Nová zdravotnická legislativa  - zejména z.č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování a z. č. 374/2011 Sb. , o zdravotnické záchranné službě je účinný téměř dva roky.

V souvislosti s účinností těchto zákonů přijala ÚVN příslušná opatření zabezpečujících jejich naplnění. Opatření zahrnovala také změny v akutním příjmu pacientů - s ohledem § 3 odst. d) zák. 374/2011, kdy je stanoveno, že Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče se rozumí nejbližší dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče. Konkrétně byla na oddělení akutního příjmu -  Emergency ÚVN - vyhrazena telefonní linka sloužící výhradně ke komunikaci se SZZ, denně jsou aktualizovány stavy volných lůžek, která jsou k dispozici akutním pacientům, přenášené na webové stránky ZZS, k dispozici pro ZZS jsou také zvláštní telefonické linky pro komunikaci s Komplexním cerebrovaskulárním centrem a Kardiologickým centrem. V nemocnici je zavedeno také interní nařízení ředitele nemocnice, na jehož základě lze pouze ve výjimečných a odůvodněných případech odmítnout převzetí pacienta.

K odmítnutí pacienta v ÚVN může dojít pouze za situace, kdy z kapacitních, personálních a případně i organizačních důvodů nelze pacienta zodpovědně vyšetřit a hospitalizovat. Může se jednat například o situace, kdy je příjmová hala Emergency zcela obsazena závažnými traumatologickými, neurologickými či kardiologickými stavy, nebo pokud jsou všichni členové lékařské i nelékařské hotovosti zcela vytíženi. K případům, kdy nelze ze zmíněných závažných důvodů akutního pacienta přijmout, však dochází velice zřídka. Takový výjimečný případ nastal 9. 4. 2014, kdy nebyla přijata pacientka z Prahy 8.

Spolupráce Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice se Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Praha je na velmi dobré úrovni. Potvrzuje to i vyhodnocení spolupráce ÚVN a ZZS HMP za dobu účinnosti nové legislativy. Ředitel ZZS HMP v něm mj. oceňuje dobře fingující příjmové oddělení Emergency a ÚVN označuje za nejlépe fungující ze všech traumatologických center v Praze. Pozitivně také hodnotí fakt, že v mnohých případech ÚVN přijímá závažné traumatologické pacienty z jiných spádových oblastí.