E Umístění: budova E, hlavní vchod E7

Ambulance Lůžkové odělení

 

Návštěvy pacientů na Klinice infekčních nemocí

Návštěva je možná až po dohodě s ošetřujícím personálem. Je nezbytné, aby návštěva dodržovala hygienicko-epidemiologický režim, eventuálně použila stanovené ochranné pomůcky a respektovala v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení.

Více informací...

 

Pracoviště je umístěno v pavilonu E. Vchod E1 nebo E4 ve středu budovy zajišťuje přístup na lůžková oddělení, do seminární místnosti, k Výzkumné laboratoři a administrativnímu zázemí kliniky. V boční části budovy je vchod E7 pro infekční pacienty. Vchody do čekárny akutní ambulance A (vchod E6) a do chronické ambulance B (vchod E5). Centrum očkování a cestovní medicíny včetně OPAT (vchod E8).

Charakteristika pracoviště     

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi.
Pracovníci kliniky zajišťují činnost, primárně zaměřena na diferenciální diagnostiku při podezření na infekční onemocnění, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné antimikrobiální terapie. Pracovníci kliniky spolupracují při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotiky v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice.

Hlavní náplní poskytované péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí, tedy adekvátní odběr anamnézy, podrobné klinické vyšetření, správná interpretace laboratorních a pomocných vyšetření a výběr empirické či kauzální antimikrobiální terapie. Důsledně je uplatňován celostní pohled na pacienta. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemoci či specifickým orgánovým postižením probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi.

Klinika je vybavena i k zajištění  izolace pacientů s některými infekčními chorobami, s ohledem na způsob přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce.

Výuka      

Klinika se podílí na pregraduální výuce infektologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na klinice probíhá výuka velké části předmětu Infekční nemoci 4. ročníku magisterského oboru Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce a rovněž předmětu Intenzivní péče v infekčním lékařství pokračovacího magisterského studia oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologie, resuscitaci a intenzivní péči. Na klinice je dále vyučován předmět Infekční nemoci magisterského studijního programu Zubní lékařství, a to v českém i anglickém jazyce. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální výuku v oboru Infekční nemoci pro lékaře před atestací z tohoto oboru nebo pro lékaře z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné praxe.

Věda a výzkum

Nedílnou součástí činnosti kliniky je věda a výzkum. Pracovníci kliniky prezentují na odborných fórech a jsou autory řady odborných publikací. Na klinice jsou řešeny výzkumné projekty, které jsou zaměřeny především na studium imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob. Součástí kliniky je výzkumná laboratoř, která je společným pracovištěm 1. LF UK a ÚVN. Výzkumný tým kliniky spolupracuje s tuzemskými a zahraničními institucemi a podílí se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze.