Vyhlašovatel:


Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha


na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o  stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2017 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání

Obor:

Počet rezidenčních míst:

Aplikovaná fyzioterapie

1

Ergoterapie pro dospělé

1

Intenzivní péče

5

Klinická hematologie a transfuzní služba

1

Klinická logopedie

1

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

1

Ošetřovatelská péče v interních oborech

1

Perioperační péče

1

 

2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do 4.8.2017 do 14,30 hod. včetně;

přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

3. Adresa a způsob podání přihlášky:

 • Poštou:

  Ústřední vojenská nemocnice –
  Vojenská fakultní nemocnice Praha úsek náměstkyně pro NLZP a ŘKZP – vzdělávání

  U Vojenské nemocnice 1200
  PSČ 169 02  Praha 6

   

 • Osobně:
  v pracovních dnech PO až PÁ od 7:00 do 14,30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, přízemí vpravo, místnost 51, úsek náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče – vzdělávání - tel: 973 208 173.

Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2017 - NEOTEVÍRAT“.

 

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

 • vyplněný osobní dotazník*
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe uchazeče

*) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz
**) nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

 

5. Kriteria pro hodnocení uchazečů:

A - Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/ 2009, Sb.:

 1. odborná způsobilost
 2. zdravotní způsobilost
 3. bezúhonnost
 4. zařazení do specializačního vzdělávání

B – Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

 1. motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu 20 %
 2. motivace uchazeče ke  specializačnímu vzdělávání v ÚVN 30 %
 3. dosavadní odborná praxe uchazeče 30 %
 4. komunikační schopnosti 10 %
 5. znalost cizího jazyka 10 %

 

6. Místo konání výběrového řízení pro jednotlivé obory:

ÚVN, zasedací místnost OVV, budova F1, přízemí vpravo.

 

7. Termíny konání výběrového řízení

Obory specializačního vzdělávání

Termín výběrového řízení

Aplikovaná fyzioterapie

15. 8. 2017 od 9,00 hod.

Ergoterapie pro dospělé

15. 8. 2017 od 9,15 hod.

Klinická hematologie a transfuzní služba

15. 8. 2017 od 9,30 hod.

Klinická logopedie

15. 8. 2017 od 9,45 hod.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

15. 8. 2017 od 10,00 hod.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

15. 8. 2017 od 10,15 hod.

Perioperační péče

15. 8. 2017 od 10,30 hod.

Intenzivní péče

15. 8. 2017 od 10,45 hod.

 

V případě dotazů kontaktujte pracoviště vzdělávání NLZP:

Vladimíra Sládková
tel.: 973 208 173
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

V Praze dne 4. 7. 2017

 

 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. v.r.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

 
Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 – Přihláška
Příloha 2 – Dotazník (2 listy + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy) Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení