prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Profesor Zavoral se narodil v Litoměřicích, kde také maturoval na tamějším gymnáziu. Se zdravotnictvím je spjat od roku 1973, kdy jako sanitář nastoupil v rámci nultého ročníku do Ústavu patologické anatomie Fakulty všeobecného lékařství UK, kde pod vedením docenta Záhoře zahájil přípravu na lékařské povolání. Studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1980, z vnitřního lékařství atestoval v letech 1983 a 2000. Atestaci z gastroenterologie složil v roce 1987. Titul Ph. D. získal v roce 1999, kdy ukončil postgraduální studium na tehdejší Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně. Habilitoval v roce 2003 na 2. LF UK v oboru vnitřní lékařství a v roce 2008 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově v Praze.

Jeho prvním pracovním působištěm bylo Interní oddělení nemocnice v Ústí nad Labem, kde se již začal profilovat v oboru gastroenterologie pod vedením věhlasného internisty primáře Jaroslava Bittera. V letech 1990–1997 pracoval v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kde v týmu gastroenterologa profesora Friče dále intenzivně prohluboval svou specializaci.

 V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha působí profesor Zavoral od roku 1997 - svou profesní dráhu zde zahájil jako primář II. interního oddělení. V lednu 2005 byl jmenován přednostou nově ustanovené Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, která vznikla sloučením tří interních oddělení do jednoho superspecializovaného pracoviště, a tuto vedl až do října roku 2020. Od roku 2019 je profesor Zavoral přednostou nově založeného Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN, který je integračním celkem všech oborů zabývajících se léčbou a prevencí nádorů gastrointestinálního traktu. Ústav také koordinuje, podporuje a organizuje vědecké a výzkumné aktivity v gastrointestinální onkologii. 

V polovině roku 2010 byl jmenován do funkce ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v jejímž čele stojí dosud.

Profesor Zavoral byl a je členem řady českých i zahraničních odborných společností. Je předsedou výboru Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP, předsedou Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví ČR a vede také Radu pro screening kolorektálního karcinomu ČGS ČLS JEP a Specializační oborovou radu pro gastroenterologii. Je také oficiálním zástupcem České republiky v Colorectal Cancer Screening Committee of the World Endoscopy Organization (WEO) a v European Section of Gastroenterology and Hepatology UEMS. 

Jako vedoucí Subkatedry gastroenterologie IPVZ, člen Oborové rady doktorandského studijního programu Vnitřní nemoci na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a odborný garant oboru gastroenterologie na 1. LF Univerzity Karlovy se profesor Zavoral významně podílel na výchově několika generací českých lékařů v oboru gastroenterologie.

V oblasti vědy se profesor Zavoral věnuje zejména výzkumu možností diagnostiky a léčby časných forem rakoviny tlustého střeva a rakoviny slinivky břišní, a dále onemocněním, která ke vzniku těchto nádorů vedou. Je autorem více než osmdesáti odborných publikací, jeho H-index je 19 a má 4219 citačních ohlasů. Mezi jeho nejvýznamnější odborné publikace poslední doby patří dvousvazková Mařatkova gastroenterologie, které byl hlavním editorem. Součástí této rozsáhlé učebnice vydané Nakladatelstvím Karolinum v roce 2021 byla také interaktivní elektronická verze.

Profesor Zavoral stál u zrodu celoplošného populačního screeningu kolorektálního karcinomu, který byl v České republice zahájen v roce 2000 jako v teprve druhé zemi na světě a plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Za svou činnost v oblasti prevence KRK a organizaci osvětových kampaní s ní spojených obdržel v roce 1999 v Římě prestižní cenu Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE).

Kromě řady jiných národních i mezinárodních ocenění je profesor Zavoral držitelem ceny Morální autorita, kterou obdržel v roce 2019 z rukou generála Emila Bočka, či Záslužného kříže Ministra obrany České republiky 1. stupně, které je nejvyšším vojenským resortním vyznamenáním. V roce 2021 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála v.v.

Dne 28. října 2022 byl profesor Zavoral na základě nominace válečných veteránů 2. světové války vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním České republiky – medailí Za zásluhy 1. stupně v oblasti vědy.