Pro léčbu poměrně častých mozkových nádorů bylo nyní ustaveno nové Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK, ÚVN a VFN. Na multidisciplinární klinické péči o tyto pacienty tak budou spolupracovat zkušení neurochirurgové spolu s neuroendokrinology a dalšími specialisty.

„Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy vzniklo po dlouhodobém úsilí v dubnu letošního roku. Jsme nadšeni, že se 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spojila s Ústřední vojenskou nemocnicí – Fakultní vojenskou nemocnicí Praha a s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ve společné snaze podpořit další rozvoj péče o vzácné nemoci, v tomto případě o adenomy hypofýzy. V České republice se nyní provádí ročně cca 300 operací tohoto onemocnění na 11 pracovištích, přičemž přes 40 procent těchto výkonů se uskutečňuje na naší klinice. Centralizaci podporují jak endokrinologové pečující o pacienty s adenomy hypofýzy, tak samotní pacienti a pacientské organizace,“ přibližuje přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. David Netuka.

K přesnému určení diagnózy je nezbytné vyšetření endokrinologickým pracovištěm. Proto je nedílnou součástí nového centra III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. „Klinika se od svého založení v roce 1945 věnuje endokrinologii v celé šíři a je největší endokrinologicky zaměřenou klinikou v České republice. Zejména neuroendokrinologie patří mezi její tradiční a hlavní specializace a je v této oblasti předním pracovištěm v Evropě a na světě. Kromě toho je schopna zajistit komplexní interní a mezioborovou péči o nejkomplikovanější pacienty. Obdobně je Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN největším pracovištěm věnujícím se mnoho desítek let chirurgii oblasti hypofýzy a operují zde nejvíce adenomů hypofýzy v ČR s výsledky na nejvyšší světové úrovni. Je proto logické, že právě tato dvě pracoviště jsou základními stavebními kameny nově konstituovaného Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK,“ vysvětluje přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek.

Výuka medicíny pro otevřené hlavy
„Posláním Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy je vedle poskytování komplexní péče také organizace vzdělávacích kurzů a seminářů, včetně konzultací léčby v rámci odborných konzultačních seminářů. Centrum a jeho odborníci se zároveň stávají zárukou vysoce kvalitní vysokoškolské medicínské výuky, která nabízí našim studentům nahlédnout pod ruce lékařům během velmi složité operativy mozku,“ pochvaluje si děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.
„Pravidelné setkávání týmu specialistů věnujících se pacientům s komplikovanými diagnózami na indikačních a vzdělávacích seminářích jsou dnes již standardem v řadě oborů. Jsme proto rádi, že se nám založením centra pro nádory hypofýzy podařilo tuto spolupráci formálně ustanovit. Cílem centra je kromě zlepšování péče o pacienty s onemocněními hypofýzy i působení v oblasti postgraduálního vzdělávání. Jak mi jednou řekl profesor Trainer, moderní špičková zdravotní péče nemůže být postavena na jednotlivcích požívajících až božskou úctu, ale na sehraném týmu,“ dodává MUDr. Mikuláš Kosák z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, která je jedním ze spolupracujících pracovišť.

Národní i světová spolupráce jako významný benefit
Pro optimální léčbu je zásadní multioborová spolupráce, proto Centrum dále spolupracuje například s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN, Radiodiagnostickým oddělením ÚVN, očními klinikami ÚVN i VFN, Ústavem radiační terapie ÚVN, Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a dalšími specializovanými pracovišti. Samozřejmostí je obousměrná spolupráce s ošetřujícími endokrinology, neurology, očními lékaři a všemi dalšími, kteří se starají o pacienty se selárními lézemi.
O významu nového centra svědčí také vysoká úroveň mezinárodní spolupráce. V souvislosti se vznikem centra se do Ústřední vojenské nemocnice sjeli mimořádní hosté. Na semináři se sešli prof. John Kopchick z univerzity v americkém Ohiu, objevitel pegvisomantu, nejúčinnějšího léku na akromegalii, celosvětově uznávaný odborník na onemocnění hypofýzy prof. Peter Trainer z univerzity v Manchesteru, který se ve své přednášce věnoval nově vyvíjeným lékům na Cushingovu nemoc a akromegalii. Přednášel také přední evropský odborník na radiochirurgii nádorů centrálního nervového systému prof. Alexander Muacevic z Evropského radiochirurgického centra v Mnichově. Doc. Roman Liščák z Nemocnice na Homolce se věnoval tématu radiochirurgie a adenomy hypofýzy. Přednáškový blok završil přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. David Netuka prezentací tématu centrové péče a novinek v neurochirurgické péči o pacienty s adenomy hypofýzy.

„Věřím, že Centrum přispěje k dalšímu zvyšování kvality péče o pacienty s tumory hypofýzy a bude patřit k předním, prestižním světovým pracovištím jak po stránce léčebně-preventivní, tak po stránce vědecké. Osobně se velmi těším na rozvíjení multidisciplinární spolupráce a přeji centru hodně úspěchů do dalších let,“ uzavírá prof. Kršek.

Tisková mluvčí ÚVN, vedoucí odboru komunikace
Mgr. Jitka Zinke
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 973 203 554

Tisková mluvčí 1.LF UK, vedoucí oddělení komunikace 1. LF UK
Petra Klusáková, DiS.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 224 964 406, 773 205 725

 

Více o adenomech hypofýzy 

  • Adenomy hypofýzy (nádory podvěsku mozkového) jsou relativně časté mozkové nádory. Představují přibližně 10 % nitrolebních nádorů, s převahou pacientů ve 3. a 4. dekádě života. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje zkušenost a mezioborovou spolupráci neurologa, endokrinologa, očního lékaře, neurochirurga a ideálně i ORL specialisty. V ÚVN se léčbou adenomů hypofýzy dlouhodobě zabývá Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN.
  • Podvěsek mozkový – hypofýza je důležitá hormonálně aktivní struktura. Nádory hypofýzy jsou buď hormonálně aktivní (funkční), nebo neaktivní (afunkční). Hormonálně aktivní adenomy produkují zvýšené množství některého hormonu, např. prolaktinu, růstového nebo adrenokortikotropního hormonu. Neaktivní adenomy naopak neprodukují nadměrné množství některého z hypofyzárních hormonů, ale mohou svým růstem a tlakem na zdravou hypofýzu její běžnou hormonální funkci poškozovat.
  • Nádory hypofýzy se projevují poměrně různorodě, od úplně či prakticky bezpříznakových, kdy jde většinou o náhodný nález na magnetické rezonanci (MRI) mozku provedené pacientovi z důvodu podezření na jiné onemocnění, až po nádory s příznaky jasně vyjádřenými, více či méně typickými pro toto onemocnění. K určení a upřesnění diagnózy je naprosto klíčové endokrinologické vyšetření, oční a neurologické vyšetření a samozřejmě grafické vyšetření mozku magnetickou rezonancí.
  • Pokud jde o léčbu, u skupiny pacientů s adenomy hypofýzy, kteří nemají žádné obtíže, je povětšinou dostačující pravidelné ambulantní sledování klinicky a graficky. Hormonálně aktivní nádory, tzv. prolaktinomy, jsou léčeny z velké části medikamentózně, taktéž s pravidelným sledováním pacientů.
  • Další velkou skupinou jsou pacienti, kde je nejefektivnější neurochirurgické řešení. V ÚVN jsou tyto výkony prováděny endoskopicky, do oblasti nádoru se operatér dostává dutinou nosní a provádí co nejšetrnějším způsobem co nejradikálnější odstranění nádoru. Výhodou pro pacienta i operatéra je přitom sofistikované vybavení multifunkčního operačního sálu Neurochirurgické kliniky, které umožňuje v průběhu výkonu kontrolovat rozsah odstranění nádoru dle intraoperační MRI, a v případě potřeby pokračovat v jeho resekci. Ročně je v ÚVN operačně léčeno cca 120 pacientů s adenomy hypofýzy, daleko více pacientů však dochází na pravidelné kontroly a ambulantní vyšetření. Od října 2021 je v ÚVN k léčbě využíván stereotaktický přístroj CyberKnife, kdy je nádor přesně cílenými vysokými dávkami ozáření ohraničen, je mu tak znemožněn růst, a to při naprosté šetrnosti k okolní tkáni.