poranění pánevních orgánů Patří sem m. j. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodůPatří sem m. j. rozdrcení zevních pohlavních orgánů, a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S38 Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39 Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve


c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníStavy do 3 let po odstranění sleziny nebo stavy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krvetvorby D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S40 - S49 PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)


S40 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S41 Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S42 Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů


c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S44 Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)


S45 Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46 Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48 Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S49 Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trva- D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

lými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníTraumatická amputace ramene a paže (nadloktí)


c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S50 - S59 PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ


S50 Povrchní poranění lokte a předloktí
S51 Otevřená rána předloktí
S52 Zlomenina lokte a předloktí
S53 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů D D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S54 Poranění nervů v úrovni předloktí


S55 Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S56 Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S57 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S58 Traumatická amputace předloktí
S59 Jiná a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění Traumatická amputace předloktí D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění


d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezením pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S60 - S69 PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY


S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavy léčení
b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostrannáNásledné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím či jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku D D ad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým a trvalým zohavením


c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení; recidivující stavy D C - D
d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S70 - S79 PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA


S70 Povrchní poranění kyčle a stehna
S71 Otevřená rána kyčle a stehna
S72 Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S73 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůStav po totální náhradě kyčelního kloubu D D ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či s omezením nebo bez omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S74 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna


S75 Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S76 Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna


S77 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S78 Traumatická amputace kyčle a stehna
S79 Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníTraumatická amputace kyčle a stehna D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybů A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S80 - S89 PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE


S80 Povrchní poranění bérce
S81 Otevřená rána bérce
S82 Zlomenina bérce včetně kotníku
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S83 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůStav po totální náhradě kolenního kloubu D D ad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez něj A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S84 Poranění nervů v úrovni bérce


S85 Poranění krevních cév v úrovni bérce
S86 Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S87 Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S88 Traumatická amputace bérce
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S89 Jiná a neurčená poranění bérce


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustranná D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů D C - D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů nebo bez něj A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S90 - S99 PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM


S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S92 Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stání D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání D C - D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním


S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním Dg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále
Značka nemocí (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním


a) Akutní stavy léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stání D D
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stání D C - D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stání A - BI A ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním D D
a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostranná
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stání


b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání D C
c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stání BI A ad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
T00 - T07 PORANĚNÍ, KTERÁ POSTIHUJÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA

Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg.T07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále
T07 Neurčená mnohočetná poranění


T08 - T14 PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA
T15 - T19 ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA, KTERÉ VNIKLO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA
T20 - T32 POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ
T33 - T35 OMRZLINY
T36 - T50 OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
T51 - T65 TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ Patří sem Dg. T 63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
T66 - T78 JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN

hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T79 Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T80 - T88 KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81.1 Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla D D
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění D C - D
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšné specifické imunoterapiic) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení A - BI A ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde

Kromě Dg. T81.1 - Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený, která je uvedena výše
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T87 Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci
T88 Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T90 - T98 NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NEURČENÝCH ÚČINKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN Posuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00-T78

XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
V01 - V99 DOPRAVNÍ NEHODY

Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kódNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59 JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
X60 - X84 ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
X85 - Y09 NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10 - Y34 PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35 - Y36 ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40 - Y84 KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y85 - Y89 NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90 - Y98 DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE

XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)

Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
Z00 - Z13 OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ

Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
Z20 - Z29 OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEM Kromě Dg. Z21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV], která se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) a Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I - Některé infekční a parazitární nemoci
Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně-preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativ-
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II
ním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)
Z30 - Z39 OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKCÍ
Z40 - Z54 OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI, ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Z55 - Z65 OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM
Z70 - Z76 OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ
Z80 - Z99 OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV Patří sem i přítomnost protetických pomůcekKromě Dg. Z 96.1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce D D
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné D C - D
c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy A - BI, A ad c) při poruše funkce podle po-
Značka nemoci (vady) Název nemoci (vady) Zdravotní klasifikace podle sloupce Poznámka
I II

funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce BII, BIII
vahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Z96.1 Přítomnost nitrooční čočky D D
a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou D podle zrakové ostrosti a zorného pole
c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře D podle zrakové ostrosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2005 Sb.

Diferencované požadavky na tělesnou výšku a hmotnost

Tělesná výška Útvary a jednotky AČR, kategorie posuzovaných občanů a vojáků Poznámka
Tělesná hmotnost - BMI
A. Tělesná výškaod 155 cm Dělostřelecké jednotky
Dělostřelecké speciální jednotky
Letecký pozemní personál
Obsluhy radiolokační techniky
Průzkumné jednotky
Radiotechnické jednotky
Uchazečky
Ostatní útvary a jednotky AČR, kromě dále uvedených skupin
od 155 cm do 185 cm Chemici Řidiči tanků a ShD
Osádky tanků a samohybných děl kromě řidičů od 160 cm do 185 cm
od 160 cm Řidiči
Vůdci vojenských plavidel
Strážní jednotky
Výsadkové jednotky
Ženijní jednotky
Uchazeči
od 160 cm do 185 cm Potápěči
od 178 cm do 188 cm Hradní stráž Čestné a strážní jednotky
od 170 cm do 188 cm Ostatní
B. Tělesná hmotnost - BMI Výsadkové jednotky U výsadkářů, kteří splnili výsadkový výcvik, je možno připustit seskoky s padákem při vyšší tělesné hmotnosti, jsou-li upraveny technické podmínky seskoku
od 60 kg do 90 kg
BMI nižší než 25 Hradní stráž Čestné a strážní jednotky
BMI nižší než 30
Ostatní

Příloha č. 3 kvyhlášce č. 103/2005 Sb.

Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče

Specialisté a uchazeči 1 2 3 4 5 6 7
Průzkumník, potápěč, operátor protitank. kompletů Výsadkář Řidič vojenských vozidel, vůdce vojenských plavidel Radista Operátor radiolokační a rádiové zaměřovací techniky Strážní služba u strážních jednotek a Hradní stráže Uchazeči1)
Podmínky zdravotní způsobilosti
Požadovaná zdravotní klasifikace A A A,BI,BIII A,BI,BIII A,BI,BIII A,BI,BIII A
1 Zraková ostrost bez korekce (alespoň) 1,0+1,0 0,5+0,5 0,5+0,52) 0,25+0,25 0,5+0,5 0,5+0,53) 0,25+0,253)
2 Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů5) ne ne ano ano ano ne ano
3 Poruchy vidění za šera (hemeralopie) ne ne ne ano ne ne ne
4 Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cest ne ne ano ano ne ne ne
5 Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočky ne ne ne ano ne ne ne
6 Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň ... m) 6+6 6+6 4+4 6+6 6+6 6+6 6+6
7 Atrofické jizvy bubínku ne ne ano5) ne ano ne ne
8 Nitroušní nedoslýchavost ne ne ano5) ne ne ne ne9)
9 Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředků ne ne ano5) ne ne ne ne
10 Lehká vleklá onemocnění dýchacích cest ne ne ano ano ano ne ne
11 I lehké duševní poruchy a poruchy chování ne ne ne ne ne ne ne
12 Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupně ne ne ne ne ne ne ne
13 Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěny ne ne ano7) ano ano ano ne
14 Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánů ne10) ne10) ano ano ano ne10) ne10)
15 Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcí ne ne ano7) ano ano ne ne8)
16 Lehká vleklá onemocnění dolních cest močových ne ne ano7) ano ano ne ne
17 Lehké formy kožních onemocnění ne6) ne6) ne6) ano ano ne6) ne6)
18 Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivosti ne ne ano7) ano ano ne ne
19 Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupně ne ne ano7) ano ano ne ne
20 Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti ruky ne ne ano7) ne ano ne ne
21 Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzi ne ne ano7) ano ano ne ne

Poznámka: ano - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

Doplňující kritéria

1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.

2) Vycvičený řidič může mít i lehčí krátkozrakost korigovatelnou skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně - kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do -3D nebo do + 3D na 1,0 oboustranně. Používánín brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.

3) Může být i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně.

4) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.

5) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.

6) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.

7) Kromě řidičů bojových vozidel.

8) Do 5 let po prodělaném onemocnění.

9) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.

10) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.