ÚVN je výzkumnou organizací, která splňuje vymezení výzkumné organizace stanovené v ustanoveních zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 211/2009 Sb. (dále jen „zákon č. 130/202 Sb.“) a zároveň v článku 2.2 písm. d) a 3.1.1. rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a článku 2.1 odst. 17 sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01.


ÚVN jako výzkumná organizace:

 • zúčastňuje se veřejných soutěží o účelovou podporu na řešení projektů VVI,
 • žádá o institucionální podporu zřizovatele na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
 • předává údaje o výsledcích VVI do IS VVI/RIV prostřednictvím příslušného zřizovatele (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.) v termínech a způsobem podle zákona č. 130/2002 Sb. a podle nařízení vlády č. 397/2009 Sb.,
 • má ve své zřizovací listině, ve vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace potvrzeno mj. vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků včetně studentů, provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií,
 • vede analytickou účetní evidenci na jednotlivé projekty VVI,
 • zamezuje přednostnímu přístupu podniku, který může na ÚVN uplatňovat vliv podílníků či členů, k výzkumným kapacitám ÚVN nebo jím vytvořeným výsledkům výzkumu,
 • případný zisk reinvestuje do primárních činností organizace podle podmínek Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
 • za služby či výrobky účtuje tržní ceny,
 • zamezuje křížovému financování, tj. použití veřejných prostředků na ekonomickou činnost,
 • používá majetek pořízený k využití pro účely VVI k dalším aktivitám pouze doplňkově a to za předpokladu, že neohrožují výkon VVI činností a bezprostředně s nimi souvisí,
 • nakládá s výsledky a jejich využitím v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. a podle uzavřených smluv o využití výsledků projektu (§ 11 zákona č. 130/2002 Sb.) – podrobněji viz čl. VII, odst. 2 této směrnice.