Oddělení bylo založeno v r. 1945 jako oddělení fyzikální léčby ÚVN. V padesátých letech bylo přejmenováno na oddělení fyziatrie a revmatologie, koncem šedesátých let na oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace a od počátku třetího tisíciletí je používán název Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny.

Oddělení se zpočátku pod vedením MUDr. Lotty zabývalo hlavně fyzikální terapií, převážně elektroléčbou a vodoléčbou. Vrchní sestra oddělení tehdy absolvovala školení v USA, a tak hned od počátku byly na oddělení aplikovány poslední poznatky ve fyzikální léčbě. V roce 1949 přichází na oddělení z Ústavu fyziatrie, balneologie a meteorologie Karlovy univerzity MUDr. Karel Zicha a stal se přednostou. V následujícím období je pak na oddělení zavedena léčebná tělesná výchova a byla založena revmatologická poradna. Oddělení bylo přejmenováno na oddělení fyziatrie a revmatologie, revmatologičtí pacienti tehdy převažovali.

Po odchodu MUDr. Zichy se přednostou oddělení stal plk. MUDr. Václav Šťastný. Oddělení vedl do roku 1969, kdy byl jmenován zástupcem náčelníka pro věci lékařské a od roku 1971 se stal náčelníkem nemocnice. V roce 1959 je na oddělení založena EMG laboratoř. Zakládajícími lékaři byli MUDr. Kolman a MUDr. Jiří Kredba, CSc. Právě on vedl laboratoř od roku 1960 až do svého odchodu do důchodu v roce 1994. V roce 1966 obhájil disertační kandidátskou práci v oboru elektrofyziologické diagnostiky a publikoval převážně v oboru elektrodiagnostiky, externě vyučoval v ILF.

Po odchodu doc. MUDr. Šťastného do vyšších funkcí se stal přednostou v roce 1969 plk. MUDr. Josef Chalupa. Ten byl jedním z prvních žáků prof. MUDr. Karla Lewita, zakladatele tzv. "Československé školy manuální a manipulační medicíny". Ve spolupráci s prof. Lewitem získal MUDr. Chalupa možnost manuální medicínu vyučovat, v armádě se začínají organizovat kurzy myoskeletální medicíny. MUDr. Chalupa, později ve spolupráci se svým žákem MUDr. Horkou, vyškolili v myoskeletální medicíně řadu armádních odborníků jiných medicínských oborů. Na oddělení se rovněž rozvíjela akupunktura, hlavně díky MUDr. Jechové a MUDr. Šmeralové. V tomto období byla zavedena funkce hlavního odborníka Ministerstva obrany pro obor FBLR. Počínaje MUDr. Chalupou pak byli do této funkce ustanoveni všichni další přednostové našeho oddělení. Je zavedena tradice "Vojenských fyziatrických dnů", pořádaných hlavním odborníkem pro obor FBLR každoročně již od roku 1983. Akupunkturní léčba se nadále rozvíjela na oddělení pod vedením přednosty MUDr. Jiřího Marka, jež zastával rovněž i funkci vědeckého sekretáře České lékařské akupunkturní společnosti. 

V publikační činnosti je dosud nepřekonán  MUDr. Jiří Kredba, CSc., který publikoval více než 100 odborných prací. Na publikační a přednáškové činnosti se kromě všech přednostů oddělení podílejí rovněž ostatní lékaři.

Od roku 2007 je primářem oddělení plk. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, absolvent LF UK a VLA JEP v Hradci Králové, atestován z neurologie, fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, proškolen v EMG, aktivní účastník mnoha českých i zahraničních konferencí, autor publikací zejména v oblasti biomechaniky, neurorehabilitace a problematiky vertebrogenních onemocnění.

V současné době je ambulantní část oddělení umístěna v prostorách pavilonu A7, kde díky dokonalému zázemí může poskytovat veškerou možnou ambulantní péči včetně nadstandardních procedur.

Jako jedno z prvních pracovišť v českých zemích jsme začali standardně používat McKenzieho MDT koncept. Naše fyzioterapeutka Eva Nováková Dip. MDT byla vyškolena v USA a je předsedkyní McKenzie institutu ČR.

Díky týmu vyškolených lékařů a fyzioterapeutů mají pacienti s vertebrogenním onemocněním možnost být vyšetřeni v odborné poradně dle MDT konceptu a následně je rozhodnuto o způsobu léčby.

V roce 2008 byl zahájen provoz lůžkové části Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v pavilonu C3. Oddělení akutních lůžek na 2. patře pavilonu má kapacitu 27 standardních lůžek a z toho 4 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Oddělení je kompletně vybaveno včetně vodoléčby a elektroléčby.

Fyzioterapeuti, ergoterapeuti a logopedi pečují o pacienty v ambulantní péči i na ostatních lůžkových odděleních celé ÚVN.

Od roku 2014 se na našem pracovišti zabýváme ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou 1. LF UK a ÚVN také léčbou spasticity aplikací botulotoxinu zejména u pacientů po cévní mozkové příhodě a jiných získaných poškozeních mozku.

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny je v rámci ústavu součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra a Traumacentra ÚVN.