Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

alt


Vzdělání

1970 – 1976Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
1967 – 1970
gymnázium Přípotoční, Praha

 
Vzdělání, postgraduální specializace a vědecké hodnosti

2008
jmenování profesorem pro obor onkologie
1998jmenování docentem pro obor onkologie na základě projednání kolegiem rektora Univerzity Karlovy
1997 
vědecká hodnost kandidáta lékařských věd v oboru onkologie na základě obhajoby, která se konala na 1. Lékařské fakultě UK
1994certifikát ESMO (European Society for Medical Oncology)
1988
specializační atestace - klinická onkologie
1984specializační atestace II.stupně - radioterapie
1980specializační atestace I.stupně - radioterapie
1970–1976Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze


Zaměstnání

2012dosud Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN - přednosta
2009dosud vedoucí Katedry klinické onkologie IPVZ
2001dosud Ústav radiační onkologie FNB 1.LF UK - přednosta na základě jmenování ministrem zdravotnictví v dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
1999dosud Onkologická klinika VFN 1.LF UK - přednosta na základě jmenování ministrem zdravotnictví v dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy


Studijní pobyty

2000krátkodobá stáž    Memorial Sloan Kettering Cancer Center N.Y. Fox Chase Cancer Center Philadelphia
1999krátkodobá stáž    Michigan Community Cancer Center
1995krátkodobá stáž    Institut Jules Bordet Brusel
1994krátkodobá stáž    M.D.Anderson Cancer Centre Houston
1993krátkodobá stáž AKH Vídeň
1991
2 měsíční stáž v radioterapii a onkologii
(University Edinburgh, University Glasgow, Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research London, University College and Middlesex School of Medicine London, Mount Vernon Centre for Cancer Treatment Northwood)


Pedagogická činnost
Od roku 1984 dosud pregraduální vzdělávání v klinické onkologii a radioterapii 1.LF UK
Od roku 1985 dosud postgraduální vzdělávání v klinické onkologii v rámci katedry IPVZ a 1. LF UK v Praze

Členství ve vědeckých radách a jiných orgánech:
Člen vědecké rady 1.lékařské fakulty UK
Člen grantové komise IGA pro obor onkologie
Člen atestační komise pro klinickou onkologii a radiační onkologii na základě jmenování ministryní zdravotnictví v roce 2005, nyní předseda Specializační oborové rady (SOR).
Člen vědecké rady a komise pro vzdělávání - Central European Cooperative Oncology Group (CECOG)
Národní reprezentant pro Českou republiku - European Society for Medical Oncology (ESMO) do konce volebního období v roce 2010.
Národní koordinátor a člen řídícího výboru celosvětové multicentrické studie pro karcinom prsu ATLAS (Adjuvant Tamoxifen - Longer against shorter) organizovaná ATLAS Trial Office Oxford
Organizator a zakladatel „Central European Lung Cancer Conference“
prezident 1st Central European Lung Cancer Conference, Praha 1992
prezident 3rd Central European Lung Cancer Conference, Praha 1995
prezident 5th Central European Lung Cancer Conference, Praha 1998
prezident 10th Central European Lung Cancer Conference, Praha 2006
prezident 13th Central European Lung Cancer Conference, Praha 2012
prezident 1., 2. a 3. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, Praha 2010,2011,2012

Členství v odborných společnostech:
Česká onkologická společnost - člen výboru
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Zahraniční společnosti:
European Society for Medical Oncology
European Society for Geriatric Oncology - reprezentant pro Českou republiku
American Society For Clinical Oncology
Central European Cooperative Oncology Group - člen vědecké rady a komise pro vzdělávání
Multinational Association of Supportive Care in Cancer
IASLC International Association for the  Study of Lung Cancer
European Organizaton for Research and Treatment of Cancer
Lung Cancer Cooperative Group
Breast Cancer International Cooperative Group

Členství v redakčních radách:
Časopis lékařů českých
Klinická onkologie
Podpůrná péče
Lancet Oncology (česká verze) - předseda redakční rady
Current Medical Literature - Rakovina prsu
Referátový výbor z onkologie

Grantová činnost:
NS  9020-3     2006-2009  
Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu. Hlavní řešitel : As.MUDr.Petra Tesařová, CSc.
Spoluřešitelé: Petruželka L., Barkmanová J., Pazdrová G., Zima T., Kalousová M
IGA   

NR 8323-3     2005-2007
Prediktivní a prognostické faktory u karcinomu prsu.hlavní řešitel: MUDr.Vydra Jan Spoluřešitelé: doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc
IGA   

MSM 002162 0808 2005      2005-2008    
Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospěléhověku. Význam pro epidemiologii, včasnou diagnostiku a léčbu.Hlavní řešitel: Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc.Spoluřešitel: Prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc
MŠMT   

NT 11168-03     2010-2012
Transformační růstový faktor – beta (TGF – beta) a Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) v plasmě u pacientek s karcinomem prsu a jeho závislost na resistenci k antiestrogenové terapii. Hlavní řešitel: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
IGA   

NS 10563-3     2008-2011
Farmakogenomická predikce účin. tamoxifenu v léčbě hormon. dependentních postmenop.žen s ca prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 určené z hodnocení polymorfismu jeho genu a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein. Hlav. řeš. prof. L.Petruželka
IGA   

Výzkumný projekt v rámci operačního programu Praha Adaptabilita  (OPPA)  EU
Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání – cesta ke zkvalitnění  vzdělávání i lepší uplatnitelnosti  absolventů lékařských fakult na trhu práce.
2008-2011
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Spoluřešitel: MUDr.Matějů Martin

Výzkumný projekt: FR – TI1/494               2009-2012
Výzkum technologií a metod odstraňování těžkých kovů platinové skupiny z biologických odpadů.
Hlavní řešitel: ing. Tomáš Plachý, CSc.
Spoluřešitel: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pracoviště: 1. LF UK v Praze

MZ12-VFN-PetruželkaLuboš      2012-2014
Význam vyšetřování plasmatických  hladin  angiogenetických a imunosupresivních faktorů TGF beta1,VEGF a imunitních buněk uplatňujících se v protinádorové odpovědi (NK, CD8, ) u pacientů s karcinomem tlustého střeva. Hlav. řeš. prof. L.Petruželka
IGA

Osvědčení
2007 Licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická onkologie.
2007 Licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení v oboru radiační onkologie.

Publikační činnost (publikace s IF,  2006-2010):
Ditrich, Christian - Petruželka, Luboš - Vodvárka, Pavel - Gneist, Margit - Janků, Filip - Kysela, Tamara - Melemed, Allen - Latz, Jane - Simms, Lorinda - Krejcy, Kurt
A phase 1 study of pemetrexed (ALIMTA) and cyclophosphamide in patients with locally advanced or metastatic breast cancer
In: Clinical Cancer Research,roč. 12,č. 23,2006,s. 7071-7078,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1078-0432,onkologie. IF = 6.177 (2006),jine-verejne-zdroje,

Chan, A. - Martin, M. - Untch, M. - Gil, M.G. - Guillem-Porta, V. - Wojtukiewicz, M. - Kellokumpu-Lehtinen, P. - Sommer, H.L. - Georgoulias, V. - Petruželka, Luboš - /
Vinorelbine plus trastuzumab combination as first-line therapy for HER 2-positive metastatic breast cancer patients: an international phase 2 trial
In: British Journal of Cancer,č. August,2006,s. 1-6,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0007-0920,onkologie. IF = 4.459 (2006),jine-verejne-zdroje,

Ditrich, Christian - Petruželka, Luboš - Vodvárka, Pavel - Gneist, Margit - Janků, Filip - Kysela, Tamara - Melemed, Allen - Latz, Jane - Simms, Lorinda - Krejcy, Kurt
A phase 1 study of pemetrexed (ALIMTA) and cyclophosphamide in patients with locally advanced or metastatic breast cancer
In: Clinical Cancer Research,roč. 12,č. 23,2006,s. 7071-7078,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1078-0432,onkologie. IF = 6.177 (2006),jine-verejne-zdroje,

Chan, A. - Martin, M. - Untch, M. - Gil, M.G. - Guillem-Porta, V. - Wojtukiewicz, M. - Kellokumpu-Lehtinen, P. - Sommer, H.L. - Georgoulias, V. - Petruželka, Luboš - /
Vinorelbine plus trastuzumab combination as first-line therapy for HER 2-positive metastatic breast cancer patients: an international phase 2 trial
In: British Journal of Cancer,č. August,2006,s. 1-6,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0007-0920,onkologie. IF = 4.459 (2006),jine-verejne-zdroje

Beslija, S. - Bonneterre, J. - Burstein, H. - Cocquyt, V. - Gnant, M. - Goodwin, P. - Heinemann, V. - Jassem, J. - Köstler, W., J. - Krainer, M. - Menard, S. - Petit, T. - Petruželka, Luboš - /
Second consensus on medical treatment of metastatic breast cancer
In: Annals of Oncology,roč. 18,č. 2,2007,s. 215-225,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0923-7534,onkologie. IF = 4.875 (2007),jine-verejne-zdroje,

Janků, Filip - Petruželka, Luboš
Diagnostika a léčba karcinózy mening u solidních nádorů
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,roč. 70,č. 1,2007,s. 23-29,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7859,onkologie. IF = 0.037 (2007),jine-verejne-zdroje,

Přibylová, Olga - Springer, Drahomíra - Vítková, Ivana - Zima, Tomáš - Petruželka, Luboš
HER-2 tissue expression correlated with serum levels in breast cancer patients
In: Folia Biologica (Praha),roč. 53,č. 4,2007,s. 129-133,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0015-5500,biochemie - onkologie. IF = 0.596 (2007),MSM0021620808

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Jáchymová, Marie - Mestek, Oto - Petruželka, Luboš - Zima, Tomáš
Receptor for advanced glycation end products (RAGE) - soluble form (sRAGE) and gene polymorphisms in patients with breast cancer
In: Cancer Investigation,roč. 25,č. 8,2007,s. 720-725,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0735-7907,onkologie - biochemie. IF = 2.106 (2007),NR9020,MSM0021620807

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Trnková Bohuslava - Soukupová, Jiřina - Argalášová, S. - Mestek, O. - Petruželka, Luboš - Zima, Tomáš
Carbonyl and oxidative stress in patients with brest cancer - is there relation to the stage of the disease?
In: Neoplasma,roč. 54,č. 3,2007,s. 219-224,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0028-2685,biochemie - onkologie. IF = 1.208 (2007),NR9020,MSM0021620807

Janků, Filip - Srovnal, J. - Kořínková, G. - Novotný, Jan - Petruželka, Luboš - Power, D. - Matouš, Bohuslav - Hajduch, M.
Molecular detection of disseminated breast cancer cells in the bone marrow of early breast cancer patients using quantitative RT PCR for CEA
In: Neoplasma,roč. 55,č. 4,2008,s. 317-322,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0028-2685//000257128400008,onkologie. IF = 1.179 (2008),NR7804,MSM6198959216

Přibylová, Olga - Springer, Drahomíra - Svobodník, A. - Kyr, M. - Zima, Tomáš - Petruželka, Luboš
Influence of chemotherapy to hormonal levels in postmenopausal breast cancer patients
In: Neoplasma,roč. 55,č. 4,2008,s. 294-298,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0028-2685//000257128400004,onkologie a hematologie. IF = 1.179 (2008),

Beslija, S.; Bonneterre, J.; Burstein, H. J.; Cocquyt, V.; Gnant, M.; Heinemann, V.; Jassem, J.; Koestler, W. J.; Krainer, M.; Menard, S.; Petit, T.; Petruželka, Luboš; Possinger, K.; Schmid, P.; Stadtmauer, E.; Stockler, M.; Van Belle, S.; Vogel, C.; Wilcken, N.; Wiltschke, C.; Zielinski, C. C.; Zwierzina, H.
Third consensus on medical treatment of metastatic breast cancer. [přehledový článek]. In: Annals of Oncology, 2009, 20, 11, s. 1771-1785, ISSN 0923-7534. IF= 4.935

Halaška, Michael J.; Pentheroudakis, George; Strnad, Pavel; Stankusová, Hana; Chod, Jiří; Robová, Helena; Petruželka, Luboš; Rob, Lukáš; Pavlidis, Nicholas.
Presentation, management and outcome of 32 patients with pregnancy-associated breast cancer: A matched controlled study. [původní článek]. In: Breast Journal, 2009, 15, 5, s. 461-467, ISSN 1075-122X. IF= 2.091

Correa, C.; McGale, P.; Taylor, C.; Wang, Y.; Clarke, M.; EBCTCG, group; Petruželka, Luboš , et al.
Overview of the randomized trials of radiotherapy in ductal carcinoma in situ of the breast. [multicentrická studie]. In: Journal of National Cancer Institute, 2010, 2010, 41, s. 162-177, ISSN 0027-8874.
(i.f.: 14.069)

Di Leo, Angelo; Jerusalem, Guy; Petruželka, Luboš; Torres, Roberto; Bondarenko, Igor, N.; Khasanov, Rustem; Verhoeven, Didier; Pedrini, Jose, L.; Smirnova, Iya; Lichinitser, Mikhail, R.; Pendergrass, Kelly; Garnett, Sally; Lindemann, Justin, P. O.; Sapunar, Francisco; Martin, Miguel.
Results of the CONFIRM phase IIItrial comparing fulvestrant 250 mg with fulvestrant 500 mg in postmenopausal women with estrogen receptor–positive advanced breast cancer. [původní článek]. In: Journal of Clinical Oncology, 2010, 28, 30, s. 4594-4600, ISSN 0732-183X.
(i.f.: 17.793)

Matějů, Martin; Stříbrná, Jana; Zikán, Michal; Kleibl, Zdeněk; Janatová, Markéta; Kormunda, Stanislav; Novotný, Jan; Souček, Pavel; Petruželka, Luboš; Pohlreich, Petr.
Population-based study of BRCA1/2 mutations: family history based criteria identify minority of mutation carriers. [původní článek]. In: Neoplasma, 2010, 57, 3, s. 280-285, ISSN 0028-2685.
( i.f.: 1.192)

Pirker, Robert; Herth, Felix, J., F.; Kerr, Keith; Filipits, Martin; Taron, Miquel; Gandara, David; EGFR, group; Petruželka, Luboš , et al.
Consensus for EGFR Mutation Testing in Non-small Cell Lung Cancer: Results from a European Workshop. [multicentrická studie]. In: Journal of Thoracic Oncology, 2010, 5, 10, s. 1706-1713, ISSN 1556-0864.
(i.f.: 4.547)

Robertson, J.F.R.; Steger, G.G.; Neven, P.; Barni, S.; Gieseking, F.; Nole, F.; Pritchard, K.I.; O'Malley, F.P.; Simon, S.D.; Kaufman, B.; Petruželka, Luboš.
Activity of fulvestrant in HER2-overexpressing advanced breast cancer. [původní článek]. In: Annals of Oncology, 2010, 21, 6, s. 1246-1253, ISSN 0923-7534.
( i.f.: 5.647)

Zemanová, Milada; Petruželka, Luboš; Pazdro, Alexandr; Králová, D.; Smejkal, Milan; Pazdrová, Gabriela; Honová, Hana.
Prospective non-randomized study of preoperative concurrent platinum plus 5-fluorouracil-based chemoradiotherapy with or without paclitaxel in esophageal cancer patients: long-term follow-up. [původní článek]. In: Diseases of the esophagus, 2010, 23, 2, s. 160-167, ISSN 1120-8694.
(i.f.: 1.493)