CH2 Umístění: budova CH2, přízemí

Anesteziologické oddělení Lůžkové oddělení Pracoviště následné intenzivní péče - NIP, DIOP 

 

Image

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a ÚVN (KARIM) zajišťuje péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní a tvoří ji části  anesteziologická, lůžková a pracoviště následné intenzivní péče.

Anesteziologické oddělení poskytuje nepřetržitý anesteziologický servis s trvalou dostupností anesteziologického týmu pro neodkladné výkony. Součástí oddělení je anesteziologická ambulance, kde lékaři posuzují v rámci předoperačního vyšetření způsobilost a vhodnost podání anestezie u každého pacienta podstupujícího operační výkon. Další součástí oddělení je dospávací pokoj sloužící k časnému pooperačnímu zotavení pod dohledem erudovaného personálu.

Lůžkové resuscitační oddělení zajišťuje na třech stanicích (ICU A, ICU B, RES, JIP 2) nejvyšší stupeň intenzivní péče a péči resuscitační u pacientů s poruchami životně důležitých funkcí; JIP 2 poskytuje perioperační intezivní péči vyjma umělé plicní ventilace.

Pracoviště následné intenzivní péče zahrnuje Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a Oddělení následné intenzivní péče (NIP). Pracoviště umožňují zachovat kontinuitu intenzivní péče v její logické posloupnosti (akutní intenzivní medicína - následná intenzivní medicína - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) u pacientů dlouhodobě závislých na podpoře dýchání a ošetřovatelské péči.

KARIM je nedílnou součástí Traumacentra ÚVN, podílí se na provozu oddělení Urgentního příjmu - Emergency, zajišťuje neodkladnou resuscitaci a příslušné konziliární služby v celém areálu nemocnice.

Klinika je integrována do pregraduální i postgraduální výuky 1. LF UK Praha. V návaznosti nemocnice i kliniky na Armádu České republiky, polní nemocnice a zahraniční mise probíhá na KARIM ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vzdělávání armádních specialistů v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. 

Pořádáme

KARIM je pořadatelem 8. kongresu Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek, který se koná ve dnech 17. - 18. 10. 2019 v ÚVN Praha.

https://www.uvn.cz/anestezie