Stručná sumarizace nabídky služeb, které mohou pro své pacienty využít všichni lékaři a zdravotnická zařízení přirozeného spádu ÚVN Praha i mimo něj.

Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT):

Laboratoře  hematologie a  imunohematologie

 • Spektrum vyšetření hematologických a imunohematologických je uvedeno v  Laboratorní příručce OHKT a OKB kap. F1 - F3
 • Pravidelná účast v externím hodnocení  kvality
 • Akreditace podle ČSN EN ISO 15189:2013
 • Certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2008

Hematologická ambulance

 • Diagnostika a léčba hematologických chorob, dispensarizace chronických hematologických stavů.
 • Péče o pacienty s perorální antikoagulační léčbou, její zavedení a průběžná korekce.

Transfuzní úsek

 • Provádění odběrů na autotransfuzi, a to nejen pro pacienty operované v ÚVN Praha. Odběr potřebného počtu jednotek (zpravidla 2) je možno provést v několika sezeních jako odběry plné krve nebo v případě odpovídajícího stavu pacienta pouze při jednom odběru metodou dvojité erytrocytoferézy.
 • Provádění léčebných aferetických odběrů při myeloproliferačních syndromech nebo indikovaných léčebných plazmaferéz.
 • Provádění křížových pokusů a výdej nakřížených kompatibilních krví pro menší lůžková zdravotnická zařízení, která nedisponují imunohematologickou laboratoří. Tento servis je k dispozici v nepřetržitém provozu, službu je ale nutno si předem dohodnout.
 • Zásobování transfuzními přípravky okolních nemocnic, po předběžné dohodě a volné kapacitě

 

Oddělení klinické biochemie (OKB):

Laboratoř klinické biochemie

 • Spektrum vyšetření biochemických, sérologických, imunochemických je uvedeno v  Laboratorní příručce OHKT a OKB kap. F1 - F3.
 • Pravidelná účast v externím hodnocení  kvality.
 • Akreditace podle ČSN EN ISO 15189:2013.

 

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM):

 • Provádí laboratorní vyšetření v oboru klinické mikrobiologie pro potřeby klinických oddělení ÚVN a Armády ČR (AČR).
 • Spektrum mikrobiologických vyšetření včetně molekulární diagnostiky je uvedeno v Laboratorní příručce OKM.
 • Nedílnou součástí OKM je Antibiotické středisko (AS), které provádí konziliární a konzultační činnost pro klinická oddělení ÚVN a tím aktivně ovlivňuje a kontroluje dodržování zásad správné antibiotické praxe, poskytuje podklady pro surveillance antibiotické rezistence, vytváří lokální postupy pro používání antimikrobních preparátů, zajišťujeedukaci a informovanost odborné veřejnosti, podílí se na prevenci a kontrole šíření multirezistentních kmenů a infekcí spojených se zdravotní péčí.
  OKM je akreditováno dle ČSN EN ISO 15189:2013 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na jakost a způsobilost“, jejíž požadavky oddělení uplatňuje ve své činnosti.
  Má zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality organizovaného  Státním zdravotním ústavem Praha. V rámci zapojení do EARSS se účastníme externího hodnocení kvality v UKNEQAS.
  Je držitelem autorizace SÚKLu k provádění kontroly sterility transfúzních přípravků a kontroly dezinfekce místa vpichu.         

Centrální odběry a příjem materiálu:

 • Odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů (více viz Informace pro pacienty)