Akreditovaný kvalifikační  KURZ  k získání způsobilosti k výkonu povolání VŠEOBECNÝ  SANITÁŘ

Kapacita kurzu naplněna, přihlášení již není možné.

Místo konání:
ÚVN Praha, U vojenské nemocnice1200, 169 02 Praha 6

Podmínky přijetí:
 • ukončené základní vzdělání ( nutno doložit )
 • dovršení věku 18 let

Datum konání:  od 13.10. do 1.12.2008  (zahájení 13.10. v 8,00 hod., výuka probíhá v PONDĚLÍ, STŘEDU A  PÁTEK)
 
Cena kurzu: 3.800,- Kč vč. DPH

Platba na účet: 32123881/0710,  
Variabilní symbol: 00001661
Specifický symbol: 13102008

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději do 13.10.2008.
                                                              
Cíl akreditovaného kvalifikačního kurzu:  poskytnutí teoretické i praktické přípravy uchazeče v oblastech: 

 • Základy veřejného zdravotnictví
 • Podpora a ochrana zdraví
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Somatologie
 • Základy zdravotnické psychologie
 • Postupy při poskytování první pomoci
 • Ošetřovatelská péče
 • Specifika péče o nemocné s klinickým onemocněním

Absolvent bude teoreticky a prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, schopen poskytnout první pomoc, osvojí si psychologický přístup k nemocnému a získá zkušenosti z týmové práce s ostatními profesemi ve zdravotnictví.

Kurz všeobecný sanitář probíhá v denní formě studia zahrnuje 150 kontaktních hodin  (100 hodin teorie a 50 hodin praxe).

Metody výuky: Přednášky, semináře, problémové situace, metody názorně demonstrační, praktický nácvik dovedností, exkurze, odborný praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení.

Způsob zakončení:
Závěrečná zkouška před zkušební komisí dle zkušebního řádu
 • část teoretická
 • část praktická

Absolvent obdrží OSVĚDČENÍ o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického   povolání v oboru Všeobecný sanitář. Vzdělávací program probíhá v souladu s Věstníkem MZ ČR částka 6/2005  a je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Bližší informace: Mgr. Nina Gregová, tel.: 973 20 28 10, Ivana Kavanová, tel.: 973 20 28 68