Hlavní úkoly Traumacentra ÚVN:

Zajištění léčebné péče:

  1. těžké akutní úrazy a poúrazové stavy
  2. Sledování úrovně péče o zraněné ve vlastním zařízení a ve spádové oblasti.
  3. Zajištění erudice mladých lékařů a sester ze spádového regionu a ve spolupráci s IPVZ i celostátně v souladu s akreditačním řízením.
  4. Vědeckovýzkumná činnost: kontrolované klinické studie, publikace, přednášky, klinické studie včetně experimentálního ověření s metodickými výstupy. Vědecko-výzkumná činnost by měla být realizována formou grantů IGA MZ nebo GA ČR.

 

Akutní příjem - Emergency

CH2 Umístění: budova CH2

Poskytuje neodkladnou léčebnou péči pacientů v bezprostředním ohrožení života, nebo ve stavu, kdy prodlení v poskytnuté léčebné péči může vést k ohrožení základních životních funkcí, zejména u polytraumat, jiných vážných úrazů nebo onemocnění, jejichž léčba bude s vysokou pravděpodobností vyžadovat chirurgickou intervenci neodkladně nebo do 48 hodin. 

V ÚVN je 55 lůžek vyčleněných pro léčbu akutních úrazů. Z toho 25 lůžek na Oddělení ortopedie a klinice traumatologie pohybového ústrojí, 10 lůžek Chirurgická klinika, 5 lůžek Neurochirurgická klinika, 10 lůžek KARIM. 5 lůžek JIP na oborových jednotkách intenzivní péče – 4 CHIR-JIP,  1 NCH -JIP.
Ošetřování těžkých úrazů vyžaduje týmovou mezioborovou spolupráci. Základní filozofie funkce centra spočívá v tom, že příslušní odborníci přicházejí k nemocnému na Traumacentru ÚVN, kde je realizováno definitivní léčení. 

Lékaři Traumacentra ÚVN:

1 vedoucí lékař - úrazový chirurg
4 chirurgové s traumatologickým zaměřením
4 ortopedi s traumatologickým zaměřením
3 anesteziologové
1 radiodiagnostik
1 neurochirurg
1 stomatochirurg

Mezioborová spolupráce zahrnuje další odborníky dle individuální potřeby pacienta a proto je vyčleněn soubor konziliárních lékařů z těchto oborů:
Neurolog, torakochirurg, cévní chirurg, intervenční radiolog, internista, oftalmolog, ORL, urolog, gynekolog, psychiatr.
Součástí lékařského týmu jsou i lékaři celého diagnostického komplementu, který jsou pro provoz Traumacentra ÚVN rovněž v nepřetržitém provozu k dispozici, včetně zajištění CT, sono a intervenční radiologie, akutní biochemická a hematologická laboratoř s krevním skladem.

 

 

 

 

Akutní příjem - Emergency:
Poskytuje neodkladnou léčebnou péči pacientů v bezprostředním ohrožení života, nebo ve stavu, kdy prodlení v poskytnuté léčebné péči může vést k ohrožení základních životních funkcí, zejména u polytraumat, jiných vážných úrazů nebo onemocnění, jejichž léčba bude s vysokou pravděpodobností vyžadovat chirurgickou intervenci neodkladně nebo do 48 hodin. Je celosvětovým trendem osamostatnění a vznik oboru intenzivní péče, pro tento krok jsme v naší nemocnici již základ položili.