Prostory pro Ústav radiační terapie v ÚVN už získávají svou podobu. Firma STRABAG dokončila hrubou stavbu přístavby pavilonu CH, kde bude sídlo Ústavu radiační terapie a kde jsou prostory pro CyberKnife M6. V úterý 10. listopadu 2020 byla na střeše přístavby pavilonu CH slavnostně vztyčena glajcha, tradiční akt na oslavu zdárného ukončení hrubé stavby.

„Cením si toho, že firma STRABAG i navzdory epidemii plní stanovený harmonogram a že tu můžeme stát před dokončenou hrubou stavbou, ojedinělou svého druhu. Vznikne tu mimořádně vybavené pracoviště. Chtěl bych na tomto místě poděkovat zhotoviteli stavby, paní náměstkyni Blažkové za velkou podporu ze strany ministerstva obrany, a také všem, kdo se podíleli a podílejí na tom, že tu v létě příštího roku budeme moci začít poskytovat vážně onkologicky nemocným pacientům sofistikovanou celotělovou radioterapii na špičkové světové úrovni,“ uvedl profesor Zavoral, ředitel ÚVN. 

„S potěšením sleduji, jak za několik měsíců stavba vyrostla. Ministerstvo obrany podporuje projekty, které mají smysl. A v ÚVN máme záruku smysluplných investic, které přispějí k rozvoji nemocnice. Máme jistotu, že finance jsou tu plně zhodnoceny ve prospěch pacientů,“ ocenila náměstkyně ministra obrany Kateřina Blažková.

„Dnešní dokončení hrubé stavby nám dává na vědomí, že se blížíme stále více k okamžiku, kdy i s využitím CyberKnife bude naše Komplexní onkologické centrum nejvybavenější v celé České republice a nabídne pacientům pro ně nejvhodnější, nejmodernější a komplexní onkologickou péči,“ shrnula za Českou onkologickou společnost docentka Jana Prausová, vedoucí Komplexního onkologického centra a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

„Přes veškeré problémy, které přináší dnešní doba, se nám daří stavbu realizovat v termínech dle smlouvy. Stavba je jedinečná některými svými detaily, kdy pro stínění přístroje CyberKnife bylo nutno navrhnout speciální recepturu betonu. Tento „těžký beton“ měl při zabudování do stavby průměrnou objemovou hmotnost 3949 kg/m3. V kobce jsou již navezeny první části přístroje a jsou připraveny k instalaci,“ říká vedoucí projektu Ing. Petr Zach ze společnosti STRABAG a.s. 

Z výstavby

  • Stavba zajišťuje bezpečnou radiační ochranu, které se docílilo použitím tzv. „těžkého betonu“. Jeho objemová hmotnost v suchém a zatvrdlém stavu činí minimálně 3 800 kg/m3, což je zhruba o 70 % více, než má běžně používaný beton.
  • Obvodové stěny kobky mají tloušťku 1525 mm a interiérové stěny dokonce 1 540 mm. Stropní desky v prostoru nad kobkami jsou tloušťky 1 000 mm.
  • Na stavbu bylo ve třech výrobních dnech dodáno celkem 552,2 m3 betonu.
  • Během výroby betonu byla prováděna pečlivá kontrola každého směsí naplněného autodomíchávače, pečlivě se sledovala zejména objemová hmotnost, konzistence a teplota, spolu s výrobou vzorků v určených intervalech.
  • K měření objemové hmotnosti betonu na stavbě byl použit tzv. radiační hutnoměr vyvinutý ve Středisku radiační defektoskopie VUT v Brně. Měření na principu absorpce a rozptylu záření gama při jeho průchodu materiálem probíhalo také u každého autodomíchávače na stavbě.
  • Zkoušky byly prováděny vždy před výsypem betonu do konstrukce a ještě i v samotné konstrukci po zhutnění. Objemové hmotnosti čerstvého betonu na betonárně i na stavbě většinou převyšovaly 3900 kg/m3.


Přístavba pavilonu CH
Zadávací řízení k veřejné zakázce na zhotovení bylo zveřejněno 6. 12. 2019, smlouva byla podepsána 27. 5. 2020, staveniště bylo předáno 1. 6. 2020, k 10. 11. 2020 byla dokončena hrubá stavba. Výstavba má trvat celkem 55 týdnů od předání staveniště. Cena stavby je necelých 153 milionů korun (bez DPH).