Konečným výsledkem projektu je při zavedení optimálních postupů do každodenní praxe snížení incidence katétrových infekcí krevního řečiště co nejblíže k nule.“

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha má od roku 2004 zaveden Program prevence a kontroly infekcí, primárně zaměřený na sledování infekcí spojených se zdravotní péčí. Jeho významnou součástí je vyhodnocování rizik vzniku těchto infekcí. Výsledky sledování infekcí krevního řečiště ukázaly, že riziko stoupá úměrně s věkem a je nejvyšší u pacientů ve věku nad 65 let. V důsledku této analýzy vznikl v ÚVN projekt Sepse – Nemocné infekce ohrožuje „Bacteriemia zero“ s cílem minimalizovat rizika vzniku infekce při zavádění katétrů.


Rozhovor s MUDr. Danou Hedlovou Ph.D. a Mgr. Ivanou Koudelkovou, autorkami projektu Sepse – nemocné infekce ohrožuje „Bacteriemia zero“, který získal Cenu hejtmana kraje Vysočina za 2. místo v sekci Ošetřovatelsko-medicínská oblast v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice.

Jak projekt vznikal?

Na začátku byla analýza rizik vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí. Obecně je naším cílem minimalizovat riziko vzniku infekcí a tím zajistit bezpečí pacientů a zlepšení kvality poskytované péče. Tento projekt je zaměřený na snížení infekcí krevního řečiště. Pozornost jsme věnovali seniorské populaci, která je nejohroženější skupinou. Inspirovali jsme se ve Španělsku, kde byl projekt nastaven jako celonárodní multifaktoriální intervenční program. Vytvořili jsme projektový tým složený z nemocničního epidemiologa, sester pro kontrolu infekcí, odpovědných lékařů a sester klinických provozů. Členům byly přiděleny jednotlivé role s konkrétními úkoly, jako jsou vytvoření kontrolních listů, edukační  činnost, auditní činnost, analýza a zpracování dat apod. Byla vytipována pracoviště intenzivní péče napříč obory.

Co je podstatou projektu?

Jako specifické cíle jsme si stanovili snížení incidence infekčních komplikací, úpravu dokumentace a zavedení balíčků péče pro management centrálních žilních katétrů. Požadovaným konečným výsledkem projektu je při zavedení optimálních postupů do každodenní praxe snížení incidence katétrových infekcí krevního řečiště co nejblíže k nule. Jsme si vědomi, že k dosažení stanovených cílů je třeba vzájemná spolupráce všech zdravotníků, dodržování žebříčku hodnot a stylu práce založené na důkazech výzkumu a praxe.

Kdy přesně byl projekt zaveden do praxe a jaké jsou dosavadní výsledky?

Vlastní projekt funguje již 15 měsíců. Předcházela mu přípravná fáze. Můžeme tedy hodnotit první výsledky. Na poklesu incidence katétrových infekcí krevního řečiště je zřejmé, že prezentace projektu v nemocnici a zvýšené povědomí o skutečnosti, že se v nemocnici „něco děje a sleduje“, samy o sobě fungují jako prevence. Během implementační fáze, a ani v průběhu vlastního projektu, nebyly zavedené nemocniční postupy cíleně upravovány. Přesto došlo poklesu incidence o více než 50%.  

Připravujete další obdobné projekty?

Projekt „Bacteriemie ZERO“ samozřejmě prezentací v soutěži nekončí. Čeká nás práce na úpravě dokumentace a zavádění racionálních intervencí do každodenní praxe. Stejně tak pokračuje surveillance infekcí krevního řečiště se zřetelem na skupinu infekcí katétrových. V budoucnosti bychom se v této oblasti chtěli detailněji zaměřit i na možnosti prevence infekcí spojených s periferní kanylací.

alt