Přednostové ústavu:
plk. MUDr. Zdeněk Šňupárek (1954 - 1973)
plk. doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc. (1974 - 2002)
plk. doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. (2003 - 2018)
MUDr. Václav Horák, MBA (2018 - dosud)

Zakládající přednosta plk. MUDr. Zdeněk Šňupárek byl významnou osobností nejen vojenského lékařství, ale i jedním ze zakládajících členů Soudnělékařské společnosti a dlouholetým členem jejího výboru. Byl výborným organizátorem, který navrhl strukturu vojenské soudně-lékařské služby v mírových i válečných podmínkách, podílel se rovněž na výuce vojenských lékařů ve VLA JEP Hradec Králové. Ve své odborné a publikační činnosti se zabýval zejména problematikou střelných poranění. Během jeho působení vznikla ve VÚSL v roce 1963 laboratoř forenzní sérologie. Jako u prvního pražského soudně-lékařského pracoviště bylo zde zavedeno u vyšetření alkoholu z krve také vyšetření metodou plynové chromatografie. Od roku 1958 se stala posudková činnost občansko právních věcí významnou součástí pracovní náplně, což přetrvává do současnosti. Druhým a také dlouholetým náčelníkem - přednostou byl plk. Doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc. Nastoupil jako mladý náčelník po neočekávaném úmrtí dr. Šňupárka. V roce 1974 byla zřízena histologická laboratoř, rozšířena toxikologická laboratoř, významné postavení měla rovněž sérologická laboratoř. Právě v této problematice obhájil dr. Dogoši i svojí disertační práci. V sedmdesátých letech se spolu s plk. MUDr. Vorlem, CSc. podílel na vyšetřování několika hromadných leteckých katastrof. V odborné činnosti se věnoval dr. Dogoši kromě sérohematologie také poraněním střelnými zbraněmi a výbušninami. MUDr. Dogoši, CSc., jako hlavní odborník Armády v oboru soudní lékařství zpracoval novou koncepci organizace a činnosti soudně-lékařské služby v poli. Významná byla i jeho spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha, což dokládá řada řešených případů, zejména v problematice střelných poranění a poranění výbušninami, a také například vznik několika instruktážních filmů. Dr. Dogoši byl dlouholetým externím členem katedry kriminalistiky a učitelem na Policejní akademii, napsal řadu odborných článků a publikací, je spoluautorem několika učebnic. Příslušníci VÚSL ÚVN spolupracovali velmi těsně s kolegy z ÚLZ, především s MUDr. Vorlem, CSc. sen. a MUDr. Fialkou, CSc. Od r. 2003 vedl ústav bývalý pracovník ÚLZ plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. VÚSL ve spolupráci s ÚLZ se nadále podílel na vyšetřování leteckých nehod v armádě a navázal úzkou a výlučnou spolupráci s Úřadem pro zjišťování příčin leteckých nehod při vyšetřování nehod i v sektoru civilním. Významně se rozvinula forenzní a klinická toxikologie, po stránce odborné i materiální, bylo vybudováno centrální forenzní pracoviště AČR pro návykové látky. V současné době vede ústav MUDr. Václav Horák, MBA. V tomto posledním období ústav prohloubil spolupráci s Kriminalistickým ústavem a stal se strategickým partnerem a součástí DVI týmu (pro identifikaci zemřelých při hromadných neštěstích), prohloubil spolupráci zejména s resortem ministerstva obrany a vnitra (ale i dalších resortů) v oblasti profesního toxikologického testování, prohloubil posudkovou činnost pro armádu a spolupráci při tvorbě ústavních znaleckých posudků a zaměřuje se na další rozvoj zobrazovacích metod (s vlastním CT pracovištěm).