F1 Umístění: budova ředitelství F1, přízemí

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Zuzana Kozlová +420 973 208 169
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný referent
Ing. Radana Donátová +420 973 208 569
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrativně organizačně zajišťuje čerpání účelové a institucionální podpory VaV a při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v platném znění

se zaměřuje zejména na tyto činnosti:

  • informace o vyhlášených Veřejných soutěžích a veřejných zakázkách ve VaV;
  • zpracování agendy a kontrola dokumentace uchazeče (příjemce) z hlediska  dodržení obecně platných předpisů a pravidel poskytovatelů;
  • zavedení projektů VaV do centrální evidence projektů (CEP), aktualizace registru nově vzniklých výsledků projektů VaV (RIV);
  • prezentace výsledků VaVaI na webu ÚVN;

ve spolupráci s dalšími odbornými útvary ÚVN:

  • kontrolu a odsouhlasení požadavků ke zpracování nových pracovně právních vztahů a výplat osobních nákladů členů  řešitelských týmů;
  • kontrolu faktur na nákup materiálu a služeb z hlediska schválených dotací projektů VaV;
  • přípravu a zabezpečení oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám jednotlivých projektů obranného výzkumu (POV);
  • sledování čerpání uznaných nákladů – čtvrtletní, pololetní a roční účetní uzávěrky – finanční vypořádání pro zřizovatele – MO ČR a další poskytovatele účelové podpory;
  • vyúčtování čerpání uznaných nákladů do průběžných a závěrečných zpráv projektů VaV.

 

 

Seznam řešených projektů/záměrů výzkumu a vývoje ÚVN

Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizaceprof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Zapojení pracovníků do dlouhodobého rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN v prioritních oblastech (onkologie, sepse a trauma). (Info)
Výzkumná, vývojová a inovační činnost (dále jen VVI) a její rozvoj zůstává jednou z priorit ÚVN – VFN Praha. Tradiční výzkumné zaměření a dlouhodobě realizované výstupy, hodnocené především počtem a kvalitou výsledků, bude zachováno ve dvou základních směrech, a to v oblastech onkologie a infekčních komplikací. Tyto směry výzkumu lze považovat za nosné z pohledu samostatného výzkumu nebo výzkumu vázaného na jiná pracoviště. Zmíněné oblasti jsou v souladu s prioritami výzkumu uvedenými v Národní politice VVI, schválené vládou ČR 27. 4. 2013 s aktualizací v roce 2016, a odpovídají potřebám dlouhodobého rozvoje VVI činnosti ÚVN, tj. rozvoje zejména interních, chirurgických a neurochirurgických oborů s ohledem na priority a potřeby zřizovatele – MO ČR. Třetím základním tématem je trauma - s ohledem na priority ÚVN jako akreditovaného traumacentra a na potřeby MO ČR
 
NV19-04-00270prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu (Info)
Cílem karotické endarterektomie je prevence ischemické cévní mozkové příhody, jedné z nejčastějších příčin trvalého postižení či úmrtí ve vyspělých zemích. Současná indikační doporučení jsou založena dominantně na hodnocení stupně stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Přestože je známo, že charakter plátu může souviset s jeho rizikem klinické symptomatologie, zatím není vyjádřen v současných doporučeních American Heart Association (AHA). Na vývoj a charakter plátu má nejspíše velký význam hemodynamika v karotickém řečišti. Cílem našeho projektu je popsat vztah mezi hemodynamickými parametry a charakterem karotického plátu. Správnost našich matematických kalkulací chceme potvrdit pomocí laboratorních modelů karotických stenóz. Vizí našeho projektu je získat nástroj, který by dokázal včas diferencovat rizikové pláty od těch méně rizikových a poskytl možnost časné intervence před rozvojem klinické symptomatologie a tím zefektivnil význam preventivních opatření, jakým je karotické endarterektomie
 
NV19-04-00272prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům (Info)
Meningiomy baze lební se často projeví neurologickou symptomatikou, která je způsobena kompresí neurovaskulárních struktur. Základním terapeutickým principem je chirurgická resekce. Vztah mezi rozsahem chirurgické resekce, recidivou a celkovou dobou přežití pacientů je dobře dokumentován. Radikální resekce je však v některých případech zatížena poměrně vysokou morbiditou a mortalitou. Dobrá znalost anatomických poměrů, zejména vztahu nádoru k arachnoidálním membránám, by mělo pomoci ke snížení morbidity i mortality chirurgické léčby. Meningiomy během svého růstu způsobují postupnou dislokaci arachnoidálních membrán a okolních struktur. Arachnoidea formuje disekční koridor čím je vrstva pevnější a vícevrstevnatá tím radikálnější může být resekce. Klasifikace meningiomů baze lební zohledňující tento princip umožní snazší volbu vhodného terapeutického přístupu a usnadní plánovaní chirurgického zákroku. Plánovaná retrospektivní a prospektivní multicentrická studie otestuje danou hypotézu a ozřejmí rizikové faktory pro resekci meningiomů baze lební.
 
NV-19-08-00362doc. MUDr. František Charvát, Ph.D, EBIR
Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy (Info)
Ateroskleróza je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou cévní mozkové příhody. Cílem projektu je vytvořit software pro digitální analýzu ultrazvukového obrazu karotické stenózy, srovnat charakteristiky při vizuální a digitální analýze ultrazvukového obrazu nestabilního (symptomatického) a stabilního (asymptomatického) aterosklerotického plátu, detekovat změny v hladině vybraných plazmatických microRNA u pacientů se stabilním a nestabilním plátem a stanovit charakteristiky nestabilního plátu s ověřením hypotézy, že je možné identifikovat aterosklerotické pláty v karotidě s vyšším rizikem progrese anebo cévní mozkové příhody pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu a genetické analýzy cirkulující mikroRNA. Identifikace charakteristik nestabilního plátu pomůže zlepšit do budoucna indikační kritéria pro karotickou endarterektomii či stenting u pacientů se stenózou karotidy nebo indikaci potenciální změny medikamentózní terapie. Digitální analýza obrazu by měla umožnit zlepšení diagnostiky nestabilního aterosklerotického plátu se snížením vlivu subjektivní chyby. Genetická analýza cirkulující mikroRNA je nový slibný přístup k hodnocení rizika progrese plátu
 
NV19-08-00525prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě (Info)
Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním tumorem jater, jehož rozvoj je vázán na onemocnění jaterní cirhózou. Jedinou možností zlepšení nepříznivé prognózy HCC je diagnostika v časném stádiu. V současnosti se sledování rizikových skupin opírá o ultrasonografické vyšetření jater, jehož senzitivita a specificita je však nedostatečná. Existuje tak naléhavá potřeba stanovení vysoce spolehlivého biomarkeru. K tomuto účelu lze využít nového přístupu v podobě analýzy krevní plazmy unikátní kombinací vysoce citlivých metod chiroptické a vibrační spektroskopie – elektronového cirkulárního dichroismu, Ramanovy optické aktivity, infračervené a Ramanovy spektroskopie. Primárním cílem je nalézt nové biomarkery, které budou schopny spolehlivě odlišit pacienty s jaterní cirhózou bez HCC od těch s již rozvinutým HCC, případně identifikovat i premaligní léze. V letech 2019–2022 bude do studie zařazeno 100 pacientů s cirhózou bez HCC, 100 s cirhózou a HCC a 50 zdravých jedinců. Pomocí pokročilých spektroskopických metod a metabolomiky bude provedena analýza biomolekul v krevní plazmě.
 
NU21-04-00100prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.(*)
Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů. (Info)
(1) Porovnat genomické a epigenomické profily nádorových buněk u pacientů s různými podtypy primárních a recidivujících gliomů pomocí integrované cytogenomické analýzy, masivního paralelního sekvenování a metylačně specifických přístupů jako první krok k prozkoumání evolučních vztahů a nádorové heterogenity. (2) Studovat fylogenetické a evoluční vztahy ve vzorcích primárních a recidivujících gliomů pomocí RAD sekvenování (restriction site-associated DNA sequencing). (3) Studovat intratumorální heterogenitu v různých vzorcích odebraných ze stejného nádoru u pacientů s glioblastomem (stupeň IV) pomocí RAD a sc-seq (single cell sequencing) sekvenování.
 
NU 21J-01-00040 MUDr. Lukáš Gaduš (*)
Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostaty (Info)
Cílem navrhovaného projektu je komplexní vyhodnocení vlivu intraprostatických a cirkulujících steroidů a endokrinních disruptorů na stadium karcinomu prostaty (KP) a recidivu nemoci po radikální operaci (robotické radikální prostektomii). Analýza nejméně 30 steroidů a 9 endokrinních disruptorů bude provedena u 150 pacientů s diagnostikovaným KP pomocí nově vyvinuté citlivé metody kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Získaná biochemická data budou korelována s klinickými parametry po 3 a 6 měsících od radikální operace. Cíle zahrnují především: 1) Porovnání steroidních hormonů v prostatě a krevní plasmě, se specifickým zaměřením na steroidy zahrnuté v klasické a alternativních drahách k DHT a 11-ketoandrogeny. 2) Stanovení koncentrací endokrinních disruptorů ze skupiny bisfenolů (bisfenol A-BPA, BPS, BPF, BPAF) a parabenů (metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, benzyl paraben) v prostatě a v krevní plasmě. 3) Porovnání hladin steroidů v nádorové a nenádorové tkáni (ověřené histopatologicky) u každého pacienta. 4) Vyhodnocení vlivu intraprostatických steroidů na stadium KP a recidivu nemoci. 5) Vyhodnocení vlivu endokrinních disruptorů bisfenolů a skupiny parabenů na patogenezi KP a recidivu nemoci. 6) Vyhodnocení výsledků získaných parametrů pro zpřesnění očekávaného klinického průběhu, prognózy onemocnění, identifikaci rizikových faktorů KP a predikci recidivy nemoci po radikální operaci.
 
NU22-04-00389prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál (Info)
Hlavním cílem projektu je prokázat, že metabolomické vyšetření plasmy a karotického plátu jsou rospěšné při detekci nestabilního karotického plátu. Konkrétní následné cíle projektu jsou: (1) vytvoření hemodynamického fantomu pro testování přesnosti TCD detekce mikroembolizace (MES) a testování TCD přístrojů. 2 / metabolomická analýza arteriosklerotických plátů a plazmy (včetně lipidomické analýzy) symptomatických a asymptomatických pacientů a jejich korelace s detekcí míry mikroembolizace před karotickou endarterektomií. 3 / metabolomická analýza tromboembolů (včetně lipidomické analýzy) kardioembolické etiologie a původu z aterosklerotického postižení velkých cév 4 / vývoj algoritmu pro stanovení rizika nestability karotických aterosklerotických plaků s využitím údajů o metabolomické a lipidomické analýzy, klinických a radiologických údajů. 5 / porovnání metabolomu (včetně lipidomu) tromboembolů u pacienta se symptomatickou karotickou stenózou s metabolomem (včetně lipidomu) příslušných nestabilních karotických plátů. 6 / testování mikrochirurgické embolektomie na bezpečnost a účinnost při léčbě cévní mozkové příhody jako alternativní techniky v případě selhání standardní terapie.
 
NU22-08-00124prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (*)
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat (Info)
1. Nalézt vztah mezi změnami hemodynamika uvnitř IA a zánětlivými změnami včetně polarizace makrofágů 2. Nalézt vztah mezi hemodynamickými změnami vedoucími k poškození endotelu uvnitř intrakranálních cév 3. Posoudit vliv statinů a extracelulárních vezikul na reparaci/léčbu endotelu.
 
NU22-08-00424doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko-patologického fenotypu (Info)
Cílem této prospektivní studie je identifikovat pacienty s rizikem rekurence kolorektálních lézí a pokusit se s využitím mutačního a klinickopatologického fenotypu navrhnout optimální intervaly dispenzárních kolonoskopií, a to zejména u vysoce rizikové skupiny pacientů. Dílčí cíle jsou: 1. Stanovení mutačního profilu a mutační nálože pomocí zavedené heteroduplexní analýzy založené na PCR a DCE u 200 pacientů na základě vyšetření všech jejich indexových a synchronních lézí nalezených během indexové kolonoskopie. 2. Klinické a histopatologické hodnocení a mutační profilování všech metachronních lézí nalezených během pěti let dispenzarizace. 3. Korelace klinických a histopatologických parametrů s mutačním fenotypem pacienta. 4. Korelace mutačního fenotypu pacienta s výskytem metachronní léze / lézí během dispenzarizace. 5. Porovnání mutačního profilu lézí z indexové kolonoskopie s mutačním profilem metachronní léze/ lézí. 6. Analýza podobnosti mutačního profilu lézí nalezených ve stejných / blízkých oblastech kolorekta.
 
NU22-09-00493prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (*)
Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v prevenci a patogenezi nosních polypů a chronické rinitidy, vztah k poruchám čichu a alergii (Info)
Identifikovat nové fenotypy či subfenotypy CRS a CRSwNP, s a bez alergií kombinací detailního mapování složení nosního mikrobiomu, objektivní olfactometrie a pomocí imunologických characteristic (profily cytokinů/chemokinů, změny populací imunitních buněk) pro optimalizaci léčebných postupů či sekundární prevenci. Specifické cíle: 1. analýza složení nosního mikrobiomu, 2. objektivní olfaktometrie, 3. detekce profilů sekretovaných cytokinů/chemokinů kultivovaných biopsií 4. změny exprese markerů přirozené imunity, exprese chemokinových a cytokinových receptorů a dalších subpopulací imunitních buněk.
 
NU22-10-00240doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Závažné typy luxačních zlomenin hlezna (Maisonneuveova a Bosworthova zlomenina) - Diagnostika, pathoanatomie, léčba, komplikace. (Info)
1. Popsat detailně pathoanatomii Maisonneuveovy zlomeniny a změnit tak dosud mylně tradované klasické představy (ruptura interoseální membrány, proximální posun fibuly vzhledem k talu apod.). 2. Popsat detailně pathoanatomii Bosworthovy zlomeniny, upozornit na existenci této entity a jejích základních radiologických znaků. 3. Popsat střednědobé a dlouhodobé výsledky u Maisonneuveovy zlomeniny, střednědobé a dlouhodobé výsledky u Bosworthovy zlomeniny. 4. Vytvořit algoritmus prvotního ošetření, Rtg a CT diagnostiky Maisonneuveovy a Bosworthovy zlomeniny, který by současně upozorňoval na nejčastější chyby a omyly v této fázi ošetření (zavřená repozice, perkutánní technika zavádění suprasyndesmálních šroubů apod.). 5. Navrhnout algoritmus operační léčby včetně operačních přístupů, sekvence ošetření jednotlivých poranění a techniky osteosyntézy.
 
LUC23138doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. (*)
Role zánětu v progresi aterosklerózy studovaná pomocí metabolomických a proteomických nástrojů (Info)
1. Harmonizovat stávající metodiky pro analýzu metabolomu a proteomu v souladu s požadavky/závěry pracovní skupiny WG3 konsorcia AtheroNET a na základě aktivit v rámci WG3 této akci. 2. Pomocí metabolomiky a lipidomiky popsat děje probíhající při akutním koronárním syndromu, cévní mozkové příhodě a rozdíly mezi nimi. 3. Pomocí proteomiky popsat děje probíhající při akutním koronárním syndromu, cévní mozkové příhodě a rozdíly mezi nimi.
 

 

Seznam ukončených projektů výzkumu a vývoje ÚVN

Registrační číslo projektu Řešitel (*spoluřešitel) Název projektu Odkaz do CEP
VI04000078 prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (*) Vývoj metodiky pro komplexní hodnocení imunitní připravenosti příslušníků bezpečnostních a záchranných složek zasahujících při epidemii COVID-19 info
NV19-08-00449 MUDr. Jaroslav Kalvach(*) Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu info
NV18-08-00149 doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. Lipidomická analýza u pacientů s akutním koronárním syndromem a akutní cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu info
NV18-08-00246 doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplazie – prospektivní randomizovaná studie  info
17-31909A doc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD. Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální
neoplázie
info
17-31016A MUDr. Tomáš Belšan, CSc. Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody info
16-31028A prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu info
16-29614A doc. MUDr. Štěpán Suchánek, PhD. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice info
17-04918S MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. (*) Léčba glioblastomu pomocí superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů železa s povrchově konjugovaných léčivem info
16-30965A doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy. info
16-28458A doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba. info
16-29148A prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance v průběhu karotické endarterektomie - SONOBIRDIE MR Trial. info
15-27939A MUDr. Kateřina Menclová (*) Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění. info
15-31379A prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů. info
MO 3170 plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. TROMBOCYTY - použití kryokonzervovaných trombocytů k léčbě masivního krvácení při válečných poraněních v poli.  info
MO 3270 prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. NANOOBVAZ - použití nanotechnologie v obvazových materiálech.  info
MO 3370 Ing. Jaroslava Doležalová ROLE 1 – zdravotnické zabezpečení schopností Role 1. info
MO 3470 Ing. Jaroslava Doležalová ELEMENT - Forward Surgical Element FSE - předsunutý chirurgický prvek. info
15-29111A MUDr. Eva Koblihová (*) Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni. info
15-30186A prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození. info
15-32791A prof. MUDr.  David Netuka, Ph.D. Změny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou léčbou nádorů rinobaze. info
17-30015A MUDr. Jiří Pudil (*) Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii. info
TH 11453 doc. MUDr. et RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. (*) Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací. info
TH 120487 MUDr. Pavel Hyšpler (*) Vývoj endodontických nástrojů. info