Do finále se blíží projekt “Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/08.07655, spolufinancovaný z prostředků EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Obnovou, modernizací a pořízením nových zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství v Komplexním cerebrovaskulárním centru (KCC) ÚVN v rozsahu daném 8. výzvou MZ ČR bude moci KCC ÚVN zajistit další zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárními onemocněními. Realizace projektu umožní poskytování adekvátní specializované péče v akutní fázi cévních mozkových příhod včetně endovaskulární a neurochirurgické léčby a časné rehabilitace, ale především nadregionální superspecializovanou konsiliární službu. Díky projektu bude možné zabezpečovat narůstající potřebu neurochirurgických a zejména endovaskulárních výkonů. Především se bude možné soustředit na rozvoj léčby aneuryzmat, AV malformací a mozkových kavernomů, v jejichž léčbě zaujímá ÚVN přední místo v České republice.
Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

alt