„Nezanedbávejme diagnostiku a léčbu hypofyzárních adenomů. Vyplatí se nám to.“
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., v předmluvě k monografii

V těchto dnech vychází v nakladatelství Maxdorf Jessenius odborná publikace Adenomy hypofýzy, jejímž hlavním autorem je profesor David Netuka, který i díky příspěvkům předních českých lékařů, specialistů s dlouhodobou zkušeností ve svých oborech, dal dohromady monografii zaměřenou výhradně na hypofyzární adenomy.

„Moje mimořádné osobní poděkování patří prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., který mě k hypofyzární neurochirurgii nejen přivedl, ale i umožnil rozvoj endoskopické operativy báze lební v Ústřední vojenské nemocnici. Stejně tak knihu věnuji MUDr. Václavu Masopustovi, Ph.D., s nímž se této problematice věnujeme více než 13 let,“ uvádí mimo jiné ve svém Věnování profesor Netuka, který dále oceňuje například přínos prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., pro endokrinologii v České republice, vyjadřuje poděkování oftalmologům, radiodiagnostikům, otorinolaryngologům. „Současná neurochirurgie špičkové úrovně je nemyslitelná bez moderního technického vybavení. Interoperační MR je příkladem techniky, která přesvědčivě zlepšila výsledky u pacientů s adenomem hypofýzy. Rád bych poděkoval vedení Ústřední vojenské nemocnice za trvalou podporu neurochirurgie jako celku, obzvlášť pak za moudré rozhodnutí podpořit vznik operačního sálu s MR,“ vyjadřuje prof. Netuka poděkování vedení ÚVN, stejně tak poděkoval 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za významnou podporu.  

„Je to monografie komplexní, počínaje v první (pozn. obecné) části epidemiologií a diagnostikou hypofyzárních adenomů, včetně histopatologie a imunohistochemie, patologické hormonální sekrece a z ní vyplývajících klinických projevů a její speciální laboratorní diagnostiky a samozřejmě i radiologického vyšetření, a také možných očních a neurologických komplikací. Druhá část  je věnována terapii. ...Velmi podrobně je probrána léčba operační, ale nechybí pojednání o léčbě radiační s důrazem na radiochirurgii a detailní rozbor léčby medikamentózní,“ shrnuje prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., v Předmluvě ke knize.

Monografie v číslech a datech
Monografie spatřila světlo světa za necelých 12 měsíců od sestavení autorského týmu. Autorský tým čítá 30 spoluautorů, plná třetina z nich pracuje v ÚVN. Kniha zahrnuje celkem patnáct kapitol, 10 kapitol obecné části  a 5 kapitol části věnované léčbě adenomů hypofýzy. Všechny jsou doprovázené četnou ilustrační dokumentací, například Histologie hypofýzy doprovází 25 histologických nálezů; kapitola 13, věnovaná  problematice neurochirurgické léčby adenomu hypofýzy, pak obsahuje přes 100 ilustračních materiálů. Knize nechybí nadčasovost: 14. kapitola věnovaná radiační léčbě zahrnuje i ozařovací systémy a využití stereotaktické radioterapie v léčbě adenomů hypofýzy.
„V neposlední řadě bych rád knihu věnoval všem našim pacientům, kterým se společnými silami snažíme poskytovat co nejlepší péči. Usilujeme o to, aby na pacientovi nikdo nepoznal, že mu byla diagnostikována, operována nebo i ozářena selární léze, a zároveň aby pacient nepociťoval žádné omezení v životních aktivitách,“ shrnuje hlavní autor monografie Adenomy hypofýzy prof. David Netuka.

O hlavním autorovi
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Působí od roku 2000, kdy úspěšně zakončil studium lékařství na 1. LF UK, na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN, od roku 2009 jako vedoucí lékař, od roku 2015 pak jako zástupce přednosty. Je školitelem doktorandů v oboru neurovědy, členem atestační komise pro obor neurochirurgie. Je spoluautorem monografie, dále autorem nebo spoluautorem 11 kapitol v monografiích a učebnicích. V impaktovaných časopisech publikoval 75 článků.

Dlouhodobě se aktivně podílí na činnosti European Association of Neurosurgical Socienties (EANS), od roku 2009 je členem Individual Membership Commitee, společnosti EANS, od r. 2009 sedmnáctkrát přednášel na evropských i mimoevropských neurochirurgických kurzech EANS. Problematice adenomů hypofýzy se soustavně věnuje od roku 2006, pravidelně na toto téma přednáší na neurochirurgických i endokrinologických kongresech v ČR i zahraničí. Dlouhodobě se také věnuje významu využití intraoperačního zobrazení v selární krajině.