Přednostové oddělení a jeho odborný a organizační vývoj

Náčelníkem ÚZL byl plk. MUDr. Josef Chvapil, velmi vzdělaný všestranný laboratorní odborník s předválečnou praxí ve Státním zdravotním ústavu, který získal bohaté zkušenosti v našich zahraničních jednotkách za 2. světové válka. Plk. Dr. Chvapil spolu s gen.Dr. Liškutinem z MNO, Dr. Mlčochovou (SZÚ) a Dr. Strakou (MZ) v té době vytvořili mj  koncepci československé transfuzní služby, k jejímž změnám dochází poprvé až v roce 1992. Významnou osobu s výrazným podílem na organizaci a vzniku tohoto transfuzního oddělení byla vedoucí laborantka kpt. Margit Dobkynová (1949 -1966). 1. 7. 1956 s transfúzní oddělení osamostatnilo a z ÚZL vznikly dále Vojenský ústav hygieny a epidemiologie (VÚHEM) a Oddělení klinických laboratoří (OKL), tj. laboratoře biochemické a hematologické. Náčelníkem transfuzního oddělení byl jmenován kpt. MUDr. Evžen Skala.
Z hlediska odborného profilu se oddělení zaměřovalo spíše na otázky rychlého lékařského výběru dárců krve, otázky účelné chemoterapie, problematiku náhradních roztoků a otázky technického vybavení, především z hlediska vojenských potřeb. Těmto otázkám byly věnovány desítky publikací a stovky přednášek, zpravidla pod autorským vedením MUDr. E. Skaly.
Dnem 1. 1. 1977 bylo organizačně spojeno hematologické pododdělení OKL s transfuzním oddělením a vzniklo Oddělení hematologie a krevní transfuze, jak to odpovídalo tehdejší koncepci oboru hematologie a transfuzní služba. Náčelníkem oddělení byl plk.Doc. MUDr. Evžen  Skala, Csc., zástupcem náčelníka a současně vedoucím transfuzní části pplk. MUDr. Jiří Vorlický, zástupcem náčelníka pro hematologii pplk. MUDr. Vladimír Filip.
Co se týče hematologie jako takové, její moderní historie začíná v ÚVN na jaře 1952, kdy do tehdejší ÚZL přišel škpt. MUDr. Jiří König a stal se náčelníkem hematologické laboratoře. Během svého působení zavedl odběry vzorků krve ze žíly, sternální punkci, základní cytochemické metody a rozvinul konsiliární činnost v oboru. Po Dr. Königovi vedl hematologii mjr.Dr. Miloslav Arient (1954 -1963). V té době byla rozvinuta moderní koagulační diagnostika. V letech 1963 - 1977 vedl hematologii pplk. Dr. Milan Jerie.
Na jaře 1990 odešla do důchodu nejvýraznější osobnost historie OHBKT ÚVN prof. MUDr. Evžen Skala, Csc. a vedení převzal pplk. MUDr. Jiří Vorlický.
V prosinci 1993 došlo k privatizaci Oddělení klinických laboratoří ÚVN a vzniku KlinLab s.r.o. a hematologická část OHBKT, která až do té doby byla v prostorách budovy VÚHEM, se přemístila do prostor transfuzní části, tj. do budovy B3 střed, dnešního místa OHBKT. Z celkového počtu 4 lékařů a 8 laborantek hematologické části zůstali v rámci OHBKT ÚVN pracovat 3 lékaři a 4 laborantky, kteří v provizorních prostorách udrželi provoz části morfologické laboratoře, laboratoř koagulační a hematologickou poradnu, vesměs pro potřeby lůžkových oddělení ÚVN. V roce 1994 po odchodu Dr. Vorlického do důchodu převzal vedení plk. MUDr. Vladimír Temlík. V březnu až říjnu 1995 byla provedena rekonstrukce oddělení, jejímž cílem bylo přizpůsobit oddělení moderním technikám odběru a zpracování krve v plastových vacích, tj. byly zrušeny již dávno nevyhovující sterilní odběrové boxy a boxy pro zpracování krve a nakoupena řada nové přístrojové techniky. Vzhledem k celkově malým prostorám a postupně kladeným novým nároků na transfuzní službu - tzv. zásadám správné výrobní praxe (SVP), nemohl mít ovšem ani tento stav po rekonstrukci dlouhé trvání. V srpnu 1995, kdy odešel Dr. Temlík, byl vedením pověřen MUDr. Vladimír Filip a jeho zástupcem pro transfuzní službu MUDr. Jaroslava Urbanová, která přišla z Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.
V říjnu 1996 nastoupil po výběrovém řízení na místo primáře OHBKT ÚVN mjr. MUDr. Miloš Bohoněk, který byl v následujícím roce jmenován též hlavním odborníkem pro transfuzní službu Armády České republiky. V té době již byla vytýčena nová profilace ÚVN jako nemocnice především akutní lékařské péče a úrazové medicíny, aby se v následujících letech stala jedním z nejvýznamnějších traumatologických center v ČR. Současně byly akceptovány cíle interoperability, které se po vstupu do NATO staly součástí souboru cílů výstavby vojsk. Samostatným bodem širšího zdravotnického cílu je vybudování moderního a účinného systému zásobování krví, tj. výstavba bezchybně fungující vojenské transfuzní služby. Obor transfuzního lékařství se tak stal jednou z priorit dalšího rozvoje ÚVN a vypracování koncepce vojenské transfuzní služby hlavním úkolem nového vedení OHBKT.

Současný stav a koncepce odborného rozvoje

V létě 1997 bylo vedením ÚVN učiněno ve vztahu k OHBKT závažné rozhodnutí: z důvodů ekonomických, nevyhovující závislosti na vnějším subjektu a nutnosti kompatibility s vojenskými nemocnice NATO, bylo rozhodnuto o zpětném vybudování centrálního laboratorního oddělení ÚVN na organizačním základě OHBKT. Jeho provoz byl rozšířen ve své hematologické části a byla zřízena laboratoř klinické biochemie, jejímž odborným vedoucím se stal MUDr. Tomáš Hrádek. Klinické laboratoře byly umístěny po ročním provizoriu do upravených prostor a současně byl rozšířen a podmínkám SVP přizpůsoben transfuzní úsek. Oddělení se po letech dostává opět do povědomí odborné veřejnosti přednáškovou a publikační činností. Součástí oddělení je též hematologická poradna, která zajišťuje klinickou hematologickou péči pro ambulantní i lůžkové pacienty ÚVN , kterou vede zkušený a erudovaný hematolog MUDr. Jan Hrabánek, ordinační hodiny zde má též primář oddělení. V rámci připravovaného nového konceptu vojenské transfuzní služby byly s předstihem vyvinuty a vyrobeny prototypy speciálních zdravotnických vozidel - ATOS (automobil transfuzní odběrový) a CHPK (chladící přepravník krve) a zavedeny do používání v AČR. Do projektu pokračování rekonstrukce Ústřední vojenské nemocnice, tj. budov A střed, je zahrnuta i výstavba zcela nového oddělení, která umožnila v letech 2002 - 2004 vznik jednoho z nejmodernějších transfuzních oddělení v ČR s dostatečnou kapacitou pro mírové i vojenské účely a další rozšíření služeb v oboru klinické biochemie a hematologie. Dokončena je i výstavba unikátní jednotky na dlouhodobé skladování krve ve zmraženém stavu. V únoru 2002 absolvovalo OHBKT úspěšně inspekční návštěvu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, při které vyhovělo všem podmínkám dodržování správné výrobní praxe v transfuzní službě a podle zákona č. 79/1997 Sb. obdrželo povolení k výrobě transfuzních přípravků v plném rozsahu. Od roku 2002 je zaveden systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 který je v pravidelných periodických a recertifikačních auditech ověřován.

Klinické laboratoře Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze, získaly v měsíci říjnu 2012 akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189 pro vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, transfuzní služby včetně odběrů žilní a kapilární krve.

Akreditační šetření auditory Českého institutu pro akreditaci proběhlo v měsíci srpnu a září 2012 a jeho výsledkem bylo konstatování potvrzení kvality a odborné úrovně zdravotnických laboratoří OHBKT ÚVN.

K 1. lednu 2013 došlo ke změně názvu OHBKT na Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze - Úsek Centrálních laboratoří ÚVN, který zahrnoval Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT)  a Oddělení klinické biochemie (OKB).

K 1. červenci 2013 vzniká Úsek Centrálních laboratoří ÚVN, který kromě OHKT a OKB zahrnuje i nově zřízené Oddělení klinické mikrobiologie (OKM).