V pátek 15. října byl v ÚVN na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN podán stému pacientovi léčivý přípravek proti covid-19. Jednalo se o REGN-COV2, který je kombinací dvou monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab vázaných na povrchový antigen viru SARS-CoV-2.  

Léčivý přípravek REGN-COV-2 snižuje riziko těžkého nebo kritického průběhu onemocnění covid-19 u vysoce rizikových pacientů až v 75 % případů a poskytuje spolehlivý ochranný efekt REGN-COV-2 v postexpoziční profylaxi, a to po dobu 1 měsíce,“ přibližuje přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN profesor Michal Holub.

Přípravek je podáván vysoce rizikovým pacientům starším 12 let s hmotností vyšší než 40 kilogramů, jejichž výsledek PCR nebo antigenního testu na SARS-CoV-2 je pozitivní, přičemž může být pacient bezpříznakový, nebo mít lehký až středně závažný průběh onemocnění covid-19 nevyžadující hospitalizaci. Může být také podán hospitalizovaným nemocným přijatým z jiného důvodu, než je onemocnění covid-19, u kterých byla zjištěna pozitivita SARS-CoV-2 a kteří jsou ve vysokém riziku těžkého nebo kritického průběhu covid-19, a to nejpozději do 10 dnů trvání klinických příznaků. Přípravek je také možno podat rizikovému pacientovi, který nebyl plně očkován a byl v dlouhodobějším, anebo přímém kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 (postexpoziční aplikace).  

Nemocné indikované k aplikaci REGN-COV2 odesílají jejich dispenzarizující lékaři na Kliniku infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.

 

Pacient s vysokým rizikem je ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) 35 kg/m2 a více
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných nemocných)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčbu
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální asthma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk >65 let
 • věk >55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
  • kardiovaskulární onemocnění
  • hypertenze
  • chronické obstrukční onemocnění plic/jiné chronické respirační onemocnění
  • index BMI nad 30 kg/m2
 • věk 12-17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
  • BMI nad 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
  • srpkovitá anémie
  • vrozené nebo získané onemocnění srdce
  • porucha nervového vývoje např. mozková obrna
  • zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19)
  • astma, reaktivní onemocnění dýchacích cest nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující pro jeho kontrolu každodenní podání léků
 • Jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

 

Před podáním je pacient seznámen s přínosy a riziky přípravku, poté dává písemný informovaný souhlas s podáním léčivého přípravku REGN-COV2. Ten je poté aplikován nitrožilně, po dobu přibližně 30 minut. Po podání léčivého přípravku je pacient nejméně 1 hodinu sledován pro případ alergické reakce či jiných nežádoucích účinků.