MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

alt

 

Vzdělání

2007 Intenzivní medicína - atestace IPVZ Praha
2004 Postgraduální doktorské studium Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
2001 Anesteziologie a resuscitace - atestace II.stupeň IPVZ Praha
1997 Anesteziologie a resuscitace - atestace I. stupeň IPVZ Praha
1994 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Profesní historie

Od 1.1.2012 pověřen vedením Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
Od1.11.2011 pověřen vedením Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice Praha
2002 - 2011 zástupce přednosty Anesteziologicko-resuscitační kliniky 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
1998 - 2002 zástupce přednosty Kliniky anesteziologie,resuscitace a intenzivní péče  Transplantcentra IKEM, Praha
1994 - 1998 sekundární lékař Kliniky anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM, Praha

 

Výuková činnost

2006 – 2010 externí přednášející na Fakultě elektrotechnické ČVUT
2004 – dosud odborný asistent 1.LF UK
2004 – dosud pomaturitní specializační vzdělávání SZP ARIP

 

Grantová činnost

2008 – 2012 IGA MZ ČR č. NS10087-4/2008 „Zavedení nové metody aplikace helioxu v léčbě akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci“, spoluřešitel

 

Osvědčení

2011 Diplom celoživotního vzdělávání  ČLK
2011 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, ČLK

 

Publikační činnost
Zazula R., Průcha M., Tyll T., Kieslichová E.: Induction of procalcitonin in liver transplant patients treated with anti-thymocyte globulin, CritCare 2007, roč. 11, č.6, 131

Vašáková M., Lefnerová Š., Tyll T., Girsa D.: Naše zkušenosti s endobronchiální ultrasonografií v diagnostice a stagingu  nitrohrudních nádorů, XVI.Pneumologické dny, abstrakt č. 2008_22, 2008

T.Tyll, Zásady pooperační péče in Lipská L., Visokai V. a kol. Recidiva kolorektálního karcinomu, Grada 2008, ISBN 978-80-247-3026-4

Zazula R., Roubík K., Spálený A., Müller M., Tyll T., Zábrodský V., Strnadová A., Chlumský J.: Technické možnosti podání helioxu u pacientů v respirační tísni – hodnocení průtočných odporů vybraných komponent ventilačních okruhů, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Suplementum 4 6/2009

R. Zazula , K. Roubík , T. Tyll , M. Müller , A. Strnadová , V. Zábrodský , A. Spálený , P. Šťastný , J. Chlumský: Heliox administration in patients with COPD exacerbation - technical aspects; Poster European Respiratory Society Annual Congress, Barcelona 18.-22. 9. 2010.

Zazula R., Roubík K., Tyll T., Müller M., Zábrodský V., Chlumský J., Strnadová A., Spálený A.: Heliox v modifikovaném systému se zpětným vdechováním, přednáška,  kongres UPV 2010, Mladá Boleslav

Tyll T., Zazula R., Müller M.: Helium a heliox, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč.8, č.2, s 25-26

Votava J., Tyll T., Zazaula R.: H1N1 pneumonie. „rescue“ postupy, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč.8, č.2, s 27-29

Zazula R., Průcha M., Peková S., Šťastný P., Müller M., Tyll T., Bártová M.: Zkušenosti s molekulární detekcí patogenů v diagnostice plicních infekcí – průběžné hodnocení, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč.8, č.2, s 16-17

T. Tyll, R. Zazula, K. Roubík, M. Müller, V. Zábrodský, J. Chlumský, A. Strnadová, A. Spálený, Heliox administration in patiens with COPD exacerbation by using modified anesthesiologic circuit with rebreathing, p97,  IntenCareMed Volume 37, Number 1 / September, 2011

Zazula R., Roubík K., Tyll T., Müller M., Zábrodský V., Chlumský J., Strnadová A., Spálený A., Nový způsob podávání helioxu polouzavřeným okruhem u pacientů s exacerbací CHOPN – modelové ověření na zdravých dobrovolnících, Studia pneumologica et phthiseologica 2011, roč. 71, č.2, s 55-61

Tyll T., Komentář k článku „Roboticky asistovaná radikální prostatektomie z pohledu anesteziologa a intenzivisty“, Urol.praxi, 2012; 13(1) 21-22

Roubík K., Zazula R., Strnadová A., Zábrodský V., Spálený A., Müller M., Chlumský J., Tyll T., Spontaneous breathing of heliox using a semi-closed circuit: A bench study, Int J Artif Organs 2012; 35(6): 466 - 470