Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN pořádá jednou ročně konferenci Aktuální gastroenterologie. Tradice této  odborné akce byla založena v průběhu 90. let nejen s cílem věnovat se nejnovějším poznatkům v oboru, ale také za účelem osobního setkávání k výměně zkušeností a názorů. Zakladatelem Aktuální gastroenterologie a dlouhá léta taktéž jejím odborným garantem i zcela klíčovým mužem pro její konání byl prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., vynikající lékař i pedagog 1. LF UK, který uspořádal první ročník této akce již v roce 1996.

Pro svoji vysokou odbornou úroveň a atraktivní program se akce vždy těšila a těší mimořádnému zájmu širokého pole gastroenterologů, internistů, chirurgů, onkologů a praktických lékařů. Na tuto tradici v rámci ÚGIO rádi navázalujeme a současně tím vzdáváme hold prof. Fričovi za jeho celoživotní dílo a jeho mimořádný přínos pro českou gastroenterologii.

Informace o konferenci jsou k dispozici zde: www.aktualnigastroenterologie.cz

 

Jako spolupořadatel se Ústav gastrointestinální onkologie podílí na organizaci řady dalších odborných kongresů a seminářů, a to zejména ve spolupráci se Společností gastrointestinální onkologie ČLS JEP. Přehled pořádaných vvzdělávacích aktivit je k dispozici zde: www.sgo-cls.cz