Oftalmologický kongres Live a Video Surgery pořádaný Oční klinikou 1. LF UK a ÚVN, patří desítky let k nejvýznamnějším odborným akcím ve svém oboru.

Letošní, v pořadí již XXI. ročník, se konal v důsledku koronavirové epidemie netradičně v červnu. Naproti tomu tradiční byl odborný program – v průběhu 10. a 11. června 2022 byly prezentovány v kongresovém centru ÚVN novinky a nejmodernější trendy v oblasti kataraktové, vitreoretinální, rohovkové a refrakční chirurgie.

Stěžejní částí programu kongresu byly nepřetržité přímé přenosy z 5 operačních sálů v provedení předních českých odborníků na oční chirurgii a prezentace zajímavých kazuistik operačních případů posledního období. Současně byl dostatečný prostor k odborným diskusím.

Zahajovací část kongresu měla slavnostní ráz, neboť se uskutečnil křest knihy Vitreoretinální chirurgie doc. MUDr. Martina Šína, Ph.D., FEBO, přednosty Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN a jeho kolegů z kliniky a ostatních vitreoretinálních pracovišť z celé ČR.

Zástupce nakladatelství MAXDORF, které knihu vydalo, vyjádřil obdiv autorům a ocenil mimořádnou didaktickou hodnotu a přehlednost díla: „Kniha bude užitečná nejen pro ty, kteří se již tomuto oboru věnují, ale jistě i pro ty, kteří k tomuto oboru teprve směřují.“

Roli kmotra knihy přijal zakladatel vitreoretionální chirurgie v Československu profesor Ivan Karel. „Zrod vitreoretionální chirurgie před 50 lety představuje, vedle zavedení mikroskopu, další revoluci v oční chirurgii. Umožnila zasahovat do stavů, které do té doby byly inoperabilní a povětšinou příčinou slepoty. Během následujících 50 let se značně změnila indikační šíře, s pokrokem techniky výrazně stoupl počet nemocných, a tím i vitreoretionálních operací. Je velkým přínosem, že docent Šín se spolupracovníky vydávají knížku, která shrnuje dosavadní poznatky a zkušenosti, navíc v didakticky velmi zdařilé podobě. Tato kniha bude prospěšná i pro širší oftalmologickou odbornou veřejnost, která stále častěji přichází do styku s nemocnými, kteří podstoupili vitreoretionální operaci. Měl jsem tu příležitost prožívat začátky vitreoretionální chirurgie, i s jejími problémy, a tak je pro mě radostí, a do určité míry i poctou, že mohu být u křtu této knihy. Její autoři v ní prezentují své zkušenosti, znalosti a řešení problémů. Kniha dokládá velký význam a vysokou úroveň vitreoretionální chirurgie v české společnosti. Ať žije a vzkvétá vitreoretionální chirurgie!“ popřál kmotr knihy profesor Ivan Karel.

„Děkuji všem kolegům, kteří se mnou na vzniku knihy spolupracovali a přeji jí, aby byla prospěšná současným i budoucím kolegům v oboru oftalmologie,“ zakončil křest knihy hlavní autor doc. Šín, přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN.

Poté následoval odborný program, kterého se účastnilo během dvou kongresových dnů na 150 odborníků v oboru. Za nejcennější tradičně považovali možnost sledovat operace z 5 operačních sálů, v přímém přenosu. Velký ohlas také vyvolala přednáška profesora Krátkého, přednesená z kanadského Halifaxu, o nových možnostech léčby neurotrofických zánětů rohovky metodou korneální neurotizace.