Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon č. 106/1999), má Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN) povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žádost o poskytnutí informace podle zmíněného zákona může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.  Písemná žádost se zasílá poštou, elektronicky nebo předáním na spisovnu ÚVN. 

Žadatel může využít formulář který je vytištěný k dispozici na pracovištích Informační a asistenční služby ÚVN a na www.uvn.cz

Žádost lze též formulovat volně s uvedením údajů daných zákonem:

 • identifikace žadatele - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
 • u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;
 • charakteristika požadované informace;
 • způsob poskytnutí informace (písemně, k osobnímu vyzvednutí).


Způsob podání žádosti

 1. Písemně
  lze žádost podat dopisem na adresu:

  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  Právní oddělení
  U Vojenské nemocnice 1200
  169 02   Praha 6
  Česká republika 
    
 2. Faxem na číslo: +420 973 203 024

 3. Elektronicky na podatelnu ÚVN: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4. Prostřednictvím datové schránky ID: b8mtp8k

 5. Osobně na podatelně ÚVN (přízemí budovy F1, místnost 17)

 6. Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace: + 420 973 208 307

 

Otevírací doba:

Po - Čt 7.15 - 13.30 14.00 - 15.00
7.15 - 13.30  

 

Žadatel může využít formulář  document Žádost o poskytnutí informace (41 KB)

 

Podání žádosti

ÚVN poskytne požadovanou informaci v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti.

 

Žadatele o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informuje Odbor právní před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace po sdělení a odůvodnění této potřeby pracovištěm ÚVN, které informace zpracovává.

Pokud je žádost nesrozumitelná, nebo není-li dostatečně zřejmé, jaká informace je žadatelem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadována, případně pokud je dotaz formulován příliš obecně, vyzve Odbor právní žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne ředitel ÚVN o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Nevztahuje – li se požadovaná informace k působnosti ÚVN, dojde k odložení žádosti a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena žadateli v zákonné lhůtě (do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti) Odborem právním.

Pokud existuje zákonný důvod pro neposkytnutí informace, vydá ředitel ÚVN rozhodnutí o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle právní oddělení žadateli.

V případě, že bude ÚVN za poskytnutí informací požadovat úhradu, bude po zpracování žádosti žadatel vyrozuměn a vyzván k úhradě příslušných nákladů za poskytnuté informace (dle zveřejněného pdf Ceník nákladů (225 KB) ). Po zaplacení úhrady bude žadateli vydána požadovaná informace, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.

 

Neposkytují se informace

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené dle příslušných právních předpisů za obchodní tajemství
 • Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne ÚVN ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel ÚVN rozhodnutí.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. ÚVN předá odvolání do 15 dnů od doručení Ministerstvu obrany České republiky, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně stížnost. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo obrany České republiky.

 

Ke stažení: