Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha dne 29.12.2018 splnila požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016 společnosti LL-C (Certification) pro předmět činností Čištění, mytí a sterilizace fyzikálními a chemickými metodami (centrální sterilizace), včetně přísálových sterilizací  (OCOS ).

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha se stala první nemocnicí ve střední a východní Evropě, která získala v roce 2004 statut mezinárodní akreditované nemocnice Joint Commission International (JCI).

Radiodiagnostické oddělení ÚVN dne 24. 10. 2019 obdrželo potvrzení o provedení auditu společností OLE audity s.r.o., která provádí na základě oprávnění od MZ ČR externí klinické audity v radiodiagnostice, včetně intervenční radiologie a kardiologie podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, v souladu s pravidly procesu hodnocení.

ČSN EN ISO 15189:2013

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze (OHBKT)

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN ČSN EN ISO 15189:2013. Rozsah udělené akreditace: vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služby, včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve vymezené přílohou tohoto osvědčení o akreditaci.

Toxikologická laboratoř, Vojenský ústav soudního lékařství (VÚSL) ÚVN

Výše uvedená laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V řijnu 2018 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise ČR. ÚVN splnila beze zbytku kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů. Získala tak na tři roky akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Její platnost je do října 2021.