Počátkem listopadu 2015 byla docentu Jiřímu Paštovi, přednostovi Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN udělena děkanem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze medaile II. stupně za zásluhy o rozvoj fakulty.
Udělení této medaile je projevem úcty a ocenění zaměstnanci nebo externímu spolupracovníkovi fakulty za jeho dlouholetou pedagogickou, vědeckovýzkumnou nebo organizační práci, jejíž výsledky významně přispěly k rozvoji fakulty. Medaile se uděluje ve dvou stupních: I. stupeň - stříbrná, II. stupeň – bronzová. Spolu s medailí se předává diplom jako doklad o udělení medaile. Medaili uděluje a předává děkan při slavnostních příležitostech.

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO působí jako přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN od roku 1980. Vyvíjí bohatou přednáškovou a publikační činnost, je členem představenstva České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Americké i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Americké oftalmologické akademie, členem  České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a České vitreoretinální společnosti. Od roku 1994 pracuje jako hlavní odborník Armády České republiky pro oftalmologii a od roku 2005 působí jako mezinárodní instruktor laserové chirurgie pro AMO/VISX. Dále je členem akreditační komise MZ ČR pro obor oftalmologie, členem komise pro atestační zkoušky z oftalmologie a členem oborové rady doktorského studijního programu Oční lékařství na LF UK v Hradci Králové. Věnuje se rovněž refrakční a laserové chirurgii. V r. 2012 obdržel nejvyšší ocenění České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie  – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice. Mezi další obdržená ocenění patří medaile Armády ČR 3.,2., a 1. stupně, pamětní medaile ÚVN Praha 3. a 2. stupně a v roce 1994 se docent Pašta stal čestným členem Kanadské implantologické a keratorefraktivní asociace.