Služby ve prospěch rezortu MO

  • Výcvikové, vzdělávací a odborné zdravotnické zařízení Armády České republiky.
  • Poskytování kompletního souboru posudkových služeb pro AČR. Garantem a organizátorem těchto služeb je Přezkumná komise, která zabezpečuje  vyšetřování uchazečů o vstup do AČR a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.
  • Ústřední lékařsko-psychologické oddělení ÚVN vykonává komplexní psychodiagnostické, léčebné, poradenské a posudkové činnosti. Nedílnou součástí je vyšetření vojáků před a po návratu z misí a posuzování psychické způsobilosti vojenských specialistů.
  • Oddělení nemocí z povolání poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde je zřizovatelem Ministerstvo obrany ČR, a pro smluvní organizace.
  • Centrum ambulantní zdravotní péče poskytuje základní léčebně-preventivní péči a posudkovou činnost především klientům rezortu Ministerstva obrany ČR a Armádě ČR a válečným veteránům.
  • Projekt Zelená cesta je vytvořený pro zajištění ambulantních zdravotních služeb, prvořadě pro potřeby aktivních příslušníků Armády ČR, Ministerstva obrany ČR, válečných veteránů, případně a dalších kategorií klientů složek IZS a bezpečnostních sborů, s nimiž má ÚVN uzavřeno memorandum o spolupráci.
  • Válečným veteránům  je poskytována kompletní péče: preventivní, ambulantní, hospitalizační, rehabilitační, následná. Ambulantní péče je poskytovaná zejména v rámci projektu Zelená cesta. Následnou ošetřovatelskou péči zajišťuje zejména Domov Vlčí mák.
  • K dispozici je adiktologická poradna.
  • Vojáci z ÚVN jsou vyčleňování k plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR (zahraniční operace mimo území ČR, NRF, MEDEVAC MO, pracovní skupiny NATO apod.), ve prospěch aktivit AČR.

 

Nácvik odběru, aplikace a použití plné krve v krizových stavech a bojovém nasazení

Ve dnech 14. - 16. května 2024 se v ÚVN Praha uskutečnil druhý běh unikátního certifikovaného kurzu "Walking blood bank - postupy pro odběr, aplikaci a použití plné krve v rámci přednemocniční péče v krizových stavech a bojovém nasazení".

Číst dál …