Návštěvy pacientů ÚVN  (platné od 16. 1. 2023).

 

V ÚVN je do odvolání zákaz návštěv u hospitalizovaných pacientů na Oddělení všeobecných interních lůžek (OINT), a to v důsledku epidemie respiračních onemocnění.

 

Návštěvy pacientů na Klinice infekčních nemocí jsou do odvolání zrušeny.

Individuálně, v odůvodnitelných případech (například u pacientů v terminálním stadiu nemoci, u osob ve špatném psychickém stavu souvisejícím s hospitalizací, apod.) je po dohodě s vedoucím nebo ošetřujícím lékařem návštěva možná. Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu.

Podmínky a doporučení:

  • Osoba, která navštíví pacienta ÚVN, nesmí mít nařízenu izolaci nebo jevit příznaky covid-19, příp. jiného respiračního onemocnění.

  • Návštěvy u pacientů na lůžkách intenzivní péče a pacientů s infekčním onemocněním jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím personálem.

  • Návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, pokud to stav pacienta dovoluje.

  • Délka pobytu návštěvy se doporučuje přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta, maximální však 30 minut.

  • Možnost návštěvy může omezit lékař z důvodů stavu pacienta, nebo z důvodů provozních (provádění zákroků apod.). Týká se to omezení délky návštěvy, omezení počtu osob, stanovení času návštěvy nebo úplného zákazu návštěvy.

  • Po celou dobu návštěvy používat ochranu úst a nosu (respirátor FFP2 nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu s filtr. účinností min. 94 % dle příslušných norem), s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

Odkazy: