Ústřední vojenská nemocnice-vojenská fakultní nemocnice Praha v těchto dnech oficiálně zahájila spolupráci s Národní asociací pacientských organizací, z.s. (NAPO) uzavřením memoranda.

„Naše nemocnice má s Národní asociací pacientských organizací společný cíl: zlepšování pacientského prostředí. Prvním krokem naší spolupráce bude zřízení Pacientské rady při ÚVN, která pomůže, coby poradce a konzultant zprostředkovat „hlas pacienta“ - názory, potřeby a podněty. Vedení nemocnice chce tomuto hlasu naslouchat, neboť očekává, že tak bude moci lépe reagovat na podněty pacientů, pomáhat řešit problémy, s kterými se pacienti při lůžkové nebo ambulantní péči v nemocnici setkávají,“ přiblížila Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

„Velmi si vážíme vstřícného postoje vedení ÚVN k aktivnímu zapojení pacientů. Je to současný trend, ze kterého budou jednoznačně profitovat obě strany – jak poskytovatel zdravotních služeb, tak pacient. V úspěšném léčebném procesu totiž nestojí proti sobě na opačných stranách, ale jsou partnery,“ uvedl předseda Národní asociace pacientských organizací Robert Hejzák.

V rámci vzájemné spolupráce budou také organizovány vzdělávací akce zejména v oblasti prevence; dojde na výměnu zkušeností a dobré praxe, do budoucna je v plánu příprava projektů zaměřených mimo jiné na vytváření prostředí a péče ve zdravotnických zařízeních orientované na člověka.

„Spolupráce pacientů při péči je pro nás, zdravotníky, zásadní. Věřím, že právě v součinnosti s Národní asociací pacientských organizací se podaří motivovat pacienty k jejich začleňování a aktivní spoluúčasti v rozhodovacích procesech,“ zdůraznila Lenka Gutová.

Národní asociace pacientských organizací

Národní asociace pacientských organizací (silapacientu.cz)

NAPO je dobrovolným svazem pacientských organizací, jehož účelem jsou advokační činnosti k prosazování kolektivních zájmů pacientů a jejich účasti na rozhodovacích procesech v oblasti zdravotních a návazných politik v Česku. NAPO při své práci zajišťuje osvětu, vzdělávání a posilování povědomí laické i odborné veřejnosti o potřebách pacientů a podporuje koncepční přístup k prevenci a léčbě nemocí, rovněž poskytuje podporu svým členům při budování kapacit pacientských organizací, zajištění otevřeného fóra v oblasti zdravotních politik, péče o pacienta a sdílení příkladů osvědčené praxe. NAPO podporuje vědecký i klinický výzkum, zapojování pacientů do něj a zajišťuje rozšiřování informací o jeho výsledcích mezi pacienty, odbornou i laickou veřejnost.

ÚVN – kvalita
Kvalita péče a spokojenost pacientů ÚVN prověřená akreditacemi nezávislých subjektů i hodnocením pacientů.

Ocenění kvality péče - Ústřední vojenská nemocnice Praha