Urgentní příjmy se v rámci dynamického rozvoje medicíny stávají samostatnou organizační jednotkou se specifickými požadavky na vybavení věcné, technické a personální.

Urgentní příjem je samostatné specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života. Slouží jako místo prvního ošetření a vyšetření pacientů na vstupu do zdravotnického zařízení, a to bez ohledu na závažnost jejich zdravotního stavu a bez ohledu na způsob, jakým byli k ošetření dopraveni.

Z důvodu efektivnějšího a kvalitnějšího zabezpečení akutní péče je činnost specializovaného pracoviště urgentního příjmu rozšířena o zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS), tj. poskytování ambulantní péče pacientům s méně závažnou akutní změnou zdravotního stavu, nebo zhoršením průběhu onemocnění, kterou v pracovní době řeší praktický lékař.

Urgentní příjem

Urgentní příjem je jednotné místo poskytující péči všem pacientům s akutními postiženími, umožňuje snadnou orientaci, a především časný kontakt s třídícím pracovníkem. Základní funkce urgentního příjmu jsou tyto:

  1. Třídění přicházejících pacientů podle priority a poskytnout co nejrychleji péči těm pacientům, kteří s ohledem na svůj zdravotní problém jsou bezprostředně ohroženi.

  2. V adekvátní době (řádově max. hodiny) rozhodnout na základě provedeného klinického vyšetření a pomocných vyšetřovacích metod, zda daný pacient vyžaduje hospitalizaci.

  3. Zabránit neindikovaným příjmům k hospitalizaci u pacientů, u kterých rizika hospitalizace převyšují nad přínosy.

Urgentní příjem ve zdravotnickém zařízení slouží jako místo prvního ošetření a vyšetření pacientů s akutním zdravotním problémem bez ohledu na závažnost jejich zdravotního stavu, bez ohledu na předpokládanou oborovou příslušnost a bez ohledu na způsob, jakým byli k ošetření dopraveni.

V nemalé míře dochází na urgentním příjmu k ošetřování pacientů, kteří mohou být v péči praktických lékařů. Z důvodu plynulejšího chodu oddělení urgentního příjmu a filtrace méně závažných stavů je Lékařská pohotovostní služba (LPS) v mimopracovní době vhodným místem ošetření těchto pacientů.

Pacient v péči urgentního příjmu je po vstupní triáži, vyšetření, stabilizaci vitálních funkcí (je-li nezbytná) a primárním ošetření předán na odpovídající pracoviště poskytovatele zdravotní péče (intenzivní, intermediární nebo standardní akutní lůžko, nebo operační sál), nebo je u něj indikován překlad do zdravotnického zařízení poskytovatele, který poskytuje zdravotní péči, jejíž poskytnutí zdravotní stav pacienta vyžaduje. V případě méně závažných stavů je pacient za případného využití expektační lůžkové části nebo ambulantní části urgentního příjmu a po provedení nezbytných vyšetření a ošetření propuštěn a předán do péče jeho registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktického lékařství, poskytovatele příslušné specializované ambulantní péče, domácí péče apod.

V rámci plynulého chodu oddělení je vstupní určení priority závažnosti pacienta zásadní. Dochází k roztřídění pacientů na ty, kteří mohou být bezpečně v čekárně (a zároveň dává časový výhled na jeho vyšetření), kteří musí být umístěni na monitorované (expektační) lůžko a na ty, kterým musí být ihned poskytnuta intenzivní péče v rámci závažného klinického stavu.