Vznik oddělení
Oddělení patologické anatomie ÚVN vzniklo koncem roku 1954 v přízemních prostorách bývalého pavilonu UNKOV ve velmi provizorních podmínkách jako ústřední patologicko anatomická a soudně lékařská laboratoř, kde náčelníkem byl mjr. MUDr. Zdeněk Šňupárek a jeho zástupcem mjr. MUDr. Miloš Vorreith. Dne 1. 7. 1956 byl otevřen pavilon X, dnešní E, kam se do západní části budovy stěhuje již samostatné oddělení patologické anatomie pod vedením náčelníka pplk. MUDr. Miloše Vorreitha. Zde se zařizuje a přístrojově vybavuje histologická laboratoř a začíná pitevní i bioptický provoz se zaměřením především na diagnostiku mozkových nádorů, jejichž sbírka se během deseti let stává jednou z nejlepších nejen v tehdejším Československu, ale i v rámci střední Evropy.

Přednostové oddělení
V lednu 1977 náčelník oddělení, tehdy již doc. plk. MUDr. Miloš Vorreith, CSc., odchází a nastupuje jako přednosta Ústavu patologie 3. lékařské fakulty UK v Praze, kde je během krátké doby jmenován profesorem a přednostou katedry patologie a soudního lékařství. Náčelníkem oddělení se stal mjr. MUDr. Ladislav Šprincl, který byl v této funkci až do roku 1991, kdy odchází a na jeho místo nastupuje  primář MUDr. Petr Hrabal. Oddělení vedl do roku 2023. V únoru 2023 nastupuje na pozici primáře Oddělení patologie MUDr. Jiří Soukup, Ph.D.

Významné osobnosti v historii oddělení
Nejvýznamnější osobností patologickoanatomického oddělení ÚVN v celé jeho historii byl prof. MUDr. Miloš Vorreith, CSc. Jako žák prof. Fingerlanda, prof. Jedličky a prof. Šikla a spolupracovník prof. Bednáře, byl v oboru jejich rovnocenným partnerem a dnes je již další z legendárních postav patologické anatomie. Během své činnosti v ÚVN pracoval také jako externí učitel na Hlavově I. patologickoanatomickém ústavu UK, který vedl prof. Bednář. Zde se habilitoval a byl jmenován docentem. Během jeho působení bylo z oddělení publikováno velké množství vědeckých prací, přednášek a studií. Prof. Vorreith byl mimořádně silná osobnost. Byl to člověk s vysoce humánním a etickým cítěním, který celý svůj život věřil v pravdu a spravedlnost a vždy dokázal stát za svým přesvědčením a bez ohledu na následky své názory hájil. Byl nesmírně pracovitý, trpělivý, laskavý, pedagog, který vychoval další generaci patologů, včetně  bývalého primáře  MUDr. Petra Hrabala.  Při výčtu významných osobností nelze nepřipomenout MUDr. Mirju Fuchsovou, která se spolu s prof. Vorreithem podílela na rozvoji oddělení již od jeho vzniku. Brilantní bioptická diagnostička se širokými znalostmi v patologii, které věnuje celý svůj život, žena nesmírně pracovitá, laskavá, vždy ochotna pomoci svým kolegům.

Odborný vývoj oddělení s akcentací na mimořádné úspěchy
V šedesátých letech se oddělení patologické anatomie stává odborně uznávaným pracovištěm, nejen díky svému personálnímu obsazení, ale také proto, že zde absolvuje prezenční vojenskou službu mnoho později známých osobností z oblasti patologické anatomie, jako např. prof. Jirásek, doc. Pazderka, prof. Buček, nebo prof. L. Plank. Na oddělení také pracoval MUDr. O. Fryce, který emigroval a dnes je profesorem soudního lékařství v Ženevě. Oddělení patologie ÚVN je první a jediné pracoviště tohoto typu v rámci Zdravotní služby AČR, proto vedle činnosti diagnostické plní i specifické úkoly v oblasti vojenského zdravotnictví.