Období 50. a 60. let bylo pro ÚVN časem rozvoje. Z Plzeňské nemocnice přichází do ÚVN prof. Zdeněk Kunc, což znamenalo začátek rozvoje neurochirurgie – za 8 měsíců roku 1948 zde bylo provedeno 111 neurochirurgických výkonů, v roce 1951 již 176 výkonů. Koncem prosince 1950 se poprvé setkáváme s názvem Ústřední vojenská nemocnice. Pod léta 1952 – 1954 spadá pomoc čs zdravotníků v severní Koreji. Dochází k odbornému růstu mnohých pracovišť.

O rozsahu odborné práce je známo málo, jedna připomínka za všechny: 1950 vyšla v nakladatelství Naše vojsko rozsáhlá publikace „Válečná chirurgie“, kde jsou autory kapitol 600 stránkové knihy, až na 2 výjimky, zaměstnanci ÚVN. V roce 1955 je ustanovena Vědecká rada ÚVN. Jsou pořádány vědecké konference, 29. října 1959 dochází k slavnostnímu zahájení činnosti první kliniky v ÚVN - Neurochirurgické kliniky UK.

Střípky

Ze zápisků v kronice, kterou sepsal prof. MUDr. Evžen Skala, CSc., a následně ji s laskavostí věnoval ÚVN, se dozvídáme, že v roce

 

1951

 • Byla předána do užívání první budova 2. etapy dostavby nemocnice (1951- 1959). Byl to domov sester a jesle.
 • Na stomatochirurgii se provádějí první stomatochirurgické výkony.
 • Vedle pneumoencefalografie se pro diagnostiku mozkových nádorů zavádí i vertebrální a kalorická arteriografie.
 • V ÚVN působí Ústřední zdravotnická laboratoř – zajišťovala mikrobiologickou diagnostiku, měla rozvinutu rozsáhlou depistážní činnost – pro vojenské útvary – expertízy vod, potravin, moderní sérologická diagnostika lues hematologie, oddělení má i výkonný francouzský přístroj na lyofilizaci smíšené lidské plazmy, zahrnuje i histologické pracoviště.
 • Pohotovostního lékaře střídavě zastávají mladší vojenští lékaři, hlavně z interních.

Zábava:

 • Masopustní veselice, která se konala 4 roky po sobě, na té poslední, čtvrté, hrál orchestr Karla Valdaufa.
 • Počátkem 50. let působil v ÚVN svazácký pěvecký, recitační a taneční soubor Zoja.

 

1953

 • Dokončena budova velitelství, lékárna, knihovna, telefonní ústředna, ordinace hl. lékaře a rekonvalescencí, je tu i kinosál, tělocvična, závodní kuchyně s velkou jídelnou. V přízemí je zřízena prodejna Arma.
 • Zřízena vojenská lékařská posudková komise.
 • Začínají se upravovat nové prostory pro RTG.
 • Neurologické společně s RTG. oddělením společně zavádějí pneumo - perimyelografii.

 

1954

 • Je dokončen další pavilon, kde je umístěno ORL, oční, kožní oddělení.
 • Plk. doc. MUDr. Kunc je jmenován generálmajorem.
 • Na ORL vzniká první lůžkové foniatrické pracoviště ve státě (1956 se tu začíná rozvíjet čelistní a obličejová chirurgie).
 • Koncem roku 1954 je zřízena Ústřední patologicko-anatomická a soudně-lékařská laboratoř.

 

1955

 • RDG je v nových prostorách a začíná používat slenoportografii, rozpracovává arteriografické metody.
 • Neurologie zavádí elektromyografii.
 • Provádí gen. doc. Kunc první selektivní traktotomii při neuralgii trigeminu.
 • ÚZL sám připravuje tablety na určování citlivosti na ATB, konstruují řadu pomůcek urychlujících hromadnou mikrobiologickou a imunologickou diagnostiku, zavádějí deoxycholátové tampony pro depistáže, Quickův test, treponemový imobilizační test a další metody.
 • Je ustanovena Vědecká rada ÚVN.

 

1956

 • Rozděluje se chirurgie, vzniká neurochirurgie a oddělení hrudní a břišní chirurgie.
 • Je zřízeno oddělení sportovního lékařství a lékařského sledování zdatnosti vojsk.
 • Na RDG je instalován přístroj Eleme, který podmiňuje rozvoj arteriografií.
 • Anesteziologické oddělení zavádí metodu umělé hypotermie.

Kultura:

 • 14. 1. – Ples týlařů (pořádalo Ministerstvo národní obrany v prostorách ÚVN)
 • V kinosále každý týden filmová představení pro chodící nemocné.
 • Začátky tzv. „zlepšovatelského hnutí“ v ÚVN.

 

1957

 • 16. 12. 1957 je provedena první operace chlopenní vady srdce zavřenou cestou.
 • 1957 – 58 je zřízena elektroencefalografická laboratoř a psychologická laboratoř psychiatrického oddělení.
 • Vzniká elektromyografická laboratoř fyziatrického oddělení.
 • 2. vnitřní oddělení se orientuje na gastrointestinální problematiku a hepatologii.
 • Poprvé použití steroidů v léčbě revmatismu a počátky rozvoje thyreologii.
 • První katetrizace srdce provedena na I. vnitřním oddělení ÚVN.

 

1958

 • Na neurochirurgii jsou provedeny první stereotaktické výkony na CNS – jako první v Československu.
 • Na 2. vnitřním oddělení se uskutečňuje první laparoskopie.

 

1959

 • Dokončen neurologicko-psychiatrický pavilon - bylo tam umístěno psychiatrické oddělení, nervové oddělení, 2. Vnitřní oddělení a nově zřízené exspektanční oddělení s 15 lůžky.
 • Na 2. vnitřním oddělení zřízena endoskopická jednotka.
 • Září 1959 v ÚVN úspěšně transplantována kostní dřeň.
 • V r. 1959 navštívil ÚVN habešský císař Haile Selasie.
 • Náčelníkem je od října 1959 jmenován genmjr. MUDr. František Engel.
 • Genmjr. Doc. MUDr. Zdeněk Kunc je jmenován profesorem UK.
 • 29. října 1959 dochází k slavnostnímu zahájení činnosti Neurochirurgické kliniky UK.

 

1960

 • Zahájena postupná rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů, při té příležitosti byl zřízen třetí neurochirurgický sál pro stereotaktické operace.
 • 28. 9. 1960 je zde provedena první operace srdce za použití mimotělního oběhu.

 

1961

 • 6. 9. 1961 se konala vědecká konference ÚVN

 

1962

 • Na I. vnitřním oddělení zahájen systematický výzkum revidující vžité představy o správném léčení časné fáze po infarktu myokardu. Výsledkem je zásadní změna léčebného režimu spočívající v časné mobilizaci a rehabilitaci nemocného, zde zavedený na prvním pracovišti v Československu.
 • Na 2. vnitřním oddělení začíná samostatná laparoskopie.
 • Na nervovém oddělení zavádějí chiropraxi a akupunkturu.

 

1963

 • 25. výročí ÚVN
 • 17. – 18. 10. 2. Vědecká konference, vědeckými sekretáři byli plk. doc. Placák a pplk. Doc. Vladimír Beneš (st.).
 • Neurochirurgická klinika již překročila 1000 operací ročně.
 • Zrušeno gynekologicko-porodnické oddělení.

 

1964 – 1966

 • Dokončení rekonstrukce operačních sálů.
 • Přestavba ústavní prádelny.
 • Na psychiatrickém oddělení zřízena protialkoholní poradna.
 • Zřízení zdravotnicko-psychologická stanice ÚVN navazující na psychologickou laboratoř.
 • Rozvoj infekčního oddělení – expektační a infekční oddělení, které mj. zajišťuje karanténní prohlídky osob vysílaných NMO do zahraničí i potřebné očkování očkovacím centrem.
 • 1964 byla na 3. vnitřním oddělení zavedena punkční biopsie ledvin.
 • Odd. sport. lékařství zavedlo komplexní funkční vyšetřování výkonnosti kardiopulmolárního aparátu.
 • Anesteziologické oddělení kapnografii.
 • Kožní oddělení provádí rutinní mykologická vyšetření.
 • Počátky rozvoje neurooftalmologie na očním oddělení.
 • Manipulační léčba na fyziatrickém oddělení.
 • ÚVN má primát v léčbě infarktů v celostátním měřítku.

 

1967

 • Vzniká angiografické RTG pracoviště na neurochirurgické klinice.
 • Vytváří se zárodek výpočetního střediska ÚVN (začínali s účtovacími automaty Ascota s malým samočinným počítačem Cellatron B, který by l 1968 nahrazen dokonalejším Cellatron C.

 

1968

 • Jsou na neurochirurgické klinice provedeny první mikrochirurgické výkony.
 • 13. – 14. 5. pořádána 3. Vědecká konference.

 

 

Galerie