Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2013:

  1. Počet podaných žádostí o informace: na Ústřední vojenskou nemocnici se v písemné a elektronické podobě obrátilo s žádostí 10 žadatelů; V jednom případě nebyly splněny podmínky pro podání žádosti stanovené §14 zák. 106/1999. Dotazy se týkaly ekonomických aspektů ( výběrové řízení, hospodaření, rozpočet). Vypořádání: písemnou formou Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106.

  2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: nebyl podán žádný rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

  3. Neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.

  4. Za uvedené období bylo přijato 25 dotazů o informace z řad civilní i vojenské veřejnosti; nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty.


Nejčastější témata dotazů:

  • oblast personální (dotazy na volná pracovní místa, péče o válečné veterány, péče o pacienty)
  • možnost ošetření na odděleních ÚVN Praha
  • financování projektů nemocnice
  • investice nemocnice
  • zdravotní poplatky