prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

alt

 

Vzdělání

2008 profesor pro obor vnitřní lékařství Univerzity Karlovy, Praha
2003 docent pro obor vnitřní lékařství, 2 LF Univerzity Karlovy, Praha
2000 Ph. D.: Systém automatického rozlišení stavu kámen – tkáň v procesu laserové litotrypsie choledocholitiázy
2000 atestace z interny II
1987 atestace z gastroenterologie
1983 atestace z interny I
1980 MUDr.

 
Profesní historie

2005 - 2020 přednosta kliniky Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
2010 - dosud ředitel ÚVN Praha
1997 - dosud  vedoucí subkatedry IPVZ Praha, subkatedra gastroenterologie
2019 - dosud přednosta Ústavu pro gastrointestinální onkologii ÚVN
2020 - dosud vedoucí Centra pro Gastrointestinální onkologii 1. LF UK a ÚVN

       
Odborná angažovanost

 

Členství v odborných společnostech

Společnost gastrointestinální onkologie (SGO)
  - předseda výboru SGO                   
2010 - dosud
Česká gastroenterologická společnost (ČGS)
  - 1. místopředseda výboru ČGS               
2002 - 2014
vědecký sekretář výboru ČGS 1998 - 2002
předseda výboru Endoskopické sekce ČGS 2002 - 2006
vědecký sekretář výboru Endoskopické sekce ČGS 1998 - 2002
Česká internistická společnost  
European group for colorectal cancer screening  
European pancreatic club  
American Society for Gastrointestinal Endoscopy  (ASGE)  
European Society of Gastrointestinal Endoscopy  (ESGE)  

Členství v oborových radách

 • Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně Akademie věd ČR
 • Oborová rada doktorského studijního programu vojenské vnitřní lékařství Univerzity obrany
 • Oborová rada doktorského studijního programu vnitřní nemoci Lékařské fakulty Hradec Králové Univerzity Karlovy v Praze

Výuková činnost

 • předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z předmětu interní lékařství 1. LF UK
 • školitel postgraduálního doktorského programu – obor zobrazovací metody na 1. LF UK
 • školitel postgraduálního doktorského programu – obor fysiologie na 1. LF UK
 • školitel postgraduálního studijního programu – obor vojenské vnitřní lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity Obrany v Brně
 • školitel posluchačů doktorského studijního programu biologie a patologie buňky 1. LF UK v Praze
 • vedoucí subkatedry gastroenterologie  IPVZ v Praze
 • člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru gastroenterologie MZd ČR
 • předseda akreditační komise pro gastroenterologii MZd ČR
 • předseda oborové komise 10 – ostatní lékařské obory I Vědecké rady Interní grantové agentury MZd ČR
 • předseda komise pro screening kolorektálního karcinomu MZd ČR
 • krajský konzultant pro obor gastroenterologie pro hl. město Praha

 

Ceny za odbornou činnost

 • Výroční cena ESGE za rok 1999 za organizaci osvětové kampaně sekundární prevence kolorektálního karcinomu v České republice, udělená při příležitosti Evropského gastroenterologického kongresu v Římě, 1999
 • Čestný odznak AČR Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, Praha, 2003

Grantová činnost

Hlavní řešitel

 1. Incidence a klinický průběh idiopatických střevních zánětů ve vybraných regionech České republiky. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 4220 – 3. Praha, 2000

 2. Systém automatického rozlišení stavu kámen tkáň v procesu laserové litotrypse choledocholitiázy. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 4219 – 3. Praha, 2000

 3. Endoskopická léčba akutní recidivující pankreatitidy u pacientů s dysfunkcí Oddiho sfinkteru. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 6307 – 3. Praha, 2002

 4. Úloha Fas/Fas ligandem zprostředkované apoptosy v sekvenci adenom – karcinom u kolorektálního karcinomu. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. NK/6469 – 3. Praha, 2003

 5. Detekce a sledování genových variací ve vybraných onkogenech a tumor supresorových genech u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu a jejich využití v časném diagnostickém a terapeutickém procesu. IGA Mzd ČR č. 8027 – 3. Praha 2006

 6. Využití nových molekulárně-genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin (2009-2011) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 7. Klinický význam vyšetření epigenetických faktorů pro zpřesnění diagnostiky, odhadu prognózy a rizika rekurence po kurativní resekci karcinomu pankreatu 13638 (2012-2015)

 8. Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu 16-31028A (2016-2019- podána žádost o prodloužení do konce roku 2020)

Spoluřešitel

 1. Vliv využití "EX-VIVO" zvířecího modelu (ERLANGEN COMPACT MODEL) na kvalitu provádění některých endoskopických výkonů (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

 2. Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu (2009-2011) Institut klinické a experimentální medicíny

 3. Kvalita života a léčebné náklady u nemocných s karcinomem pankreatu. Multicentrická studie (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta

 4. Transluminální endoskopická chirurgie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti. Zhodnocení metodiky, operační zátěže a rizika komplikací. (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta 

 5. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, cross over studie IGA Mzd ČR č. NT 11524 (2010-2014)

 6. Barrettův jícen: Endoskopická léčba vs. observace pacientů s nízkým stupněm dysplázie. IGA Mzd ČR č. NT 13636 (2012-2015)

 7. Uplatnění panelu molekulárních markerů v klinickém managementu progredujícího karcinomu žaludku. IGA Mzd ČR č. NT 13640 (2012-2015)

 8. Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Multicentrická studie. IGA Mzd ČR č. NT 13673 (2012-2015)

 9. Časná diagnostika adenokarcinomu pankreatu: povrchové proteázy a specifické biomarkery IGA Mzd ČR č. NT 14254(2013-2015)

 10. Operační techniky, operační zátěž a frekvence komplikací u endoskopických a laparoskopických výkonů v experimentu na velkém laboratorním zvířeti. IGA Mzd ČR č. NT 13634 (2012-2015)

 11. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice16-29614A (2016-2019, podána žádost o prodloužení do konce roku 2020)

 12. Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie17-31909A (2017-2020)

 13. Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie NV18-08-00246 (2018-2021)

 

 

Publikační činnost (počet publikací)

217

Počet publikací a citační ohlasy dle WOS (vygenerováno 6.10.2020)

Total Publications

133

h-index

18

Sum of Times Cited

2 019

Citing articles

1 947

 

Nejvýznamnější práce v odborných časopisech s IF

 1. Zavoral, Miroslav and Závada Filip and Šálek, Cyril et. al. Czech Society of Gastroenterology: Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic, Endoscopy, 2006, 38, 5, s. 550 - 551. (3,6)

 2. Arber, N (Arber, Nadir); Eagle, CJ (Eagle, Craig J.); Spicak, J (Spicak, Julius); Racz, I (Racz, Istvan); Dite, P (Dite, Petr); Hajer, J (Hajer, Jan); Zavoral, M (Zavoral, Miroslav); Lechuga, MJ (Lechuga, Maria J.); Gerletti, P (Gerletti, Paola); Tang, J (Tang, Jie)...More Celecoxib for the prevention of colorectal adenomatous polyps,   NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 355, 9. 885-895, DOI: 10.1056/NEJMoa061652, AUG 31 2006 (IF 74.699)

 3. Zavoral, Miroslav and Závada Filip and Šálek, Cyril et. al. Czech Society of Gastroenterology: Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic, Endoscopy, 2006, 38, 5, s. 550 - 551. (3,6)

 4. Zavoral M, Suchanek S, Zavada F, Dusek L, Muzik J. Seifert B, Fric P. Colorectal cancer screening in Europe. In: World Journal of Gastroenterology, 2009, 15 (47): s. 5889-6016. (2,081)

 5. Zavoral M., Minarikova P., Zavada F., Salek C., Minarik M. Molecular biology of pancreatic cancer, in: World J Gastroenterol 2011, June 28; 17(24): 2897-2908.(2.092)

 6. Fric, P., Zavoral, M. Early Diagnosis of Pancreatic Adenocarcinoma Role of Stroma, Surface Proteases, and Glucose-Homeostatic Agents. In: Pancreas, 2012,41(5), s. 663-670 (2,38)

Patenty

Hříbek Petr and Petr, O. and Zavoral, Miroslav and Marek, J. Zařízení pro automatické rozlišení stavu kámen tkáň v procesu laserové litotrypsie. Patent č. 285561. Věstník 9, 1999, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika